SWT - Brugpensioen

Er zijn twee specifieke systemen die op sectorniveau zijn afgesloten:

SWT vanaf 60 jaar – nachtarbeid/zware beroepen

Mogelijk voor de ontslagen werknemer die minstens 60 jaar is en een beroepsloopbaan van 33 jaar kan bewijzen:
•    ofwel minstens 20 jaar in een ploegenstelsel met nachtprestaties hebben gewerkt;
•    ofwel minstens 5 jaar in de laatste 10 jaar of 7 jaar in de laatste 15 jaar in een zwaar beroep hebben gewerkt;
•    een anciënniteit van 5 jaar hebben in de onderneming. De sectorale cao is van toepassing tot 30 juni 2023.

De werknemer die de vastgestelde voorwaarden vervult en wiens opzegtermijn na 30 juni 2023 verstrijkt, behoudt het recht op de aanvullende vergoeding.
 
De werknemer kan enkel van dit brugpensioenstelsel (SWT) genieten als de werkgever toetreedt tot het ingevoerde stelsel. De toetreding kan op verschillende manieren gebeuren:
•    via een bedrijfs-cao;
•    via een toetredingsakte;
•    via een wijziging van het arbeidsreglement dat van toepassing is in de onderneming.

SWT vanaf 60 jaar - 40 jaar loopbaan

De werknemers die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst een beroepsloopbaan van minstens 40 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en die:
•    60 jaar of ouder zijn;
•    een anciënniteit van 5 jaar hebben in de onderneming. De sectorale cao is van toepassing tot 30 juni 2023.

De werknemer die de vastgestelde voorwaarden vervult en wiens opzegtermijn na 30 juni 2023 verstrijkt, behoudt het recht op de aanvullende vergoeding.

De werknemer kan enkel van dit brugpensioenstelsel (SWT) genieten als de werkgever toetreedt tot het ingevoerde stelsel. De toetreding kan op verschillende manieren gebeuren:
•    via een bedrijfs-cao;
•    via een toetredingsakte;
•    via een wijziging van het arbeidsreglement dat van toepassing is in de onderneming.

Voor meer info over de mogelijkheden van SWT (brugpensioen): contacteer je lokale afdeling.