Betere bescherming tegen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen

Sinds 28 juli 2023 zijn hormoonontregelende stoffen (HO) opgenomen in Boek VI van de Codex over het welzijn op het werk. Voor HO gelden nu dezelfde regels als voor kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen.
Wat is het?

Hormoonontregelaars of hormoonverstoorders zijn chemische stoffen of mengsels die het hormonale systeem kunnen verstoren en als gevolg daarvan schadelijke effecten kunnen veroorzaken bij mensen en dieren. Je vindt ze in alledaagse producten zoals cosmetica, conserven, textiel… Iedereen wordt eraan blootgesteld, maar dit in lage hoeveelheid. Werknemers in bepaalde sectoren worden echter aan hogere niveaus van deze stoffen of mengsels blootgesteld. Die blootstelling kan een impact hebben op werknemers, hun toekomstige kinderen en de natuur.

Wat is er veranderd?

Via het KB van 2 juli 2023 werden hormoonontregelende stoffen opgenomen in de codex welzijn op het werk. 

Die regels vertalen zich in maatregelen:

  • De chemische stof moet worden vervangen door een andere stof die minder of zelf niet gevaarlijk is.
  • Indien vervanging van de stof niet mogelijk is, moet getracht worden om de productie en het gebruik ervan te laten plaatsvinden in een gesloten systeem.
  • Indien er geen gesloten systeem kan gebruikt worden, dan moet de blootstellingen zo laag mogelijk gehouden worden. Deze mag de afgesproken grenswaarden niet overschrijden.
Andere belangrijke wijzigingen

Zwangere vrouwen, foetussen en jongeren zijn gevoelige risicogroepen voor blootstelling aan HO. Om hen nog gerichter te beschermen, bovenop de bestaande regels, zijn de bepalingen omtrent HO'S ook opgenomen in de titels van de codex voor deze bijzondere werknemerscategorieën.

Een lijst van alle geïdentificeerde of mogelijke HO’s vind je hier