Welk bedrag en hoeveel vakantiedagen heb je in 2023?

vakantie 2023

Het vakantieseizoen komt eraan en dan is het belangrijk om te weten op hoeveel vakantiedagen je recht hebt.

Verschillende perioden van tijdelijke werkloosheid door overmacht hebben in 2022 aanleiding gegeven tot een gelijkstelling voor vakantiedagen. Informeer je! 

Kom alles te weten over je rechten inzake vakantie in dit dossier.
Heb je toch nog vragen? Contacteer je lokale afdeling.

Hoeveel dagen?

Ben je arbeider of bediende? Werk je halftijds of deeltijds? Check zeker op hoeveel vakantiedagen je recht hebt! 

 

Meer info: Hoeveel dagen?

Minder dan 20 dagen?

Heb je in 2022 niet, of niet het hele jaar gewerkt? Dankzij een aantal systemen kan je toch enkele (extra) vakantiedagen nemen.

 

Meer info: Minder dan 20 dagen?

 

Wanneer vakantie?

Je hebt mogelijks 20 dagen vakantie. Wanneer mag je dan je vakantie opnemen? Daar bestaan regels over.

 

Meer info: Wanneer kan je vakantie nemen?

Hoeveel?

Hoe wordt je vakantiegeld berekend en hoeveel mag je verwachten? 

 

Meer info: Hoeveel?

Werkloos

Ook als volledig werkloze heb je recht op 24 dagen (zaterdagen inbegrepen) of 4 weken vakantie per jaar. De vakantiedagen die al werden opgenomen tijdens een arbeidsperiode zijn hierbij inbegrepen. 

 

Meer info: Werkloos?

Hoeveel dagen?

hoeveel dagenHeb je als arbeider het hele jaar 2022 gewerkt (vijfdagenweek)? Dan heb je recht op 20 dagen verlof (of gelijkgestelde periodes) in 2023.

  • Voor voltijdse werknemers in een vijfdagenweek, betekent dit 20 dagen betaalde vakantie.
  • Voor voltijdse werknemers in een zesdagenweek, betekent dit 24 dagen betaalde vakantie.
  • Voor deeltijdse werknemers wordt het aantal dagen pro rata berekendBijvoorbeeld: als je drie dagen per week werkt, heb je recht op 12 dagen betaalde vakantie. 

Bedienden hebben recht op twee dagen verlof per gepresteerde maand of gelijkgestelde maand in 2022. Bijvoorbeeld: als je zes maanden gewerkt hebt in 2022, dan heb je recht op 12 dagen verlof in 2023.

  • Voor een bediende in een vijfdagenstelsel bedraagt het maximaal aantal vakantiedagen dus 20. Een bediende in een zesdagenstelsel heeft maximaal recht op 24 dagen.
  • Voor deeltijdse werknemers laat het aantal dagen zich berekenen volgens dezelfde regels als voor de voltijdse werknemers. Het recht wordt dan telkens proportioneel aan de gepresteerde arbeidstijd toegekend. 
  • Voor de maand waarin je in of uit dienst gaat, heb je in principe geen recht op twee dagen vakantie. Alleszins kan een werkgever wel verlof toestaan dat proportioneel is aan de gepresteerde arbeidstijd die maand.

Goed om te weten

Sommige niet-gewerkte dagen tellen toch mee en worden gelijkgestelde dagen genoemd. Bijvoorbeeld: arbeidsongeschiktheid wegens (arbeids)ongeval en/of (beroeps)ziekte, rustdagen, zwangerschapsverlof, staking, syndicale opdrachten, economische werkloosheid, klein verlet. 
Opgelet! Bij meerdere periodes van tijdelijke werkloosheid in 2022 vanwege overmacht door het coronavirus, de oorlog in Oekraïne en de overstromingen, zijn deze dagen omgezet in effectief gewerkte dagen. Neem contact op met je afdeling voor meer vragen.

Bepaalde sectoren en bedrijven kennen meer dagen toe dan de wet voorziet. Dan spreken we van extralegale verlofdagen.

In theorie gaan de niet opgenomen dagen het jaar nadien verloren.

Minder dan 20 dagen?

minder dan 20 dagenAls je in 2022 niet, of niet het hele jaar gewerkt hebben, dan bestaan er een aantal systemen om toch enkele (extra) vakantiedagen te kunnen nemen in 2023.

Aanvullende vakantie

Wie zijn eerste job in België heeft of die hervat na een periode van werkloosheid, kan via het systeem van de aanvullende of Europese vakantie toch een aantal (extra) betaalde vakantiedagen nemen. 

Opgelet! Het gaat om een voorschot op je dubbele vakantiegeld voor het volgende jaar. Meer info

Jeugdvakantie

Jongeren die in de loop van 2022 de school verlieten, kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op jeugdvakantie-uitkeringen en aanvullende vakantiedagen. Meer info

Seniorvakantie

De regeling ‘seniorvakantie’ is van toepassing op de werknemers van 50 jaar of ouder die het werk hernemen na een periode van inactiviteit en geen recht of onvolledige rechten hebben op jaarlijkse vakantie. Meer info

En wat in het geval van collectieve sluiting?

Bepaalde bedrijven zijn gesloten tijdens een lange periode om de werknemers in staat te stellen vakantie te nemen. De werknemers hebben met andere woorden geen andere keus dan hun vakantie (of het grootste deel ervan) op dat moment op te nemen.

Maar het kan dat - voor bepaalde redenen - een werknemer niet voldoende rechten heeft om betaald verlof te nemen om die periode van collectieve sluiting te overbruggen.

In die gevallen, en onder voorwaarden, kan de werknemer vragen als tijdelijk werkloze erkend te worden, en kan hij of zij de vergoeding "wegens collectieve sluiting ingevolge jaarlijkse vakantie" opnemen.

Meer informatie op RVA.be

Verlof zonder wedde

Een werknemer beschikt steeds over de mogelijkheid om de werkgever om enkele dagen verlof zonder wedde te vragen. Opgelet: dit systeem heeft echter wel gevolgen:

  • Zoals de naam duidelijk maakt, is er geen loon voor die dagen.
  • Hoewel onbetaald, moet de werkgever wel akkoord gaan (het is geen verworven recht). Wij raden hiervoor een schriftelijk akkoord aan. 
  • Het nemen van verlof zonder wedde kan een impact hebben op de berekening van bepaalde voordelen: betaald verlof volgende jaar, de eindejaarspremie, enzovoort.
Welk bedrag?

welk bedrag

Arbeiders

Het vakantiegeld bestaat uit het enkelvoudige vakantiegeld (= je gewone loon voor je vakantiedagen) en het dubbele vakantiegeld (= een vergoeding bovenop je gewone brutoloon). Het enkelvoudige en dubbele vakantiegeld worden samen uitbetaald door de vakantiekas. 

Je vakantiegeld (enkel en dubbel) wordt berekend op basis van je totale brutoloon van 2022. Dat brutoloon moet je eerst vermenigvuldigen met 1,08. En van dat bedrag neem je 15,38 %. Zo kom je op je bruto vakantiegeld. Daar gaan nog socialezekerheidsbijdragen en belastingen af. 

Betaling uitsluitend via overschrijving

Het vakantiegeld wordt tussen 2 mei en 30 juni door de vakantiekas -waarbij je werkgever aangesloten is- betaald. Je kan jouw dossier op www.rjv.fgov.be raadplegen. 

Het vakantiegeld wordt via overschrijving betaald. Contacteer 026 27 97 60 -keuze 2- bij wijzigingen.


Bedienden

Het vakantiegeld bestaat enerzijds uit het enkelvoudige vakantiegeld. Dit vervangt je loon op de dagen dat je verlof neemt, en wordt op het einde van de maand uitbetaald samen het loon voor de dagen waarop je gewerkt heb. 

Anderzijds komt het dubbele vakantiegeld daar bovenop. Het dubbele vakantiegeld moet in principe betaald worden op het moment dat de werknemer zijn hoofdvakantie opneemt, maar vaak gebeurt die betaling op een vast moment voor alle werknemers in het bedrijf (meestal in mei of juni). 

Het dubbel vakantiegeld bedraagt 92 % van het maandelijkse brutoloon. Het aantal gewerkte maanden in 2022 wordt vermenigvuldigd met 92 % van het maandelijkse brutoloon van de maand waarin de werknemer zijn vakantie neemt. Dit wordt dan gedeeld door 12. 

Bijvoorbeeld: Je werkte vorig jaar 12 maanden en je ontvangt € 1250 bruto voor de maand waarin je vakantie neemt. Je dubbele vakantiegeld bedraagt 12x (92 % van € 1250)/12 = € 1150

Als je verloning variabel is, heb je per vakantiedag recht op vakantiegeld gelijk aan het dagelijks gemiddelde van de bruto verloning die je ontving elk van de twaalf maanden voorafgaand aan de vakantiemaand.

Wanneer?

WanneerJe dient je vakantie normaal gezien te nemen tussen 1 mei en 31 oktober. Dit kan echter op het bedrijfsniveau nader bepaald zijn. In die periode hebben werknemers recht op een ononderbroken vakantie van twee weken. Voor wie jonger is dan 18 is dit recht drie weken.

Aan gezinshoofden wordt de vakantie bij voorkeur toegekend tijdens de schoolvakantie.

Je vakantie kan opgesplitst worden, maar je bent verplicht één ononderbroken week te nemen.

 

Ziek? 

Word je ziek vóór je vakantie begint, dan mag de vakantie later genomen worden (zelfs als er een collectieve sluiting is).

Word je ziek tijdens je vakantie, dan verlies je die vakantiedagen. 

Goed nieuws! In 2024 verandert het systeem rond ziekte tijdens je vakantie. Je zal de mogelijkheid krijgen om je vakantiedagen uit te stellen in geval van ziekte tijdens je vakantie.

Werkloos?

WerkloosAls volledig werkloze heb je recht op 24 dagen (zaterdagen inbegrepen) of vier weken vakantie per jaar. De vakantiedagen die al werden opgenomen tijdens een arbeidsperiode zijn hierbij inbegrepen. 

Je ontvangt in principe werkloosheidsuitkeringen voor de vakantiedagen die je tijdens je werkloosheidsperiode neemt. Voor de dagen die gedekt zijn door vakantiegeld (indien je als loontrekkende hebt gewerkt tijdens het volledige voorbije jaar of een gedeelte ervan) ontvang je geen werkloosheidsuitkeringen. 

Tijdens de vakantie ben je vrijgesteld van de verplichting om beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt en je mag naar het buitenland met vakantie gaan. 

Telkens als je een dag vakantie neemt, vermeld je de letter ‘V’ in het overeenstemmend vakje van je controlekaart, ook als die vakantiedag niet door vakantiegeld wordt gedekt. De betaalde verlofdagen die je niet hebt genomen voor 31 december worden automatisch in vermindering gebracht van je tegoeden voor de maand december. Je kan deze vakantiedagen dus niet overdragen naar het volgende jaar!