Welk bedrag en hoeveel vakantiedagen heb je in 2024?

vakantie

Het vakantieseizoen komt eraan en dan is het belangrijk om te weten op hoeveel vakantiedagen je recht hebt.

Sinds dit jaar is er een verandering in de wetgeving rond arbeidsongeschiktheid tijdens je vakantie: als je ziek bent tijdens je vakantie, krijg je de mogelijkheid om je vakantiedagen uit te stellen! Lees meer

Kom alles te weten over je rechten inzake vakantie in dit dossier.
Heb je toch nog vragen? Contacteer je lokale afdeling.

 

Hoeveel dagen?

Ben je arbeider of bediende? Werk je halftijds of deeltijds? Check zeker op hoeveel vakantiedagen je recht hebt! 

 

Meer info: Hoeveel dagen?

Minder dan 20 dagen?

Heb je in 2023 niet, of niet het hele jaar gewerkt? Dankzij een aantal systemen kan je toch enkele (extra) vakantiedagen nemen.

 

Meer info: Minder dan 20 dagen?

 

Wanneer vakantie?

Je hebt mogelijks 20 dagen vakantie. Wanneer mag je dan je vakantie opnemen? Daar bestaan regels over.

 

Meer info: Wanneer kan je vakantie nemen?

Hoeveel?

Hoe wordt je vakantiegeld berekend en hoeveel mag je verwachten? 

 

Meer info: Hoeveel?

Werkloos

Ook als volledig werkloze heb je recht op 24 dagen (zaterdagen inbegrepen) of vier weken vakantie per jaar. De vakantiedagen die al werden opgenomen tijdens een arbeidsperiode zijn hierbij inbegrepen. 

 

Meer info: Werkloos?

Hoeveel dagen?

hoeveel dagenHeb je als arbeider het hele jaar 2023 gewerkt (vijfdagenweek)? Dan heb je recht op 20 dagen vakantie (of gelijkgestelde periodes) in 2024.

 • Voor voltijdse arbeiders in een vijfdagenweek, betekent dit 20 dagen betaalde vakantie.
 • Voor voltijdse arbeiders in een zesdagenweek, betekent dit 24 dagen betaalde vakantie.
 • Voor deeltijdse arbeiders wordt het aantal dagen pro rata berekendBijvoorbeeld: als je drie dagen per week werkt, heb je recht op 12 dagen betaalde vakantie. 

Bedienden hebben recht op twee dagen vakantie per gepresteerde maand of gelijkgestelde maand in 2023. Bijvoorbeeld: als je zes maanden gewerkt hebt in 2023, dan heb je recht op 12 dagen verlof in 2024.

 • Voor een bediende in een vijfdagenstelsel bedraagt het maximaal aantal vakantiedagen dus 20. Een bediende in een zesdagenstelsel heeft maximaal recht op 24 dagen.
 • Voor deeltijdse bedienden laat het aantal dagen zich berekenen volgens dezelfde regels als voor de voltijdse werknemers. Het recht wordt dan telkens proportioneel aan de gepresteerde arbeidstijd toegekend. 
 • Voor de maand waarin je in of uit dienst gaat, heb je in principe geen recht op twee dagen vakantie. Alleszins kan een werkgever wel vakantie toestaan dat proportioneel is aan de gepresteerde arbeidstijd die maand.

Goed om te weten

Sommige niet-gewerkte dagen tellen toch mee en worden gelijkgestelde dagen genoemd. Bijvoorbeeld: arbeidsongeschiktheid wegens (arbeids)ongeval en/of (beroeps)ziekte, rustdagen, zwangerschapsverlof, staking, syndicale opdrachten, economische werkloosheid, klein verlet, enz. 

Bepaalde sectoren en bedrijven kennen meer dagen toe dan de wet voorziet. Dan spreken we van extralegale vakantiedagen.

In theorie gaan de niet opgenomen dagen het jaar nadien verloren.

Minder dan 20 dagen?

minder dan 20 dagenAls je in 2023 niet, of niet het hele jaar gewerkt hebt, dan bestaan er een aantal systemen om toch enkele (extra) vakantiedagen te kunnen nemen in 2024.

 

 

Aanvullende vakantie

Wie zijn eerste job in België heeft of die hervat na een periode van werkloosheid, kan via het systeem van de aanvullende of Europese vakantie toch een aantal (extra) betaalde vakantiedagen nemen. 
Opgelet! Het gaat om een voorschot op je dubbele vakantiegeld voor het volgende jaar.

 Meer info

Jeugdvakantie

Jongeren die in de loop van 2023 de school verlieten, kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op jeugdvakantie-uitkeringen en aanvullende vakantiedagen. 

Meer info

Seniorvakantie

De regeling ‘seniorvakantie’ is van toepassing op de werknemers van 50 jaar of ouder die het werk hernemen na een periode van inactiviteit en geen recht of onvolledige rechten hebben op jaarlijkse vakantie. 

Meer info

En wat in het geval van collectieve sluiting?

Bepaalde bedrijven zijn gesloten tijdens een lange periode om de werknemers in staat te stellen vakantie te nemen. De werknemers hebben met andere woorden geen andere keus dan hun vakantie (of het grootste deel ervan) op dat moment op te nemen

Maar het kan dat - voor bepaalde redenen - een werknemer niet voldoende rechten heeft om betaalde vakantie te nemen om die periode van collectieve sluiting te overbruggen. In die gevallen, en onder voorwaarden, kan de werknemer vragen als tijdelijk werkloze erkend te worden, en kan hij de vergoeding "wegens collectieve sluiting ingevolge jaarlijkse vakantie" opnemen.

Meer informatie op RVA.be

Verlof zonder wedde

Een werknemer beschikt steeds over de mogelijkheid om de werkgever om enkele dagen verlof zonder wedde te vragen. Opgelet: dit systeem heeft echter wel gevolgen:

 • Zoals de naam duidelijk maakt, is er geen loon voor die dagen.
 • Hoewel onbetaald, moet de werkgever wel akkoord gaan (het is geen verworven recht). Wij raden hiervoor een schriftelijk akkoord aan. 
 • Het nemen van verlof zonder wedde kan een impact hebben op de berekening van bepaalde voordelen: betaalde vakantie volgende jaar, de eindejaarspremie, enzovoort.
  Welk bedrag?

  welk bedrag

  Arbeiders

  Het vakantiegeld bestaat uit het enkelvoudige vakantiegeld (= je gewone loon voor je vakantiedagen) en het dubbele vakantiegeld (= een vergoeding bovenop je gewone brutoloon). Het enkelvoudige en dubbele vakantiegeld worden samen uitbetaald door de vakantiekas. 

  Je vakantiegeld (enkel en dubbel) wordt berekend op basis van je totale brutoloon van 2023. Dat brutoloon moet je eerst vermenigvuldigen met 1,08. En van dat bedrag neem je 15,38 %. Zo kom je op je bruto vakantiegeld. Daar gaan nog socialezekerheidsbijdragen en belastingen af. 

  Betaling uitsluitend via overschrijving

  Het vakantiegeld wordt tussen 2 mei en 30 juni door de vakantiekas -waarbij je werkgever aangesloten is- betaald. Je kan jouw dossier op www.rjv.fgov.be raadplegen of bel naar  026 27 97 60.

  Het vakantiegeld wordt via overschrijving betaald. 

  Meer info


  Bedienden

  Het vakantiegeld bestaat enerzijds uit het enkelvoudige vakantiegeld. Dit vervangt je loon op de dagen dat je verlof neemt, en wordt op het einde van de maand uitbetaald samen het loon voor de dagen waarop je gewerkt heb. 

  Anderzijds komt het dubbele vakantiegeld daar bovenop. Het dubbele vakantiegeld moet in principe betaald worden op het moment dat de werknemer zijn hoofdvakantie opneemt, maar vaak gebeurt die betaling op een vast moment voor alle werknemers in het bedrijf (meestal in mei of juni). 

  Het dubbel vakantiegeld bedraagt 92 % van het maandelijkse brutoloon. Het aantal gewerkte maanden in 2023 wordt vermenigvuldigd met 92 % van het maandelijkse brutoloon van de maand waarin de werknemer zijn vakantie neemt. Dit wordt dan gedeeld door 12. 

  Bijvoorbeeld: Je werkte vorig jaar 12 maanden en je ontvangt € 1250 bruto voor de maand waarin je vakantie neemt. Je dubbele vakantiegeld bedraagt 12x (92 % van € 1250)/12 = € 1150

  Als je verloning variabel is, heb je per vakantiedag recht op vakantiegeld gelijk aan het dagelijks gemiddelde van de bruto verloning die je ontving elk van de twaalf maanden voorafgaand aan de vakantiemaand.

  Wanneer?

  WanneerJe dient je vakantie normaal gezien te nemen tussen 1 mei en 31 oktober. Dit kan echter op het bedrijfsniveau nader bepaald zijn. In die periode hebben werknemers recht op een ononderbroken vakantie van twee weken. Voor wie jonger is dan 18 is dit recht drie weken.

  Aan gezinshoofden wordt de vakantie bij voorkeur toegekend tijdens de schoolvakantie.

  Je vakantie kan opgesplitst worden, maar je bent verplicht één ononderbroken week te nemen.

   

   

  Werkloos?

  WerkloosAls volledig werkloze heb je recht op 24 dagen (zaterdagen inbegrepen) of vier weken vakantie per jaar. De vakantiedagen die al werden opgenomen tijdens een arbeidsperiode zijn hierbij inbegrepen. 

  Je ontvangt in principe werkloosheidsuitkeringen voor de vakantiedagen die je tijdens je werkloosheidsperiode neemt. Voor de dagen die gedekt zijn door vakantiegeld (indien je als loontrekkende hebt gewerkt tijdens het volledige voorbije jaar of een gedeelte ervan) ontvang je echter geen werkloosheidsuitkeringen. 

  Tijdens de vakantie ben je vrijgesteld van de verplichting om beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt en je mag naar het buitenland met vakantie gaan. 

  Telkens als je een dag vakantie neemt, vermeld je de letter ‘V’ in het overeenstemmend vakje van je controlekaart, ook als die vakantiedag niet door vakantiegeld wordt gedekt. De betaalde vakantiedagen die je niet hebt genomen voor 31 december worden automatisch in vermindering gebracht van je tegoeden voor de maand december. Je kan deze vakantiedagen dus niet overdragen naar het volgende jaar!

  Ziek?

  Ziek (arbeidsongeschikt)? 

  Word je ziek vóór je vakantie begint, dan mag de vakantie later genomen worden (zelfs als er een collectieve sluiting is).

  Word je ziek tijdens je vakantie? Het systeem rond arbeidsongeschiktheid tijdens je vakantie is dit jaar veranderd: als je ziek bent tijdens je vakantie, krijg je de mogelijkheid om je vakantiedagen uit te stellen!
  Concreet: je verliest niet langer de vakantiedagen die samenvallen met je arbeidsongeschiktheid. Vanaf heden worden deze omgezet in ziektedagen. De vakantiedagen waar je arbeidsongeschikt voor was, worden dan uitgestelde vakantiedagen die je op een later moment in het jaar kan opnemen. Kan jij om welbepaalde redenen deze dagen toch niet opnemen dit jaar? Goed nieuws: je kan deze niet-opgenomen vakantiedagen toch nog in het jaar nadien opnemen (of zelfs tijdens het daaropvolgende jaar).

  Opgelet! Dit betreft wel enkel en alleen de wettelijke vakantiedagen. Extralegale vakantiedagen zoals bijvoorbeeld anciënniteitdagen, zgn. rimpeldagen, ADV-dagen, enz. vallen niet onder deze regeling. Voor meer info: contacteer je afdeling.