Aanvullende vergoeding bij economische werkloosheid

Werknemers die op economische werkloosheid worden gezet, lijden serieus loonverlies.

Daarom wordt een aanvullende vergoeding toegekend bovenop elke dag tijdelijke werkloosheid.

De vergoeding bedraagt €2 per dag en wordt betaald door jouw werkgever.

Wat als je ziek bent?

We stellen vast dat veel werkgevers het systeem van economische werkloosheid in een aantal situaties gebruiken om geen loon te moeten betalen aan hun werknemers. We noemen dit “oneigenlijk gebruik”.

Er zijn duidelijke sectorale afspraken waarin wordt beschreven in welke situaties het gebruik van economische werkloosheid niet kan:

  • Als je ziek bent en je werkgever hiervan op de hoogte bracht, kan de werkgever je niet op economische werkloosheid plaatsen. Dit geldt voor de hele periode van de ziekte. Als je de regels over de aangifte van ziekte respecteert (tijdig aangeven en indienen van een medisch getuigschrift) heb je recht op een gewaarborgd loon.

Wanneer geldt deze regel niet en kan de werkgever toch gebruik maken van economische werkloosheid?

  • indien je al effectief op economische werkloosheid werd geplaatst vooraleer je ziek werd.

OF

  • indien je minstens 2 bedrijfswerkdagen* voor de start van je ziekteperiode schriftelijk op de hoogte werd gebracht dat je effectief op economische werkloosheid zou geplaatst worden.

* Bedrijfswerkdag: de dagen waarop er in het bedrijf effectief prestaties worden geleverd. Dit is niet hetzelfde als de dagen waarop prestaties zouden kunnen geleverd worden.

Onaangekondigde afwezigheid van een klant

Bij een onaangekondigde afwezigheid van een klant, waardoor de geplande arbeidsprestatie niet of niet volledig kan doorgaan, kan de werkgever geen gebruik maken van economische werkloosheid.

De werkgever is je het loon verschuldigd voor de geplande arbeidsprestatie, met of zonder vervangende tewerkstelling.

De werkgever mag je niet vragen om betaalde of onbetaalde vakantiedagen op te nemen om de uren van de voorziene afwezigheid te overbruggen.