Nieuw voor de jaarlijkse vakantie in 2024

Vanaf 2024 veranderen de regels voor ziekte tijdens de jaarlijkse vakantie*. De niet-opgenomen vakantiedagen omwille van de ziekte kunnen vanaf dan worden uitgesteld en later (binnen de 24 maanden na het einde van het betreffende vakantiejaar!) opgenomen worden.

Waar gaat het over?

Tot op heden heeft de eerste oorzaak van schorsing van de arbeidsovereenkomst steeds voorrang op de tweede oorzaak. Zo blijft je vakantie doorlopen als je tijdens die vakantie ziek wordt. Omgekeerd wordt je vakantie opgeschort als je vóór de aanvang van die vakantie ziek wordt.
Zo gebeurt het wel vaak dat de niet-opgenomen vakantiedagen bij een bediende op het einde van het jaar worden uitbetaald. Bij een arbeider zijn die reeds uitbetaald door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie.

In principe kan men immers de wettelijke vakantiedagen van een bepaald jaar niet overdragen naar het volgende jaar. De EU heeft België nochtans al lange tijd op de vingers getikt omdat werknemers niet van het recht kunnen genieten hun vakantiedagen later op te nemen als ze ziek zijn tijdens hun vakantie. Door het wetgevend initiatief van dit jaar wordt dit recht dus vanaf 2024 gegarandeerd.

Belangrijk: deze overgedragen vakantiedagen dienen binnen de 24 maanden na het einde van het desbetreffende vakantiejaar opgenomen worden.

Modaliteiten en begrenzingen

De werknemer gaat nog steeds zoals gewoonlijk de werkgever moeten inlichten over zijn arbeidsongeschiktheid. 

Wanneer dit dan tijdens de vakantie gebeurt, dient de werknemer het volgende zeker in acht te nemen:

 • Expliciet melden dat hij zijn vakantiedagen wenst over te dragen.
 • Melding maken van zijn verblijfplaats, indien dit niet thuis is.
 • STEEDS binnen de twee dagen vanaf de dag van arbeidsongeschiktheid een medisch attest overmaken aan de werkgever (tenzij anders bepaald via arbeidsreglement of cao).
  Let hier ook goed op: de vrijstelling voor het verstrekken van een medisch attest van 3x1 dag arbeidsongeschiktheid per kalenderjaar geldt in dit geval dus niet.

Opgelet: De niet-opgenomen vakantiedagen die men overdraagt naar volgend jaar zijn dus wel al betaald als vakantiedagen! 

 • Voor arbeiders: de niet-opgenomen vakantiedagen van het betreffende jaar reeds zijn uitbetaald via de Rijksdienst Jaarlijkse Vakantie (vakantiegeld).
 • Voor bedienden: de niet-opgenomen vakantiedagen (enkel vakantiegeld) én het dubbel vakantiegeld ten laatste worden uitbetaald op 31 december van het betreffende vakantiejaar.

De werkgever dient:

 • het gewaarborgd loon omwille van ziekte uit te betalen zoals bij gewone ziektedagen (wat ze ook zijn).
 • een aanpassing door te voeren in het arbeidsreglement om de formaliteiten van kennisgeving van de arbeidsongeschiktheid tijdens de jaarlijkse vakantie nader te bepalen. 
   

*Opgelet: het gaat hier uitsluitend over de jaarlijkse vakantie, oftewel de wettelijke vakantiedagen. Elke andere vorm van afwezigheid (bijvoorbeeld extralegale vakantiedagen, ADV- of recupdagen, tijdkrediet, …) valt buiten dit toepassingsgebied.