Sociaal overleg in de onderneming

De sociale overlegorganen die de werkneemsters en de werknemers moeten verdedigen in de bedrijven, zijn:

 • de vakbondsafvaardiging (VA)
 • de ondernemingsraad (OR)
 • het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW).

Met zijn inbreng helpt het ABVV de afgevaardigden in deze overlegorganen door middel van opleidingen, informatie en logistieke steun.

Samen met de bestendigen onderhandelen de afgevaardigden akkoorden om de loon- en arbeidsvoorwaarden in het bedrijf te verbeteren. Zij vertegenwoordigen ook hun collega's in de diverse instanties van het ABVV.

De ABVV-afgevaardigden kunnen in jouw bedrijf een belangrijke rol spelen om jouw bestaande rechten te verdedigen en nieuwe rechten te bekomen.

Het statuut van de vakbondsafvaardiging: nieuwigheden!

Er werd in het Paritair Comité een cao over de vakbondsafvaardiging gesloten. De bedrijfsleiders erkennen dat de arbeiders, die bij een van de ondertekenende vakbondsorganisaties zijn aangesloten, het recht hebben om zich te laten vertegenwoordigen door een vakbondsafvaardiging waarvan het statuut door een nationale overeenkomst wordt geregeld.

Er zijn twee vereisten om een vakbondsafvaardiging te kunnen instellen:

 • 33% van de arbeiders moet lid zijn van een vakbond;
 • de onderneming telt minstens 50 arbeiders (COD, CBD, bepaald werk).

Omdat de cao inzake het statuut van de vakbondsafvaardiging redelijk complex is, hebben wij een schema bijgevoegd waarin de invoering van een vakbondsafvaardiging wordt uitgelegd (zie middenpagina van de brochure).

Jouw lokale vakbondssecretaris beschikt over de volledige tekst van de cao. 

Wettelijke overlegorganen

Naast de syndicale delegatie bestaan er ook overlegorganen die verplicht worden door de wetgeving. Het betreft hier de Ondernemingsraad (OR) en het Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW).

Dit zijn paritaire overlegorganen, dat wil zeggen dat ze bestaan uit een werkgevers- en een werknemersafvaardiging die even groot zijn. De personeelsafgevaardigden in deze organen worden verkozen tijdens de vierjaarlijkse sociale verkiezingen.

De Ondernemingsraad (OR)

Een OR moet ingesteld worden in ondernemingen die minstens 100 werknemers tellen, maar ook in degenen die bij de vorige sociale verkiezingen een OR moesten oprichten maar ondertussen tussen de 50 en de 99 werknemers tellen. De ondernemingsraad heeft als missie het arbeidsreglement van kracht in het bedrijf te ontwikkelen en te wijzigen, te adviseren en suggesties te doen over de werking van het bedrijf (ontwikkeling van de werkgelegenheid, economische en financiële informatie, opleiding, ...), en controleert de naleving van de wetgeving ter bescherming van het personeel.

De OR:

 • ontvangt alle informatie en wordt geraadpleegd over de economische en financiële situatie van de onderneming en over de tewerkstelling;
 • stelt het arbeidsreglement op en wijzigt dit;
 • beheert de sociale werken van het bedrijf;
 • bespreekt alles wat te maken heeft met het leven binnen het bedrijf, de arbeidsvoorwaarden, de vakantiedagen, de invoering van nieuwe technologieën, de criteria voor ontslag, ...
 • controleert de naleving van de sociale wetgeving en de CAO's, enz.

Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)

Er moet een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk worden opgericht in elke onderneming met minstens 50 werknemers. Het CPBW heeft als missie het welzijn (gezondheid, veiligheid, hygiëne) van het personeel in de bedrijven te verbeteren.

Het geeft advies en doet voorstellen met betrekking tot het beleid voor het welzijn van het personeel bij de uitvoering van hun werk. Het moet zich ook uitspreken over het globale preventieplan en het jaarlijks actieplan opgesteld door de werkgever.

Het CPBW houdt zich eveneens bezig met het controleren van het arbeidsklimaat. Het comité zorgt ervoor dat er voldoende en kwaliteitsvolle beschermingsmiddelen (veiligheidskledij, -bril, enz.) beschikbaar zijn en onderzoekt de individuele klachten omtrent veiligheid en welzijn.

Het CPBW:

 • zorgt voor de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers;
 • staat in voor de preventie van arbeidsongevallen;
 • controleert de arbeidsgeneeskundige dienst, enz.