FIFA WK Qatar 2022: Geen erfenis zonder vakbondsrechten

Aan de vooravond van het 73ste FIFA-congres in Rwanda spreekt de Building and Wood Workers’ International (BWI), de globale vakbondsfederatie waarvan onze centrale lid is, haar enorme bezorgdheid uit over de erfenis van het WK 2022 in Qatar. Nu het toernooi het land heeft verlaten, is ook de hoop van migrantarbeiders op zeggenschap over hun leven en toekomst vervlogen. Daar waar zo’n evenement de mensen- en arbeidsrechten had kunnen bevorderen, doet het tegenovergestelde scenario zich voor. Uit verslagen ter plaatse in Qatar blijkt dat de nieuwe arbeidswetgeving voortdurend wordt geschonden. We mogen onze ogen niet sluiten en moeten blijven strijden voor blijvende veranderingen die geen enkele werknemer achterlaten!

 

BWI Qatar Campaign // FIFA WK Qatar 2022: Geen erfenis zonder vakbondsrechten - 15 maart 2023


Aan de vooravond van het 73ste FIFA-congres in Rwanda spreken de ondergetekende globale vakbondsfederaties hun ernstige bezorgdheid uit over de erfenis van fatsoenlijk werk van de FIFA WK Qatar 2022 en de duurzaamheid van arbeidshervormingen in Qatar. Nu het toernooi het land heeft verlaten, is ook de hoop van migrantarbeiders op zeggenschap over hun leven en toekomst vervlogen. In de aanloop naar de recente FIFA World Cup werden de hervormingen niet versneld en de voorbereidingen voor de toekomst getroffen, maar vertraagde de vooruitgang bij de uitvoering van de veranderingen in het arbeidsrecht, nam de wetteloosheid van werkgevers toe en kwam de dialoog over samenwerking met sommige globale vakbondsfederaties en migrantarbeiders abrupt tot stilstand. Het gebrek aan verdere vooruitgang bij de bescherming van de mensenrechten, waaronder de grondrechten van werknemers om zich te verenigen en collectief te onderhandelen, toont aan dat er tot op heden geen tastbare of duurzame erfenis van de FIFA 2022 WK is waarop Qatar, de FIFA en de wereld trots kunnen zijn.

Uit verslagen ter plaatse in Qatar blijkt dat de nieuwe arbeidswetgeving voortdurend wordt geschonden door malafide werkgevers die zich aangemoedigd voelen door een gebrek aan handhaving en een groeiend vertrouwen dat schendingen van de rechten ongestraft zullen blijven. De bedreigingen, arrestaties en plotselinge stopzetting van zinvolle samenwerking met de globale vakbondsfederaties, zoals de Building and Wood Workers' International (BWI) en de International Domestic Workers Federation (IDWF), bevestigen nog eens dat het klimaat verslechtert en dat men terughoudend is om voort te bouwen op de vooruitgang die via dialoog en samenwerking is geboekt. Positieve veranderingen zijn niet alleen opgehouden door het gebrek aan politieke wil of actieve tegenstand van veel onrechtmatige werkgevers, maar ook door het gebrek aan vooruitgang met betrekking tot de fundamentele beginselen en rechten op het werk van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), met name de weigering om de uitoefening van de vrijheid van vereniging toe te staan.

Zoals gesteld in de IAO-verklaring van Philadelphia, zijn "vrijheid van meningsuiting en van vereniging essentieel voor duurzame vooruitgang". Dat was de benadering van de Raad van Bestuur van de IAO tijdens de behandeling van een onderzoekscommissie inzake dwangarbeid. De raad van bestuur van de IAO begreep dat een enige focus op dwangarbeid niet voldoende was. Zij zocht en kreeg garanties van de Qatarese regering over fundamentele mensenrechten van werknemers. Het besluit van het bestuursorgaan van november 2016, waarbij de klacht werd afgesloten, "erkende de door Qatar geboekte vooruitgang en verwelkomde zijn inzet om fundamentele beginselen en rechten op het werk voor alle werknemers te waarborgen en de daaruit voortvloeiende doorbraak om een einde te maken aan het kafala-sponsorsysteem." Fundamentele rechten waren ook een belangrijk onderdeel van het mandaat van het in Qatar opgerichte IAO-bureau voor technische samenwerking. Blijvende vooruitgang en verdere verbetering van de arbeidsrechten is essentieel, maar het is evenzeer noodzakelijk dat de talrijke structurele en gouvernementele obstakels worden aangepakt om een duurzame verandering tot stand te brengen die geen enkele werknemer in de steek laat.

Werknemers en hun vakbonden over de hele wereld staan eensgezind, consequent en coherent achter migrerende werknemers, in de vaste overtuiging dat geen enkele poging om stemmen het zwijgen op te leggen, door beperkte bescherming en precaire omstandigheden, arrestaties, deportaties of pogingen om steun te kopen, de solidariteit van de werknemers zal vertragen of verzwakken.
Daarom, de ondergetekende globale vakbondsfederaties :

  • Herinneren eraan dat vrijheid van vereniging een individueel en collectief recht is, gewaarborgd door het internationaal recht, met name de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten, dat moet gelden voor alle werknemers, ongeacht het land van herkomst, en essentieel is voor werknemers om te worden behandeld met waardigheid, eerlijkheid, gelijkheid, respect en onafhankelijkheid;
  • Ondubbelzinnig de strijd van migrantarbeiders in Qatar steunen voor vrijheid van vereniging en fatsoenlijk werk met fundamentele rechten op het werk, sociale bescherming en sociale dialoog;
  • Roep de regering van Qatar op om de fundamentele rechten en beginselen op het werk, met name de vrijheid van vereniging, het recht zich te organiseren, het recht op collectieve onderhandelingen en het stakingsrecht, na te leven en onverwijld de IAO-verdragen 87 betreffende de vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen en de bescherming van het vakverenigingsrecht (1948) en 98 betreffende het recht zich te organiseren en collectief te onderhandelen (1949) te bekrachtigen, als basis om te goeder trouw en constructief te onderhandelen met de mondiale vakbonden;
  • De regering van Qatar en de FIFA oproepen om de uitbuiting en de fysieke schade die de arbeiders sinds 2010 hebben geleden, te erkennen en het FIFA World Cup Qatar 2022 Legacy Fund te gebruiken om een oplossing te bieden voor het misbruik van migrantarbeiders en hun gezinnen;
  • de oprichting steunen van een centrum voor migrerende werknemers dat als ankerpunt fungeert voor migrantarbeiders in hun zoektocht naar onderwijs, bijstand en gerechtigheid;
  • De IAO verzoeken om een onafhankelijke evaluatie van de ontwikkeling van activiteiten en ontwikkelingen die van invloed zijn op migrerende werknemers, met inbegrip van de status van de inspanningen van de regeringen om hun verbintenissen inzake vrijheid van vereniging en andere mensenrechten na te komen, alsmede een evaluatie van de activiteiten van haar bureau voor technische samenwerking in Qatar, met bijzondere aandacht voor haar activiteiten inzake fundamentele rechten op het werk; en
  • moedigen alle partijen aan samen te werken aan een routekaart voor de bescherming en eerbiediging van de vrijheid van vereniging en andere mensenrechten, die zal leiden tot stabiele, ingebedde en duurzame arbeidsverhoudingen en -praktijken.