Voor een rechtvaardige transitie!

1

De klimaatverandering is een feit. We moeten snel handelen als we willen vermijden dat de werknemers en de meest kwetsbaren in onze samenleving de grootste slachtoffers worden. Daarom steunt IndustriAll Europe -die de vakbonden uit de mijnbouw en energie groepeert- de doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050.

Door de Europese Green Deal te steunen, hebben de Europese leiders zich verbonden tot een rechtvaardige transitie. Deze verbintenis moet dringend omgezet worden in concrete acties en plannen. We hebben een krachtdadig sociaal en industrieel beleid nodig als we de investeringskloof willen dichten om de ontwikkeling van de nodige technologieën en infrastructuur te versnellen, om het leadership van de Europese industrie in strategische technologieën en waardeketens te behouden, en om kwaliteitsjobs te creëren op ons continent.

Niet zonder ons!

2De oproep van IndustriAll Europe

We hebben een sterk Europees kader nodig voor een rechtvaardige transitie voor alle betrokken industrieën en werknemers. Voor de vakbonden is een rechtvaardige transitie de anticipatie op en het beheer van veranderingen waarbij de deelnam van vakbonden en werknemers een conditio sine qua non, ofwel “Niets over ons, zonder ons”, is.

De definitieve goedkeuring van het Fond voor een rechtvaardige transitie (JTM) in juni 2021 is een belangrijke overwinning voor de vakbonden, maar dat is nog niet genoeg. De middelen zijn bovendien slechts een deel van de oplossing. Er wordt weinig gesproken over de noodzaak van een reeks rechten die ervoor zorgen dat de transities voor de werknemers soepel verlopen. De bestaande middelen worden voortdurend onder vuur genomen door de decentralisatie van collectieve onderhandelingsstelsels en de verzwakking van de sociale dialoog in vele Europese landen.

Het kenteren van deze trend is een voorwaarde voor de ontwikkeling van een social rechtvaardige en verantwoordelijke transitie.

Geen Green Deal zonder Sociaal Pact

Politieke inactiviteit of louter symbolische maatregelen met betrekking tot een rechtvaardige transitie houden grote risico’s in voor Europa. Gezien het aantal jobs dat op het spel staat en de omvang van de verandering die aan de gang is, zou sociale onrust als gevolg van slechte transitiebeheer het succes van de Green Deal in de weg kunnen staan.

We zijn er ons van bewust dat de wereld toekijkt hoe de EU en de nationale regeringen onze klimaatambities uitvoeren en wij zouden het fijn vinden als Europa een model wordt voor het beheer van rechtvaardige transitie. Werknemers uit heel Europa komen in actie om hun recht te doen gelden om betrokken te worden bij de verandering van onze jobs en industrieën, voor vandaag en voor de toekomst.

Welke eisen?
resor
Voldoende/correcte middelen voor een rechtvaardige transitie die geen persoon of regio in de steek laat

Een rechtvaardige transitie is enkel mogelijk als kwaliteitsjobs behouden blijven en gecreëerd worden, als alle regio’s zich kunnen ontwikkelen en als de sociaal-economische ongelijkheden weggewerkt worden. Europa heeft behoefte aan een duurzaam industriebeleid dat het werkgelegenheidspotentieel van de overgang naar een emissievrij industrie benut en tegelijk de nodige investering garandeert om de industriële basis te veranderen. Overgangen tussen jobs moeten ondersteund worden, wat wil zeggen dat er serieus geïnvesteerd moet worden in een actief arbeidsmarktbeleid, omscholing en ontwikkeling van vaardigheden.

 

2

De gevolgen voor de werkgelegenheid van de overgang naar een klimaatneutrale industrie op regionaal niveau, duidelijk en gedetailleerd in kaart brengen.

Zonder een nauwkeurig overzicht van de regio’s waar de werknemers zullen worden getroffen, is het onmogelijk om omscholings- en bijscholingsprogramma’s aan te passen om de overgang tussen jobs te verzekeren. Deze analyse moet door de overheid, in samenwerking met de sociale partners, worden uitgevoerd.  

 

3

Anticipatie op verandering en sociale dialoog voor alle werknemers

In 2013 heeft het Europees Parlement een Europees rechtskader voorgesteld voor de anticipatie op en het beheer van veranderingen. Dat laatste moet worden gecreëerd om ervoor te zorgen dat werknemers medebeslissingsrecht hebben over de overgang op hun werk en in hun regio, en om de sociale dialoog en collectieve onderhandelingen te versterken.

 

4

Een reeks rechten om een soepele overgang voor de werknemers te garanderen

Een actief arbeidsmarktbeleid moet inspelen op de dringende behoefte aan onderwijs en opleiding, dat ervoor zorgt dat vaardigheden omgeschoold en bijgeschoold worden. Zo worden werknemers voorbereid op jobs binnen en tussen veranderende industrieën. Iedere werknemer, ongeacht zijn/haar contact, moet recht hebben op kwaliteitsvolle opleidingen en levenslang leren.

 

5

Beleidssamenwerking en uitwisselen van goede praktijken

Een rechtvaardige transitie zal vooral plaatsvinden in regionale economieën en werkplaatsen. Veel elementen kunnen echter ingekaderd worden door gemeenschappelijke beleidsdoelstellingen en de uitwisseling van goede praktijken. Het platform voor een rechtvaardige transitie moet worden uitgebreid tot alle sectoren die onder de Europese Green Deal vallen. De transities moeten gezamenlijk worden uitgestippeld door middel van sociale dialoog en met deelname van de werknemers.

Foto's

De mobilisatie voor een rechtvaardige transitie (#JustTransition) op Twitter was een groot succes! 
 

1234567891223

 

Tools

Verklarende woordenlijst Klimaat

Tools

Petroleum en klimaat