Werken in het systeem van de dienstencheques

Contracten

Wanneer de arbeidsprestaties vergoed worden met dienstencheques, heeft iedere werknemer een bijzondere arbeidsovereenkomst : de "arbeidsovereenkomst dienstencheques".

Binnen de twee werkdagen nadat je in dienst bent getreden, moet een schriftelijke, individuele arbeidsovereenkomst worden gesloten.

Een werknemer kan gedurende een periode van 3 maanden (te rekenen vanaf de eerste dag tewerkstelling bij deze werkgever) verscheidene arbeidsovereenkomsten dienstencheques van een bepaalde duur afsluiten, zelfs opeenvolgend, zonder dat dit een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur tot gevolg heeft.

Indien je na het verstrijken van deze 3 maanden nog steeds werkt bij deze werkgever, is je contract sowieso een contract van onbepaalde duur.

Proeftijd

Vanaf 1 januari 2014: voor arbeidsovereenkomsten die werden gesloten vanaf 01 januari 2014 is het verboden een proeftijd op te nemen.

Minimumduur van elke prestatie

De werkduur van elke prestatie voor een klant mag in geen geval korter zijn dan 3 uur.

Minimale wekelijkse arbeidsduur

Zoals reeds gezegd moet vanaf de eerste gewerkte dag van de vierde maand bij dezelfde werkgever, sowieso een contract van onbepaalde duur worden gesloten. Op dat ogenblik is ook vastgelegd of je voltijds, dan wel deeltijds zal werken.

Ingeval een deeltijds contract wordt gesloten, voorziet de wetgeving, naargelang het statuut van de werknemer, in 2 mogelijke types met betrekking tot de minimale wekelijkse arbeidsduur.

  • Heb je bovenop je loon recht op een werkloosheidsuitkering (ook inkomensgarantie uitkering genoemd), op leefloon of op financiële sociale hulp, dan moet je een contract hebben met een wekelijkse arbeidsduur van minstens 13 uur.
  • Kan je geen aanspraak maken op een aanvullende uitkering, dan moet je een contract hebben met een wekelijkse arbeidsduur van minstens 10 uur.

Opgelet: wij raden aan dat iedere werknemer een dienstenchequecontract afsluit met een wekelijkse arbeidsduur van minstens 13 uur.

Waarom? Met een dienstenchequecontract van minstens 13 uur behoud je steeds al je sociale rechten en bouw je die eventueel (verder) op. Het gaat onder andere over werkloosheidsuitkeringen, ziekte-uitkeringen, kinderbijslag, pensioenrechten,…