Bedienden Bouwsector (PC 200) - Sectoraal akkoord 2019-2020

Op 13 juni is een ontwerpakkoord tot stand gekomen voor de bedienden uit de sector. Hieronder een overzicht van de belangrijkste punten uit het ontwerp. 

Koopkracht

  • 1,1% op barema’s en reële lonen vanaf 1/9/2019, voor alle bedienden wat ook hun categorie of statuut is. 
  • Omzetting in evenwaardig voordeel mogelijk in de bedrijven. In bedrijven met SA dient hierover een bedrijfsakkoord te worden ondertekend voor eind september. In bedrijven zonder SA moeten de werknemers worden geïnformeerd over een eventuele omzetting, eveneens voor eind september. Wat ook het evenwaardig voordeel is voor de jaren 2019-2020, dit moet recurrent zijn en dus verder doorlopen vanaf 2021.
  • Mogelijke omzetting in 2de pijler (aanvullend pensioen) voor bedienden in subsectoren waar in het overeenstemmende PC voor de arbeiders een sectoraal aanvullend pensioen bestaat (in het kader van harmonisatie 2de pijler systemen arbeiders-bedienden). Dit doet geen afbreuk aan het feit dat in elk geval de sectorale barema’s dienen verhoogd te worden met 1,1%. Voor de bedienden die boven barema worden betaald, dient – tot de invoering van een sectoraal aanvullend pensioen – een jaarlijkse premie te worden betaald, gebaseerd op 1,1% maandelijkse loonsverhoging. 

Meer informatie in de loop van het najaar eens gekend voor welke subsectoren dit van toepassing wordt. In elk geval hebben de werkgevers van de bouw al aangekondigd hiervan gebruik te zullen maken.

Mobiliteit

Mobiliteitsbudget (voor bedienden met een bedrijfswagen): aanbeveling om hier in de bedrijven gebruik van te maken met begeleiding van de bedrijven door CEVORA.
Invoering van fietsvergoeding vanaf 1/7/2020: € 0,1/km - maximum 40 km heen-terug.

Eindeloopbaan

Landingsbanen

Bedienden, die 35 jaar loopbaan hebben, kunnen verder in halftijds tijdskrediet gaan tot de pensioenleeftijd vanaf 57 jaar, naar 4/5de vanaf 55 jaar, eveneens tot aan pensioenleeftijd. Voor de landingsbaan 4/5de ontvangt de bediende een RVA-uitkering van netto € 185. En in de sector blijft de extra aanvulling van € 72 voor de 4/5de landingsbaan bestaan. Deze aanvullende premie wordt maandelijks uitbetaald tot de pensioenleeftijd. Op die manier wordt deze bedienden de mogelijkheid geboden om toch op een werkbare manier aan het werk te blijven op het einde van de loopbaan zonder te veel inlevering van inkomen. In tijden van langer werken is dit zeker niet te versmaden.

SWT

Mogelijkheid om vanaf 59 jaar met SWT (vroegere brugpensioen) te gaan mits aan de nodige loopbaanvoorwaarden wordt voldaan.

Tijdskrediet met motief

Bedienden hebben verder recht om hun loopbaan te onderbreken (volledig, halftijds of met 1/5de) onder bepaalde voorwaarden (5 jaar anciënniteit) en met volgende modaliteiten.

Zorgmotief (zorg voor kinderen jonger dan 8 jaar, palliatieve zorgen, zorgen voor een zwaar ziek familielid,…) gedurende 51 kalendermaanden. Voor het volgen van een opleiding gedurende 36 kalendermaanden.

Ook hier zijn er uitkeringen van de RVA voorzien. Meer info via onze ABVV-afgevaardigden of je lokale AC-afdeling.

Vorming

5 dagen over 2020-2021, 6 dagen in 2022-2023. In bedrijven met SA zonder opleidingsplan wordt het aantal individuele dagen in elk geval behouden op 4. Nieuwe initiatieven op vlak van loopbaanorïentering/-begeleiding. 

Bruto premie € 263,02 in juni 2019

Vergeet ook niet dat je in juni recht hebt op een bruto premie van € 263,02 op basis van vorige sectorakkoorden. Ook deze kan omgezet zijn in een evenwaardig voordeel. 

Informeer je bij je AC-afgevaardigde of in je AC-afdeling.