Tijdskrediet

Vanuit de sector worden regelingen toegevoegd bovenop de algemene stelsels inzake tijdskrediet en thematische verloven:

  • tijdskrediet met motief (36 maanden voor het volgen van een opleiding of 51 maanden in de andere gevallen, samen maximaal 51 maanden): mogelijkheid tot opname van een 1/5, halftijds of voltijds tijdskrediet; landingsbanen: mogelijkheid tot opname van het 1/5de regime vanaf 50 jaar met een zwaar beroep of na 28 jaar loopbaan;
  • landingsbanen vanaf 50 jaar voor werknemers die een zwaar beroep hebben uitgeoefend dat voorkomt op de lijst van de knelpuntberoepen, voor het halftijds regime.

Operator in de productie in een volcontinusysteem is een knelpuntberoep.

Vanaf 1 januari 2015 zijn bepaalde stelsels zonder RVA-uitkering.

In toepassing van de CAO nr. 137 van de Nationale Arbeidsraad wordt het recht op een landingsbaan (halftijds en 1/5de) gebracht op 55 jaar voor 1/5de en 57 jaar voor 1/2de in volgende gevallen en door middel van een sectorale cao die loopt van 01.01.19 tot 30.06.19:

  • ofwel 35 jaar beroepsverleden;
  • ofwel sedert ten minste vijf jaar in de laatste 10 jaar in een zwaar beroep tewerkgesteld zijn ofwel ;
  • sedert ten minste zeven jaar in de laatste 15 jaar in een zwaar beroep tewerkgesteld zijn ofwel minimaal 20 jaar in regime met nachtarbeid tewerkgesteld geweest zijn.

Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt onder "zwaar beroep" verstaan:

  • het werk in wisselende ploegen, meer bepaald de ploegenarbeid in minstens twee ploegen van minstens twee werknemers, die hetzelfde werk doen, zowel qua inhoud als qua omvang en die elkaar in de loop van de dag opvolgen zonder dat er een onderbreking is tussen de opeenvolgende ploegen en zonder dat de overlapping meer bedraagt dan één vierde van hun dagtaak, op voorwaarde dat de werknemer van ploegen alterneert;
  • het werk in onderbroken diensten waarbij de werknemer permanent werkt in dagprestaties waarvan de begintijd en de eindtijd minimum 11 uur uit elkaar liggen met een onderbreking van minstens 3 uur en minimumprestaties van 7 uur; onder permanent wordt verstaan dat de onderbroken dienst de gewone arbeidsregeling van de werknemer vormt en dat hij niet occasioneel in een dergelijke dienst wordt tewerkgesteld;
  • het werk in een arbeidsregeling zoals bedoeld in artikel 1 (prestaties tussen 20 uur en 6 uur) van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 gesloten op 23 maart 1990 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 10 mei 1990.