Jaarlijkse premie

Er wordt een jaarlijkse premie uitbetaald van 31 x het basisuurloon dat van toepassing was op 1 december van het in aanmerking genomen jaar (uurloon 38 uur/week).

Bepalingen:

De jaarlijkse premie wordt elk jaar in december betaald.

Er moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn :

•    Een arbeidsovereenkomst als arbeider hebben op het moment waarop de premie wordt betaald.
•    Minstens 6 maanden anciënniteit hebben op het moment waarop de premie wordt betaald. Elke onderbreking van de tewerkstelling van 7 kalenderdagen of minder wordt niet als onderbreking van de anciënniteit beschouwd. Ook de periode van tewerkstelling als uitzendkracht komt in aanmerking.
•    Voor de deeltijdse werknemers wordt het bedrag van de jaarlijkse premie aangepast pro rata hun prestaties.
•    Het bedrag van de jaarlijkse premie wordt berekend pro rata de effectieve en gelijkgestelde prestaties (vakantiedagen, wettelijke feestdagen, klein verlet, moederschapsverlof, vaderschapsverlof, beroepsziekte, arbeidsongeval, ADV-dagen, 60 dagen ziekte of ongeval) gedurende het kalenderjaar.
•    Het recht op de jaarlijkse premie wordt berekend pro rata de prestaties van het lopende jaar, toegekend per volledig gepresteerde kalendermaand.
 
De jaarlijkse premie is niet van toepassing in de mate dat gelijkwaardige effectieve verhogingen van het loon/en of andere voordelen, aan dezelfde kost als de jaarlijkse premie (bruto + patronale RSZ-bijdrage), op ondernemingsvlak worden toegekend. Uitgezonderd bonussen in het kader van cao nr. 90 van de NAR en automatische verhogingen van het loon in toepassing van een collectief vastgestelde loonschaal op ondernemingsvlak.

Het bedrag van de andere voordelen moet verifieerbaar zijn. 

Meer info: contacteer jou lokale afdeling