Eindelijk goed nieuws voor de sociale uitkeringen

Na de nationale stakingsdag van 29 maart en onder grote druk van het ABVV, kwam de regering tegemoet aan een van onze belangrijkste eisen: namelijk dat de onderhandelingen over de welvaartsenveloppe werden losgekoppeld van het loonoverleg. Dat is voor ons een belangrijke syndicale overwinning. Niet alleen voor vandaag, maar ook voor het sociaal overleg van de toekomst.

Het budget van ruim 700 miljoen euro om de (laagste) uitkeringen welvaartsvast te houden, had immers al in september 2020 verdeeld moeten zijn. Maar de werkgevers weigerden daarover een akkoord af te sluiten zolang er geen afspraken waren over de lonen. Gepensioneerden, zieken, personen met een handicap, en werklozen en mensen met een leefloon werden zo als pasmunt gebruikt in een discussie over werkenden. Aan die praktijk is nu een eind gemaakt.

We zijn ook tevreden dat het akkoord voor een groot en belangrijk deel is gebaseerd op wat het ABVV had aanbevolen. Het is jammer dat het zo lang heeft moeten duren, maar het is goed dat er nu een akkoord is. Want heel veel mensen kunnen deze verhoging van hun pension of uitkering, bovenop de index, heel erg goed gebruiken. Dit resultaat is het resultaat van onze acties.

Dank aan alle militanten. Nu kunnen we de loononderhandelingen eindelijk aanvatten. Eerst op interprofessioneel niveau in de Groep van 10, daarna in de sectoren en de bedrijven.

Wat is afgesproken?

In dit artikel vinden jullie de belangrijkste wijzigingen. Wil je meer weten, dan kan je terecht op www.abvv.be waar je meer details over het akkoord kan terugvinden. Tenzij het anders vermeld staat, gaan de verhogingen in op 1 juli 2021.

Werkloosheid

De minimumuitkeringen werkloosheid, SWT als inschakelingsuitkeringen worden gevoelig verhoogd met:

 • 3,5% voor de gezinshoofden en bevoorrecht samenwonenden
 • 2,4% voor de alleenstaanden
 • 2% voor de samenwonenden

Ook de minimumuitkeringen tijdelijke werkloosheid worden met 3,5 % verhoogd.

Op 1 januari 2022 worden de uitkeringen voor seniorvakantie, jeugdvakantie en onthaalouders verhoogd met 2,4 %.

Na de nationale stakingsdag van 29 maart en onder grote druk van het ABVV, kwam de regering tegemoet aan een van onze belangrijkste eisen: namelijk dat de onderhandelingen over de welvaartsenveloppe werden losgekoppeld van het loonoverleg. Dat is voor ons een belangrijke syndicale overwinning. Niet alleen voor vandaag, maar ook voor het sociaal overleg van de toekomst.

Het budget van ruim 700 miljoen euro om de (laagste) uitkeringen welvaartsvast te houden, had immers al in september 2020 verdeeld moeten zijn. Maar de werkgevers weigerden daarover een akkoord af te sluiten zolang er geen afspraken waren over de lonen. Gepensioneerden, zieken, personen met een handicap, en werklozen en mensen met een leefloon werden zo als pasmunt gebruikt in een discussie over werkenden. Aan die praktijk is nu een eind gemaakt.

We zijn ook tevreden dat het akkoord voor een groot en belangrijk deel is gebaseerd op wat het ABVV had aanbevolen.

Het is jammer dat het zo lang heeft moeten duren, maar het is goed dat er nu een akkoord is. Want heel veel mensen kunnen deze verhoging van hun pension of uitkering, bovenop de index, heel erg goed gebruiken.

Dit resultaat is het resultaat van onze acties. Dank aan alle militanten. Nu kunnen we de loononderhandelingen eindelijk aanvatten. Eerst op interprofessioneel niveau in de Groep van 10, daarna in de sectoren en de bedrijven.

Voor alleenstaande ouders wordt:

 • het brutobedrag voor uitkeringen voor wie 1/10de ouderschapsverlof opneemt, opgetrokken tot de helft van de uitkering voor 1/5de ouderschapsverlof;
 • de uitkering voor het thematisch verlof voor zorg voor een kind opgetrokken met 2,4%;
 • de uitkering voor 1/5de tijdskrediet voor de zorg van een kind eveneens opgetrokken met 2,4%.

Pensioenen

De minimumpensioenen verhogen met 2%. Deze verhoging komt bovenop de verhogingen die door de minister op 1 januari 2021, 2022, 2023 en 2024 zijn toegekend. Dit is een verdere stap vooruit in het bereiken van het minimumpensioen van 1.500 euro netto.

Andere pensioenverhogingen zijn:

 • Optrekking van het vakantiegeld met 6,5% voor alle gepensioneerden.
 • 2% voor de pensioenen die zijn ingegaan in 2016 en 2017
 • 1,2% voor de uitkeringen die zijn ingegaan vóór 2006 (inhaaloperatie oudste uitkeringen)

Ziekte- en invaliditeit

De minimumuitkeringen worden verhoogd:

 • + 2,5% voor de regelmatige* werknemers - gezinshoofden
 • + 2% voor alle andere categorieën (alleenstaanden en samenwonende regelmatige werknemers en alle onregelmatige werknemers)

De inhaalpremie, een soort van vakantiegeld voor zieken wordt opnieuw verhoogd. Op die manier bouwen ook zij geen welvaartsachterstand op:

 • Na één jaar met gezinslast: + 80 euro
 • Na één jaar zonder gezinslast: + 30 euro
 • Na twee jaar zonder gezinslast: + 10 euro

Arbeidsongevallen en beroepsziekten

De minimumuitkeringen worden verhoogd met 2%.

Het berekeningsplafond wordt op 1 januari 2022 verhoogd met 1,1%. Zo wordt ook hier het verzekeringskarakter gegarandeerd.

De uitkeringen ingegaan in 2016 en 2017 worden verhoogd met 0,95%. Op die manier krijgen zij in de toekomst de recurrente verhoging na 5 jaar ziekte, zoals in de pensioenen. De uitkeringen ingegaan vóór 2006 worden verhoogd met 0,8 % (inhaaloperatie oudste uitkeringen).

Leefloon

Het leefloon werd recent flink opgetrokken door de regering (+10,75% tussen 2021 en 2024). De welvaartsenveloppe voorziet een (bijkomende) verhoging van 2% voor alle bijstandsuitkeringen.

* Regelmatige werknemer: je bent een regelmatige werknemer als je minimum 6 maanden voldoet aan de voorwaarden om recht te hebben op een uitkering en een aantal arbeidsdagen of gelijkgestelde dagen (bv. vakantie) kunt bewijzen binnen een bepaalde termijn. Ook je inkomen speelt een rol.

Naar het pamflet