Arbeidsduur

In het PC 200 bedraagt de arbeidsduur 38 uur per week. Er zijn evenwel verschillende afwijkende sectorale regelingen mogelijk.

Via de kleine flexibiliteit mag de dagelijkse arbeidsduur maximum 1 uur en de wekelijkse arbeidsduur maximum  5 uur langer zijn dan de arbeidsduur voorzien in het normale uurrooster. Op jaarbasis moet de onderneming echter de gemiddelde arbeidsduur van 38 uur per week respecteren!

De grote flexibiliteit voorziet  een  arbeidsregime  van 10 uur per dag op 4 dagen (tewerkstelling op zondag is dan slechts toegelaten in bepaalde gevallen) of een arbeids‐ regime van 12 uur op 3 dagen (in dit stelsel is tewerk‐ stelling op zondag onbegrensd mogelijk).

Alvorens de werkgever mag overgaan tot de invoering van deze arbeidsregimes, dient hij de ondernemings‐ raad/syndicale afvaardiging of bij ontstentenis de bedienden de nodige informatie te geven. Indien de werkgever nog andere afwijkende arbeidsregimes wil invoeren, kan dit enkel na overleg op ondernemingsvlak en mits goedkeuring van het paritair comité.

In elke onderneming van de sector mag gedurende 6 zon‐ of feestdagen per kalenderjaar personeel tewerkgesteld worden. Binnen deze grenzen mag elke bediende op maximaal 6 zon‐ of feestdagen per jaar werken, dit binnen in de onderneming geldende afspraken en bij gebrek hieraan op vrijwillige basis. Een tewerkstelling op zondag binnen het kader van deze regeling geeft enkel recht op compensatierust gelijk aan 50% van de arbeidstijd gepresteerd op zondag.

Neem voor alle zekerheid contact op met je afgevaardigde of je afdeling voor meer informatie.