Het rechtvaardige overgangsprogramma van ABVV Petroleum

De militanten van het ABVV Petroleum hebben een standpunt ingenomen over de toekomst van hun sector in het licht van de klimaatuitdaging. Hun analyse en oplossingen krijgen de vorm van een rechtvaardig overgangsprogramma. Gewapend met dit werk zijn de militanten klaar om de sociale problemen van het klimaat binnen hun bedrijf en in hun sector aan te pakken. Is dat alles? Nee. Het is nog maar het begin.

Vakbondsmilitanten, actoren van verandering

De militanten van ABVV Petroleum zijn zich ervan bewust dat hun sector een grote impact heeft op het klimaat. We kunnen niet op dezelfde manier blijven produceren en consumeren. Activiteiten en functies zullen moeten verdwijnen om het klimaat te respecteren. Geconfronteerd met deze uitdaging kiezen wij er resoluut voor actoren van verandering te zijn. Er is geen sprake van de kop in het zand steken of het verleden verdedigen. Maar hoe? "Dat vereist vakbondscontrole in de bedrijven en in de sector", aldus Andrea Della Vecchia, bondssecretaris van het ABVV Petroleum. "Laten we het management niet alleen laten om de overgang te organiseren, want dat zal gevolgen hebben voor de organisatie en de arbeidsomstandigheden. Twee zaken waarbij wij onze mening en inspraak hebben."  

Fossiele brandstoffen en klimaat

GuéricVerbetering van de vakbondscontrole vereist onder meer een betere kennis van het onderwerp. Daarom bespraken de militanten de gevolgen van olie voor het klimaat. Zij werden bij deze uitwisseling vergezeld door Guéric Bosmans, medewerker van de studiedienst voor Klimaat. “De gevolgen van de broeikasgassen zijn catastrofaal voor het klimaat. Die broeikasgassen ontstaan uit de winning, de raffinage en het gebruik van petroleum”, aldus Guéric.

In 2015 werd het Akkoord van Parijs goedgekeurd. Dat is een internationaal verdrag over de klimaatwijziging. “Daarmee willen ze ideaal gezien de klimaatopwarming beperken tot 1,5° of 2° graden warmer dan de periode voor het industrieel niveau.”

De onderstaande grafiek geeft de evolutie weer van de CO2-uitstoot door het gebruik van fossiele brandstoffen tussen 1980 en 2020 en hoe we in de toekomst de klimaatopwarming kunnen beperken.

Grafiek 1

Ook op Europees vlak is er werk aan de winkel. Als de EU tegen 2050 klimaatneutraal wil zijn, dan moet er tegen 2030 al een uitstootvermindering van 55% zijn.

Vooruitgaan is dus geen optie. Maar de huidige productie- en consumptiecijfers veranderen niet aan.

Petroleum in België en Europa

Er is een stabiliteit in de nettoproductie van petroleum”, vertelt Thomas Edelynck, sectoraal medewerker in Petroleum nijverheid. “Corona zorgde wel voor een dieptepunt, maar dat verlies werd in 2021 terug omhoog gebracht.” Denk bij het dieptepunt vooral aan hoe vaak je auto stil stond vanwege telewerk: je hebt geen benzine nodig. Denk aan vliegtuigbrandstoffen die minder tot niet nodig waren omdat (internationaal) reizen verboden werd. De cijfers voor 2022 zijn nog onbekend, maar ongetwijfeld zullen deze aantonen dat de productie nog verder is opgedreven naar cijfers van pré corona.

Biobrandstoffen, waterstof, opvang van CO2, windenergie...Andrea

Tijdens de discussies bespraken de militanten ook hernieuwbare energiebronnen. Voor elk van hen werden de voor- en nadelen besproken. "Onze afgevaardigden zijn nieuwsgierig en voelen zich betrokken bij de kwesties in verband met hernieuwbare energie. Dankzij de uitgevoerde werkzaamheden kunnen zij hun mening geven en deelnemen aan de debatten. Dat is van fundamenteel belang voor ons engagement voor verandering", benadrukt Andrea Della Vecchia.

Volgens Eric Lambert, afgevaardigde van Total Energies, is de uitdaging ook om aan de vraag naar energie te voldoen door voldoende goedkope energie te leveren. “Anders zullen de minderbedeelden en arme landen worden gestraft."

Sociale oplossingen

Onze sociale oplossingen zijn gebaseerd op drie fundamentele pijlers: werkgelegenheid, compensatie en politieke verwachtingen. De focus ligt op een duidelijk doel: het verdedigen van de belangen van werknemers in een minder vervuilende industrie.

Fragmenten uit de interventies van vele activisten:

"Een nieuwe baan of functie mag geen inkomensverlies betekenen.”

"Loopbaanverandering moet door de werkgever worden gefinancierd en met de werknemer worden overeengekomen. We zijn geen pionnen die je kunt plaatsen en verplaatsen!”

"Ik heb mijn vak geleerd in het bedrijf. Het beste uit mijn vaardigheden halen.”

"Laten we een fonds oprichten om de overgang sociaal te financieren. Laten we het vanuit de sector financieren."

"We moeten gemakkelijker toegang krijgen tot pensioenen. Dit is een redelijk rendement in het licht van de omstandigheden en uitdagingen waarvoor we staan.”

"De overheid moet haar rol spelen bij het aanpassen van het gedrag van bedrijven en de samenleving met betrekking tot de productie en het verbruik van fossiele brandstoffen.”

"Het klimaat kent geen grenzen. Laten we onze horizon niet sluiten voor de huidige grenzen van de oliesector."

"Laten we samen met andere sectoren aan de overgang werken. We moeten ons ook laten inspireren door de ervaringen van andere landen."

 

De debatten waren interessant en de ideeën talrijk. De onderlinge versterking van de militanten van ABVV Petroleum laat hen toe op te treden in de bedrijven door zich de klimaatproblematiek eigen te maken. Want de kwestie ook sociaal is. Dus, is alles gezegd? Nee. Het is nog maar het begin.