Verzet is geen misdaad #StopWetVanQuickenborne

ACTIE

Wanneer? Afspraak op 7 juni om 10 uur voor het kabinet van de minister van Justitie

Waar? Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel

Waarom? Op die dag wordt zijn wetsontwerp in de Kamercommissie Justitie besproken. Wij eisen de intrekking ervan.

 

De regering wil een hervorming van het strafrecht doorvoeren. Onder de geplande bepalingen is er ook een ‘demonstratieverbod’ dat, zo wordt ons verteld, alleen zal gelden voor ‘relschoppers’. Maar in realiteit kan dit veel breder gaan. Het viseert mensen die veroordeeld worden voor feiten die tijdens een ‘protestbijeenkomst’ gepleegd werden. Dit verbod zou voor een periode van 3 jaar gelden, en zelfs 6 jaar in geval van recidive!

Welke feiten, welke bijeenkomsten?

Het wetsontwerp heeft inderdaad betrekking op bijzonder ernstige feiten zoals bedreiging met een aanslag op personen of eigendommen, moord, doodslag of opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel ... Maar ook vandalisme, brandstichting, beschadiging van goederen, koopwaar of eigendommen vallen eronder. Wat met een vuurtje aangestoken met een houten pallet op een stakingsdag? Wat met een trottoir of gevel beklad met afwasbare verf? Wat met het blokkeren van een supermarkt? Wat met het gooien van eieren of tomaten tijdens een protestactie?

Een ‘protestbijeenkomst’ wordt zeer ruim gedefinieerd: een op de openbare weg georganiseerde bijeenkomst, statisch of als optocht, die één of meer collectieve eisen uitdraagt. Dit zou dus ook vakbondsbijeenkomsten en stakingspiketten kunnen omvatten.

Er werd gezegd “dit geldt niet voor jullie!”

In de jaren ‘60 was afgesproken dat artikel 406 van het Strafwetboek – over “kwaadwillige belemmering van het verkeer” – niet van toepassing zou zijn op vakbondsacties. Dit was indertijd helder voor alle betrokkenen, zoals duidelijk blijkt uit de parlementaire werkzaamheden. Nochtans werden sinds 2018 al achttien ABVV-vakbondsleden precies op basis van dit artikel veroordeeld, zoals in de zaak-Bruno Verlaeckt. Sommigen kregen zelfs voorwaardelijke gevangenisstraffen. Het is duidelijk dat het wetsontwerp-Van Quickenborne – met name door werkgevers – gebruikt kan worden om vakbondsacties juridisch te dwarsbomen. Deze methodes worden vandaag al toegepast, zie de vele eenzijdige verzoekschriften om stakingspiketten te breken, zoals in het geval-Delhaize.

Klassenjustitie?

Onze rechtsstaat verdedigen, dat betekent ook het betwisten van al wat een gevaar vormt voor de democratie! We vechten de recente beslissingen met alle mogelijke juridische middelen aan. Deze beslissingen gaan immers in tegen de internationale bepalingen die het stakingsrecht als een grondrecht erkennen en die trouwens in het Belgisch recht vervat zijn. Wij betwisten ze omdat zij omzet en winst belangrijker vinden dan werknemersrechten. Zo ook zou het wetsontwerp-Van Quickenborne de rechten van werknemers aantasten. De fusie van de hoven van beroep en de arbeidsrechtbanken, zoals voorgesteld door dezelfde liberale minister, zou ons – alle werknemers! – eveneens verzwakken. Recente gebeurtenissen toonden aan dat sommige rechters bijzonder hard kunnen oordelen wanneer vakbondsleden in het beklaagdenbankje zitten.

Nutteloos en ondoeltreffend

Er bestaan vandaag al voldoende straffen om iedereen te veroordelen die zich schuldig maakt aan de vermelde feiten.

De voorgestelde wet zal nooit kunnen verhinderen dat potentiële relschoppers het te bont maken. Het zal integendeel leiden tot een verdere schending van de privacy (ruimer gebruik van bewakingscamera's) en tot een aantasting van de vrijheid van betogen. Wij zijn niet de enigen die dit vrezen. Het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens (FIRM) en de Hoge Raad voor de Justitie maken zich hierover ook grote zorgen.

Oproep aan progressieve regeringsleden

Elke grote sociale vooruitgang is het resultaat van collectieve actie, inclusief stakingen. Sociale vooruitgang wordt dikwijls voorafgegaan door een sociale beweging.

Maak de sociale beweging niet vleugellam! Bewijs dat politici ook respect hebben voor sociale actie en hou dit wetsontwerp tegen. Het wetsontwerp-Van Quickenborne moet ingetrokken worden!