FAQ - Ondersteuning van ouders met jonge kinderen

Vanaf 1 januari 2024 wordt een sectorale opleg ingevoerd ter ondersteuning van ouders met jonge kinderen tot en met het jaar waarin het kind 12 jaar wordt. Ouders met jonge kinderen (ook adoptie- en/of pleegkinderen) hebben, na aanvraag!, recht op een opleg voor moederschapsrust, kinderopvang, voor- en naschoolse opvang en vakantiekampen.

Hier vind je meer info.

Hieronder vind je onze FAQ

 1. Welke kinderen komen in aanmerking?

Alle kinderen van werknemers uit een bedrijf dat valt onder de paritaire comités 109 of 215 (tot en met het jaar waarin ze 12 jaar worden). Ook adoptie- en/of pleegkinderen komen in aanmerking voor de tussenkomst.

Belangrijk: de band met de ouders moet worden aangetoond (attest gezinssamenstelling, geboorteakte, …). Het sociaal fonds Kleding kan de gezinssamenstelling zelf opzoeken voor werknemers met de Belgische nationaliteit. Buitenlandse werknemers moeten dit attest altijd opvragen en bezorgen.

 

 1. Welke opvanginitiatieven?

Kinderdagverblijf: het moet gaan om een erkend kinderdagverblijf waarvoor een fiscale fiche kan worden voorgelegd.
Voor- of naschoolse opvang: het moet gaan om een erkende (voor- of naschoolse) opvang waarvoor een fiscale fiche kan worden voorgelegd.
Vakantiekampen: een attest van de organiserende partij moet kunnen worden voorgelegd.
Moederschapsrust: een attest van de mutualiteit moet worden ingediend.

Belangrijk: het attest moet het aantal dagen duidelijk vermelden. Is dit niet het geval, dan moet het formulier “attest aantal dagen” (hier te vinden) ingevuld worden door de organisatie.

 

 1. Welk bedrag?

De tussenkomst bedraagt € 3 per kind en per begonnen dag (met een maximum van € 300 per kind en per kalenderjaar). Er wordt een bedrijfsvoorheffing van 27,25 % afgehouden.

 

 1. Hoe aanvragen?

De tussenkomst voor kinderopvang in een kinderdagverblijf en/of in de voor- en naschoolse opvang kan jaarlijks aangevraagd worden, na ontvangst van het fiscaal attest (dat ontvang je rond januari/februari van het volgend jaar). 

Vergoedingen voor zwangerschapsrust of vakantiekampen kunnen, indien je een attest hebt, ook per kwartaal worden aangevraagd.

Download deze formulieren (aanvraagformulier - attest aantal dagen) en maak ze samen met het fiscaal attest en het attest van gezinssamenstelling (aan te vragen bij je gemeente) over aan het sociaal fonds Kleding.
> Via mail (bij voorkeur): ingrid@swfkleding.be

> Via post: Sociaal Fonds Kleding, Leliegaarde 22, 1731 Zellik

 

 1. Wat is het fiscaal attest?

Het fiscaal attest ontvang je elk jaar van het kinderdagverblijf en/of de opvanginstelling. Als je dit niet ontvangt, moet je erom vragen.

 

 1. Ik ben arbeidsongeschikt. Wat zijn de gevolgen voor mijn recht op de tussenkomst?

Om recht te hebben op de tussenkomst moet je in het betrokken kwartaal minstens tijdens 1/3de  van de arbeidsdagen gewerkt hebben. Moederschapsrust wordt steeds gelijkgesteld.

 

 1. Ik woon in het buitenland en mijn kind gaat daar naar de opvang. Heb ik recht op de tussenkomst?

Indien je in de Belgische kleding- en confectiesector werkt maar in het buitenland woont, heb je recht op de tussenkomst. Daar zijn wel andere documenten voor nodig, afhankelijk van het land. Hiervoor neem je best contact op met het sociaal fonds kleding (zie hier) of met je lokale ABVV-afdeling (zie hier).

 

 1. Beide ouders werken in de kleding- en confectiesector. Ontvangen wij de tussenkomst dan twee keer?

Neen, het bedrag is per kind en niet per werknemer. Het maximum bedrag van € 300 per kalenderjaar per kind kan niet overschreden worden.

 

 1. Tot wanneer kan ik de tussenkomst aanvragen?

Je kan een aanvraag indienen tot maximaal drie jaar na de eerste dag die recht geeft op de tussenkomst. Wij raden wel aan om de aanvraag zo snel mogelijk te doen na ontvangst van de bewijsstukken.

 

 1. Hoelang duur de behandeling van mijn aanvraag?

De behandeling van de aanvraag neemt drie tot zes maanden in beslag. Nadat je aanvraag behandeld is, krijg je een mail (of brief) van het fonds:

 • De aanvraag is goedgekeurd: de tussenkomst wordt overgemaakt op je rekening.
 • De aanvraag is onvolledig: je wordt verzocht de ontbrekende gegevens over te maken.
 • De aanvraag is afgewezen: je ontvangt geen tussenkomst omdat je hierop (nog) geen recht hebt.

 

 1. Mijn gegevens zijn gewijzigd. Waar kan ik dit aangeven?

Iedere wijziging (adres, rekeningnummer) kan je via mail aan het sociaal fonds kleding overmaken (ingrid@swfkleding.be). Vermeld steeds jouw rijksregisternummer. Je kan hiervoor ook terecht bij je lokale ABVV-afdeling (zie hier).