Arbeidsomstandigheden zijn dé inzet van de syndicale strijd

Voor de afgevaardigden van ABVV Scheikunde is het een prioriteit om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Cijfers uit een recent onderzoek tonen aan dat we er reden toe hebben: 1 werknemer op 4 is gedemotiveerd, 1 op 3 heeft last van stress, en 1 op 2 schat dat hij de pensioenleeftijd niet zal halen. En u?

Gezien de omstandigheden in de sector, heeft ABVV Scheikunde onderhandelingen opgestart om het demografiefonds verder te ontwikkelen en uit te breiden. Het demografiefonds? Wadisda? In de sector is het namelijk zo dat een bedrijf dat de arbeidsomstandigheden wil verbeteren een beroep kan doen op financiële ondersteuning door dit fonds. Hoe moeten wij het vierjarig bestaan ervan beoordelen? Hoe kunnen wij best de bedrijven ondersteunen die willen investeren in het welzijn van hun werknemers? Deze vragen maken de kern uit van de onderhandelen die recentelijk tot een overeenkomst hebben geleid. Om er meer over te weten te komen, hebben wij Andrea Della Vecchia geïnterviewd, woordvoerder van ABVV Scheikunde, samen met Dany Van Cauwenbergh die zich verdiept heeft in het Demografiefonds.

Waarom is het noodzakelijk een akkoord te bereiken over de toekomst van het Demografiefonds?

Andrea: Eerst en vooral omdat de arbeidsmarkt voortdurend verandert. Het is met andere woorden noodzakelijk dat de activiteiten en de hulpverlening door het Fonds eveneens evolueren met de tijd. Vervolgens is het moment gekomen om een balans op te maken van 4 jaar activiteiten. Wat zijn sinds 2016 de punten die voor verbetering vatbaar zijn? Onze syndicale doelstelling bestond eruit zo dicht mogelijk bij de realiteit van de werknemers te staan en erover te waken dat het Fonds goed beantwoordt aan hun verwachtingen op het vlak van arbeidsomstandigheden.

Dany: vanuit een praktisch oogpunt was een akkoord noodzakelijk om nieuwe bedrijven te kunnen ondersteunen. Het nieuwe akkoord staat ons toe om bedrijven die reeds voordeel gehaald hebben uit het Demografiefonds te steunen met een nieuw demografieplan dat beantwoordt aan de noden van dit moment.

Wat zijn de uitgangspunten van dit akkoord?

Dany: Welzijn  maakt de kern uit van de activiteiten die ontwikkeld en ondersteund zullen worden door het Demografiefonds. We denken meer specifiek aan de werknemers die ploegenarbeid, nachtwerk of flexibele uren presteren. De effecten op de gezondheid zijn navenant. Leidinggevenden kunnen hun ogen er niet voor sluiten, en het Fonds zal elk initiatief steunen dat gericht is op de verbetering van het lot van de werknemers.  

Andrea: De werknemers uit kleine en middelgrote ondernemingen vormden ook een aandachtspunt. In het verleden hebben we reeds vastgesteld dat het overgrote deel van de werknemers die baat gehad hebben bij dit Demografiefonds, tewerkgesteld waren in grote ondernemingen met een gestructureerde syndicale werking. Vanaf nu tot september 2019 zal een strategisch plan vooropgesteld worden om de deuren van het Fonds wijd open te zetten voor de werknemers en de leidinggevenden van kleine en middelgrote ondernemingen.  

Wat zijn nog andere thema’s die naar voren geschoven zullen worden?

Dany: Het akkoord bevat ook een passage over de digitalisering, want dat heeft dagelijks een impact op een toenemend aantal werknemers.

Andrea: Vanaf nu tot 2024 zal het Fonds ook zijn weerslag hebben op het lot van de werknemers van 50 jaar en meer, op de arbeidsduur, en op de balans tussen werk en privé. Wat deze zaken betreft, kunnen we rekenen op de bijdrage van syndicaal experten en specialisten.

Mogen zieke werknemers zich ook aangesproken voelen door het Demografiefonds?

Andrea: Zeker. Onze afgevaardigden hebben ons de aandacht gevestigd op de verdeling van de arbeidstaken in de schoot van de ondernemingen. Maar al te vaak gaat een slechte arbeidsdeling gepaard met stress en ziektes. Ook daar zal het Fonds een hulpmiddel zijn voor leidinggevenden die concrete maatregelen willen nemen, en zal het waken over de gezondheid van het personeel.

Wat waren de voorbije vier jaar de voornaamste maatregelen die het Fonds ondersteund heeft?

Andrea: de collectieve arbeidsduurvermindering, het anciënniteitsverlof, de rekrutering van extra collega’s, aanvullende vakantiedagen vanaf 45 jaar, peter –en meterschap, de overstap van een zwaar beroep naar een licht beroep, …

Dany: de lijst is lang en men kan zien dat er wel wat creativiteit aan de dag werd gelegd. Wil u er meer over te weten komen, dan kunt u wel wat vinden op www.abvvscheikunde.be en zult u er een overzicht vinden van de maatregelen die reeds goedgekeurd werden door het fonds. Of u nu afgevaardigde bent of werknemer in de sector van de scheikunde, het is een uitstekende inspiratiebron.

Andrea: Wat ook interessant en positief is, is het feit dat het Fonds de lokale leidinggevenden en de vertegenwoordigers van de werknemers uitnodigt om gezamenlijk na te denken over de arbeidsomstandigheden.

Wat zijn jullie ambities voor de toekomst?

Dany: Sinds zijn  creatie hebben al 210 plannen het licht gezien voor een geheel van ongeveer 55.000 werknemers die er mogelijks de impact van kunnen voelen. We hopen dus vandaag nog verder te kunnen gaan in deze onderneming, en meer en meer werknemers te betrekken.

Download hier een overzicht van de goedgekeurde demografieplannen