Nieuw voor de jaarlijkse vakantie in 2024

Vanaf 2024 veranderen de regels voor arbeidsongeschiktheid tijdens de jaarlijkse vakantie. Je niet-opgenomen vakantiedagen omwille van arbeidsongeschiktheid kunnen vanaf dan worden uitgesteld en later in het jaar opgenomen worden.
Waar gaat het over?

Tot en met 2023 had de eerste oorzaak van schorsing van de arbeidsovereenkomst steeds voorrang op de tweede oorzaak. Zo bleef je vakantie doorlopen als je tijdens die vakantie arbeidsongeschikt werd. Omgekeerd werd je vakantie opgeschort als je vóór de aanvang van die vakantie arbeidsongeschikt werd.
Zo gebeurde het wel vaak dat de niet-opgenomen vakantiedagen bij een bediende op het einde van het jaar werden uitbetaald. Bij een arbeider waren die reeds uitbetaald door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (of de sectorale vakantiekas).

Opgelet: het gaat hier uitsluitend over de jaarlijkse vakantie, oftewel de wettelijke vakantiedagen. Elke andere vorm van afwezigheid (bv.: extralegale vakantiedagen, ADV- of recupdagen, tijdkrediet, …) valt buiten dit toepassingsgebied.

Daarnaast kon je de niet-opgenomen wettelijke vakantiedagen van een bepaald jaar niet overdragen naar het volgende jaar.
De EU had België nochtans al lange tijd op de vingers getikt omdat werknemers niet van het recht konden genieten. Door het wetgevend initiatief van dit jaar wordt dit recht dus vanaf 2024 gegarandeerd.

Modaliteiten en begrenzingen

Je gaat nog steeds zoals gewoonlijk je werkgever moeten inlichten over je arbeidsongeschiktheid. 

Wanneer dit dan tijdens de vakantie gebeurt, dien je het volgende zeker in acht te nemen:

 • Expliciet melden als je de uitgestelde vakantiedagen door arbeidsongeschiktheid aansluitend wenst te nemen op de vakantie waarin de arbeidsongeschiktheid plaatsvindt.
  De werkgever kan dit weliswaar weigeren – inplannen van vakantiedagen gebeuren immers steeds in wederzijds akkoord met de werkgever.
 • Melding maken van je verblijfplaats, indien dit niet thuis is.
 • STEEDS binnen de twee dagen vanaf de dag van arbeidsongeschiktheid een medisch attest overmaken aan je werkgever (tenzij anders bepaald via arbeidsreglement of cao).
  Let hier ook goed op: de vrijstelling voor het verstrekken van een medisch attest van 3x1 dag arbeidsongeschiktheid per kalenderjaar geldt in dit geval dus niet.
De verplichtingen van de werkgever:
 • het gewaarborgd loon omwille van arbeidsongeschiktheid uitbetalen.
  Let wel op: 
  • Het gewaarborgd loon arbeidsongeschiktheid wordt uitbetaald als de arbeider arbeidsongeschiktheid wordt tijdens een (collectieve) vakantieperiode. De werkgever moet deze dagen dan registreren als ziektedagen en is verplicht om de arbeider het gewaarborgd loon te betalen volgens de normale procedure.
  • Arbeiders van wie de arbeidsongeschiktheid begint vóór de collectieve vakantie blijven onderworpen aan de gekende regels. Ze hebben geen recht op gewaarborgd loon voor arbeidsongeschiktheidsdagen die samenvallen met collectieve vakantiedagen. Voor deze dagen kunnen ze wel een uitkering krijgen via het ziekenfonds.
  • Voor bedienden primeert de arbeidsongeschiktheid steeds op vakantie, ook bij collectieve sluiting en ongeacht of de arbeidsongeschiktheid startte vóór de vakantie.
 • een aanpassing door te voeren in het arbeidsreglement om de formaliteiten van kennisgeving van de arbeidsongeschiktheid tijdens de jaarlijkse vakantie nader te bepalen. 
Belangrijke verduidelijkingen:
 1. Je verliest dus niet langer de vakantiedagen tijdens dewelke je arbeidsongeschikt bent.
 2. Je kan in bepaalde gevallen de niet-opgenomen vakantiedagen uitstellen tot het jaar nadien, of zelfs tot het jaar daarna – tot maximaal 24 maanden dus.
  Dit is uitsluitend in de volgende gevallen:
  • arbeidsongeval en beroepsziekte;
  • ongeval en ziekte;
  • moederschapsrust en omgezette moederschapsrust;
  • profylactisch vakantie;
  • geboortevakantie;
  • adoptievakantie;
  • afwezigheid wegens pleegzorg en pleegoudervakantie.
Voorbeeld:

Je wordt eind oktober 2024 arbeidsongeschikt omdat jij je been breekt. Je hebt dan nog vijf dagen wettelijke vakantie op te nemen. Je blijft arbeidsongeschikt tot het einde van het jaar (t.e.m. 31 december 2024). Je kan die vakantiedagen dus niet meer opnemen in 2024. Je kan ze wel opnemen in 2025 of desnoods zelfs in 2026.

 1. En ten slotte:
  • Voor arbeiders: de niet-opgenomen vakantiedagen van het betreffende jaar reeds zijn uitbetaald via de Rijksdienst Jaarlijkse Vakantie (of de sectorale vakantiekas).
  • Voor bedienden: de niet-opgenomen vakantiedagen (enkel vakantiegeld) én het dubbel vakantiegeld worden ten laatste uitbetaald op 31 december van het betreffende vakantiejaar.

Pas dus op: de niet-opgenomen vakantiedagen die je overdraagt naar volgend jaar zijn wel al betaald als vakantiedagen en zullen dus bij opname het jaar nadien niet nog eens betaald worden.