Economische werkloosheid

Bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken, hierna economische werkloosheid genoemd, kan de werkgever de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van de werklieden die hij tewerkstelt, schorsen of hun arbeidsprestaties verminderen. De economische oorzaken moeten conjunctureel zijn en niet structureel.

De werkgever brengt door middel van aanplakking of individuele schriftelijke kennisgeving de werknemers op de hoogte dat hij hen werkloos stelt wegens gebrek aan werk wegens economische redenen.

Tijdens die periode van schorsing of voor wat betreft de dagen waarop geen arbeidsprestaties worden gepresteerd in de regeling van gedeeltelijke arbeid, is de werkgever vrijgesteld van de verplichting om het loon van de werknemer te betalen. Het is de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening die in dat geval de vergoeding van de werknemer op zich neemt.

Toeslag economische werkloosheid

Met ingang van 1 juli 2022, heeft de arbeider die door de werkgever op tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken wordt geplaatst, recht op een dagvergoeding van
€ 5 aanvullend op de uitkering tijdelijke werkloosheid, en dit voor maximum 20 werkloosheidsdagen per kalenderjaar.