Eindejaarspremie

De eindejaarspremie wordt tussen 15 en 25 december uitbetaald en is gelijk aan 160,33 x het uurloon.

De referteperiode loopt van 1 oktober van het vorig jaar tot 30 september van het lopende jaar.

Arbeiders die niet het ganse jaar in dienst waren ontvangen een premie in verhouding tot het aantal gewerkte en gelijkgestelde dagen.

Dagen tijdelijke werkloosheid overmacht Corona zullen gelijkgesteld worden met gepresteerde dagen voor de premie die betaald wordt in 2021.