Syndicale premie

Je bent nog verbonden door een arbeidsovereenkomst:

  • op 30 juni van het refertejaar ingeschreven zijn in het personeelsregister van een bedrijf van de vlasbereiding of tewerkgesteld zijn via een interimkantoor. Voor schoolverlaters wordt deze datum verschoven naar 30 september
  • lid zijn van de Algemene Centrale - ABVV en in regel zijn met de bijdragen
  • je ontvangt elk jaar een syndicale premie 

Je bent werkloos, SWT-er, gepensioneerd of langdurig ziek:

  • je moet ontslagen zijn door de werkgever, maar niet om dringende redenen, of ontslag hebben gekregen of gegeven om medische redenen
  • lid zijn van de Algemene Centrale - ABVV en in regel zijn met de bijdragen.
  • je behoud gedurende 6 jaren het recht op een syndicale premie. De voorwaarde is dat je gedurende deze periode gesyndikeerd blijft 

De syndicale premie bedraagt € 135. De premie zal naar € 145,00 gebracht worden van zodra het fiscaal plafond wordt aangepast.  De premie wordt vóór eind december uitbetaald door het Waarborg- en Sociaal Fonds van de Vlasbereiding.  Het Waarborg- en Sociaal Fonds stuurt in de loop van de maand september aan alle arbeiders die in dienst zijn op 30 juni een formulier. Je moet het zo vlug mogelijk overmaken aan de Algemene Centrale - ABVV. Die zorgt ervoor dat je vóór eind december je syndicale premie ontvangt. De werkloze, de SWT-er, de gepensioneerde of langdurig zieke vlasarbeider ontvangt zelf geen aanvraagformulier. De Algemene Centrale - ABVV staat in voor de indiening van deze aanvragen.