Start van het overleg over de transitie

De petroleumsector en de sector scheikunde staan, door de Europese Green Deal, voor enorme uitdagingen. Fossiele brandstoffen moeten tegen 2050 tot het verleden behoren om de opwarming van de aarde binnen de perken te houden. Deze uitdaging zal ook grote gevolgen hebben op de jobs in de sector. Als syndicale organisatie hebben we hierbij een belangrijke rol te spelen. We hebben hierover een gesprek met Andrea Della Vecchia (federaal secretaris ABVV Scheikunde-Petroleum) en Guéric Bosmans (Expert klimaat van de Algemene Centrale – ABVV).

Andrea, er werd onlangs een sectoraal akkoord afgesloten in zowel de sector scheikunde als in de petroleumsector. Hebben jullie gesproken over de gevolgen van de energietransitie voor de werknemers?

AndreaWe hebben inderdaad een debat gehad met de werkgevers wat is uitgemond in een sectorale cao in beide sectoren. In de petroleumsector zijn er afspraken gemaakt dat er zowel overleg over de energietransitie zal plaatsvinden tussen de sociale gesprekspartners op het niveau van het paritair comité als op bedrijfsniveau. In dit kader zal de ondernemingsraad iedere 6 maanden ingelicht worden over wat de impact van de energietransitie is op sociaal, economisch en financieel vlak.  Deze rapporten zullen delegees verder kunnen analyseren om met kennis van zaken het debat verder aan te gaan in het sociaal overleg.

In de chemische sector is het akkoord ongeveer hetzelfde als in de petroleumsector: het thema zal besproken worden in het paritair comité en een aanbeveling benadrukt het belang om de transitie aan te pakken in de overlegorganen van de bedrijven in de sector. Binnen de sectoren staan de deuren dus open voor sociaal overleg over de transitie.

Zijn de sectorale cao’s over de energietransitie de eerste actie die jullie hebben ondernomen in het kader van het klimaatverhaal?

Andrea: neen, we zijn al langer bezig met de energietransitie en wat de impact hiervan zal zijn op de werknemers. Vorig jaar hebben we samen met onze delegees uit de petroleumsector een programma voor een rechtvaardige transitie uitgewerkt waarin we een analyse maken van de klimaatuitdaging maar waarbij we vooral onze sociale oplossingen naar voorschuiven voor de werknemers uit de sector. Ten tweede hadden we in maart van dit jaar een statutair congres van onze centrale waarbij er resoluties zijn gestemd waarin wordt benadrukt dat de energietransitie sociaal rechtvaardig zal moeten zijn. Een derde element zijn nu deze sectorale cao’s.

GuéricGuéric: de sociale oplossingen in ons programma voor een rechtvaardige transitie zijn prioritair in de besprekingen met de werkgevers. Welke functies zullen overeind blijven? Wat zullen de gevolgen zijn voor de arbeidsomstandigheden? Men zal veel maatregelen tegelijkertijd moeten nemen: collectieve arbeidsduurvermindering, overlegde aanpassingen aan de werkorganisatie, heroriëntering van de loopbaan binnen hetzelfde bedrijf, valorisatie van competenties van de werknemers in andere functies binnen het bedrijf, professionele opleidingen, …

Hoe gaan jullie verder in dit verhaal?

Andrea: het is duidelijk dat we als ABVV Scheikunde-Petroleum op de weg zitten richting een rechtvaardige transitie. We zullen onze delegees verder kennis laten verwerven zodat de correcte vragen worden gesteld in het overleg en we wegen op het debat. Zoals ik al zei zijn de deuren geopend in het paritair comité en de ondernemingsraden, we moeten hier gebruik van maken.

Guéric: Er is een eerste doorbraak in de sectoren scheikunde en petroleum. We begeven ons dus op nieuw terrein en zullen in sneltempo moeten leren. Andere sectoren zullen hopelijk ook snel op de kar springen.