Pensioenregeling zware beroepen: werknemers verdienen beter

penible

Het ABVV wil dat de regering, zoals beloofd, een rechtvaardige compensatie voorziet voor werknemers in belastende werkomstandigheden.

Het pensioenbeleid van de regering-Michel staat in het teken van langer werken. De pensioenleeftijd gaat naar 67 jaar en de leeftijd voor vervroegd pensioen, SWT (vroegere brugpensioen) en tijdskrediet eindeloopbaan werd opgetrokken.

Het ABVV blijft zich verzetten tegen deze onrechtvaardige maatregelen. De regering wentelt de vergrijzingskost af op de werknemers. Het optrekken van de pensioenleeftijd houdt geen rekening met de levensverwachting in goede gezondheid: die bedraagt gemiddeld nog geen 64 jaar en voor kortgeschoolde werknemers ligt die zelfs lager dan 55 jaar.

Het ABVV eist in ieder geval dat deze regering haar belofte nakomt en een compensatie voorziet voor werknemers met belastende werkomstandigheden.

De compensatie voor zwaar werk die de regering nu voorstelt, is ronduit onaanvaardbaar. Veel werknemers met zwaar werk zullen hun loopbaan amper kunnen inkorten. En als ze toch wat vroeger met pensioen kunnen, zullen ze voor de rest van hun leven minder pensioen krijgen.

Achtergrondinformatie

Het voorstel van de regering vertrekt van vier elementen die in aanmerking kunnen worden genomen voor een erkenning als zware functie:

 • Belastende arbeidsomstandigheden
 • Belastende werkorganisatie
 • Belasting omwille van verhoogde veiligheidsrisico’s
 • Belasting van mentale of emotionele aard (enkel in combinatie met een ander criterium!)

Indien de functie beantwoordt aan die criteria dan levert dat een ‘loopbaanwinst’ op van 5% (1 criterium), 10% (2 criteria) of 15% (3 of 4 criteria). Indien men ervoor kiest om toch langer te werken levert dat een pensioenbonus op (extra pensioenuitkering).

Concreet betekent dit dat de vereiste loopbaanduur voor vervroegd pensioen wordt verlengd met 5%, 10% of 15%.

Ondanks het feit dat er wordt erkend dat hard werken negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid en de levensverwachting, kunnen we er toch voor kiezen langer te werken. Dit resulteert in een pensioenbonus (extra pensioentoelage). Met andere woorden, de overheid laat je kiezen om ofwel vroeger met pensioen te gaan omwille van een zwaar beroep (en een lager pensioen te krijgen) ofwel dat je jouw gezondheid op het spel zet door in te stemmen met langer werken om wat meer pensioen te ontvangen.

De huidige voorwaarden om vervroegd met pensioen te kunnen (vanaf 2019)

 • 63 jaar, mits 42 jaar loopbaan
 • 61 jaar, mits 43 jaar loopbaan
 • 60 jaar, mits 44 jaar loopbaan

In theorie betekent dit dat een werknemer die zijn of haar volledige loopbaan, onafgebroken, werk heeft verricht dat als fysiek belastend wordt erkend (1 criterium), na een loopbaan van 40 jaar recht heeft op vervroegd pensioen op 63 jaar (5% extra op 40 jaar betekent 2 jaar, oftewel een loopbaan van 42 jaar).

Noteer dat we het hier in de eerste plaats hebben over de regeling voor de privé, en dat het momenteel nog om een regeringsvoorstel gaat dat definitief moet worden goedgekeurd door de regering en vervolgens door het parlement. De vakbonden brachten een negatief advies uit in het beheerscomité van de federale Pensioendienst. De regering vroeg intussen ook advies aan de sociale gesprekspartners in de Nationale Arbeidsraad over de verdere invulling van haar voorstel via de opstelling van een lijst van functies. Het ABVV blijft in dit dossier het gebruik van objectieve en wetenschappelijke criteria verdedigen.

Onze eisen

Het ABVV eist dat de regering haar huiswerk opnieuw maakt. We willen in elk geval dat:

 • Emotionele en psychosociale belasting volwaardig telt
 • Zwaar werk steeds meetelt, ook als dat vóór 2020 plaatsvond
 • Wie op (zeer) jonge leeftijd begon met werken, ook voordeel doet
 • Vroeger stoppen omwille van belastend werk geen pensioenverlies oplevert
 • Periodes waarin de arbeidsovereenkomst werd geschorst (tijdelijk werkloos, eerste jaar ziekte, zwangerschaps-, ouderschaps-, vaderschapsverlof …) volwaardig meetellen
 • De bestaande regelingen voor vervroegde uittreding (specifiek SWT bouwbedrijf, nachtarbeid, zware beroepen) en landingsbanen onverkort worden behouden

Het ABVV aanvaardt niet dat zulk een belangrijke pensioenregeling wordt doorgevoerd zonder rekening te houden met de stem van de werknemers om wie het tenslotte moet gaan. Wij hebben recht van spreken want wij staan in voor meer dan 70 procent van de inkomsten van de sociale zekerheid. Het is onze sociale zekerheid, het zijn onze pensioenen. Desnoods zullen we deze regering, en de werkgevers die zelfs durven beweren dat het regeringsvoorstel veel te soepel is, voor hun verantwoordelijkheid plaatsen.