Koopkrachtpremie

De koopkrachtpremie - een extra in tijden van loonblokkering

 

aaNa het afspringen van het interprofessioneel overleg over de loonmarge voor de periode ’23-’24 werd door de regering besloten dat ondernemingen de mogelijkheid zouden krijgen om een eenmalige koopkrachtpremie uit te keren aan werknemers in 2023. Hoewel we dit als ABVV geen passend antwoord vinden op de koopkrachtproblemen van werknemers, is de premie een middel om in tijden van crisis en loonblokkering iets extra te bieden. Werknemers hebben hier recht op, gezien de inspanningen die geleverd worden en de gestegen winsten in de afgelopen jaren.

Onze centrale eis rond loonvorming blijft echter een grondige hervorming van de wet van ’96. Enkel dat kan er voor zorgen dat werknemers niet langer afhankelijk zijn van de goodwill van de regering of de werkgevers voor een loonsverhoging.

Wat?
Wat is de koopkrachtpremie?

De koopkrachtpremie is een eenmalige premie van maximaal € 500 (goede resultaten) en maximaal € 750 (zeer goede resultaten) die een onderneming kan uitreiken aan haar werknemers als:

 • goede of zeer goede resultaten werden behaald in 2022 en
 • op voorwaarde dat hierover een cao werd afgesloten.
&&Waarvoor kan de premie gebruikt worden?

De koopkrachtpremie neemt de vorm aan van een consumptiecheque. Ze kan gebruikt worden voor alle producten en diensten waarvoor vandaag een maaltijdcheque of ecocheque gebruikt wordt: aankoop van voeding in een winkel/restaurant, van ecologische producten.

Koopkrachtpremie ≠ loon

De koopkrachtpremie wordt niet als loon beschouwd. Er wordt geen bedrijfsvoorheffing op betaald of persoonlijke sociale bijdragen. De werkgever is enkel een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5% verschuldigd. De premie zorgt dus niet
voor de opbouw van sociale rechten voor de werknemer. Bovendien wordt de koopkrachtpremie uitgesloten van de loonmarge: de onderhandelingsmarge voor de komende 2 jaar bedraagt immers 0%, maar een eenmalige premie kan worden
onderhandeld.

Wanneer?

aaDe beslissing tot toekenning en het ontstaan van het recht op de koopkrachtpremie moet genomen zijn vóór 1 januari 2024 en moet zijn opgenomen in een collectieve of individuele overeenkomst afgesloten uiterlijk op 31 december 2023. 

De koopkrachtpremie mag ook enkel worden uitgereikt vanaf 1 juni 2023 tot en met 31 december 2023 en besteed worden tot 31 december 2024.

Voor wie?
aaWie kan de koopkrachtpremie krijgen?

De koopkrachtpremie is afhankelijk van de resultaten van de onderneming en/of de sector (boekjaar 2022). Een recht op de koopkrachtpremie kan op twee manieren worden geopend: via een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) op ondernemingsniveau en/of een cao op sectorniveau. Beide zijn combineerbaar.

 

1. Cao op ondernemingsniveau

Als er een cao op ondernemingsniveau wordt gesloten, is er een verantwoording nodig. Je moet dan met de werkgever een criterium vastleggen om te bepalen dat je bedrijf goede resultaten behaalde tijdens de crisis. De koopkrachtpremie op ondernemingsniveau bedraagt maximaal € 750 per werknemer.

2. Cao op sectoraal niveau

Ook hier moeten de sociale partners een criterium vastleggen om te bepalen of er sprake is van goede of zeer goede resultaten.
Belangrijk:

 • heeft je onderneming een goed resultaat behaald in 2022? Ze kan premies van max. € 500 toekennen.
 • heeft je onderneming een uitzonderlijk goed resultaat behaald in 2022? Ze kan premies van max. € 750 toekennen.

Maar wat zijn goede of zeer goede resultaten? De sociale partners zijn op sectoraal vlak volledig vrij de parameters hieromtrent te bepalen. De wetgever geeft ook de vrijheid om te bepalen wat verstaan wordt onder ‘2022’, om zo boekhoudjaren af te bakenen naar gelang de realiteit in de sector.

Hoe verhouden sectorale akkoorden zich ten opzichte van ondernemingsakkoorden?
 • Het maximale bedrag van € 750 per werknemer staat voorop. Indien dit gerespecteerd wordt, staan sector-cao en ondernemings-cao elkaar niet in de weg.
 • Indien geen sector-cao wordt gesloten, blijven individuele ondernemings-cao’s mogelijk, zo lang het maximale bedrag van € 750 niet wordt overschreden. 
 • In het geval van een sector-cao kan een bijkomende ondernemings-cao worden afgesloten. De ondernemings-cao kan een andere criterium gebruiken dan de sector-cao. Het totaal aan koopkrachtpremies (op sectoraal en ondernemingsniveau) mag echter niet meer dan € 750 bedragen.
FAQ
1. Ontvang ik een koopkrachtpremie? 

Dit hangt van twee zaken af: (1) de onderneming heeft goede of zeer goede resultaten behaald in 2022 én (2) er werd hierover een cao afgesloten op sectoraal of ondernemingsniveau. 

2. Kan ik de koopkrachtpremie meermaals ontvangen? 

Neen, deze premie is eenmalig voor de periode 2023-2024.

3. Hoeveel bedraagt de koopkrachtpremie? 

De koopkrachtpremie kan maximaal € 500 bedragen bij goede resultaten en € 750 bedragen bij zeer goede resultaten en wordt bepaald in de sector- of ondernemings-cao. 

4. Waarvoor kan ik de premie gebruiken?

Voor alle producten en diensten waarvoor je een maaltijdcheque of ecocheque gebruikt (voeding in winkel/restaurant, ecologische producten, tweedehandsproducten, installaties voor hernieuwbare energie, abonnement op het openbaar vervoer,...)

5. Waar kan je de koopkrachtpremie gebruiken? 

De premie heeft de vorm van elektronische consumptiecheques. Als werknemer betaal je hiermee bij grote supermarkten, kleine buurtwinkels, detailhandelzaken (bakker, slager), horeca (restaurant),...

6. Wanneer wordt de koopkrachtpremie uitgereikt? 

Deze premie wordt vanaf 1 juni 2023 tot 31 december 2023 uitgereikt.

7. Tot wanneer moet de koopkrachtpremie besteed kunnen worden?

Tot 31 december 2024.

8. Kan de koopkrachtpremie omgeruild worden in geld? 

Neen. De koopkrachtpremie kan geheel noch gedeeltelijk worden omgeruild in geld. 

9. Wat is het totale bedrag van de koopkrachtpremie die de werkgever toekent? 

Het totale bedrag mag niet groter zijn dan € 750. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een premie toekend via een sector-cao of een ondernemings-cao:

 • in geval van een (sub)sector-cao: 
  • de onderneming die goede resultaten heeft behaald in 2022 kan koopkrachtpremies van maximaal € 500 toekennen;
  • de onderneming met een zeer goede resultaten in 2022 kan koopkrachtpremies van maximaal € 750 toekennen.
 • in geval van een ondernemings-cao en een schriftelijke individuele overeenkomst, bedraagt het maximale bedrag € 750. 
10. Kan ik de koopkrachtpremie reactiveren? 

Ja. Binnen de drie maanden na de vervaldatum kan je aan de uitgever van je premie een eenmalige aanvraag (gratis) tot reactivering doen. Een gereactiveerde koopkrachtpremie is drie maanden geldig.

11. Kan de koopkrachtpremie toegekend worden ter vervanging van iets anders? 

Neen. Deze premie mag niet worden toegekend ter vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen in natura of van enig ander voordeel of aanvulling bij het voorgaande.

12. Wat is de werkgeversbijdrage? 

De bijdrage bedraagt 16,5%. De premie is fiscaal voordeliger dan een gelijkwaardige loonsverhoging.


Heb je andere vragen? Aarzel niet om jouw delegee te contacteren of je afdeling

 

aaaa
Tools

PROTOCOLAKKOORD BEWAKING PC 317 2023 - 2024