Klein verlet

KLEIN VERLET

Klein verlet kan de oplossing zijn

Een geboorte, een huwelijk, een overlijden in de familie... In zo’n geval is het niet gemakkelijk om te gaan werken. De wet voorziet een reeks omstandigheden waarin je mag afwezig zijn zonder loonverlies: ter gelegenheid van familiale gebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of burgerlijke opdrachten. Die noemt men klein verlet of ook wettelijke afwezigheid of omstandigheidsverlof. Het gaat hierbij om een wettelijk minimum want tal van sector- en bedrijfs-cao’s staan bijkomende omstandigheden en/of een langere duur toe. Als je hier meer info over wil, kan je terecht bij je lokale afdeling.

Klein verlet: een handleiding

Je moet je werkgever vooraf verwittigen. Als dit onmogelijk is door een plotse gebeurtenis (bv. overlijden van een naaste), moet dit zo snel mogelijk gebeuren. Als de gebeurtenis zich voordoet op een zondag, een feestdag of een vakantiedag, kan je deze dag niet recupereren (behoudens uitzondering of bij cao bepaalde afwijking).

Naaste familie

Voor het familiaal klein verlet wordt vaak gesproken over naaste familie. Het gaat hierbij voornamelijk om je echtgeno(o)t(e), kinderen, (schoon-)vader/moeder, (half-)broer/zus, schoonbroer/schoonzus, schoonzoon/schoondochter, (achter-)kleinkinderen en (over-)grootouders. De persoon waar je wettelijk mee samenwoont, wordt gelijkgesteld met je echtgeno(o)t(e).

Een pleegkind wordt gelijkgesteld met een kind indien het gaat over langdurige opvang. 

 

Gebeurtenis

 
Duur
 
Jouw huwelijk 2 dagen
Huwelijk van een naast familielid De dag zelf
Priesterwijding of intrede in een klooster van een naast familielid De dag zelf
Geboorte van een kind (vaderschapsverlof) 10 dagen (waarvan 7 betaald door het ziekenfonds)
Adoptie van een kind (adoptieverlof), tot de leeftijd van 8 jaar 6 weken voor een kind jonger dan 3 jaar
4 weken voor een kind tussen 3 en 8 jaar
3 dagen zijn ten laste van de werkgever. De overige dagen worden vergoed aan 82% van het begrensd loon. Maximumbedrag van de vergoeding = € 113,68)
Overlijden van je (schoon-)moeder of (schoon)vader. 3 dagen, tussen het overlijden en de begrafenis
Overlijden van de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende* partner van de werknemer of van zijn of haar kind**. 10 dagen. 3 dagen op te nemen tussen de datum van het overlijden en de datum van de begrafenis. 7 dagen op te nemen in het jaar volgend op het overlijden.
Overlijden van een naast familielid dat bij jou inwoont 2 dagen, tussen het overlijden en de begrafenis
Overlijden van een naast familielid De dag van de begrafenis
Plechtige communie of Feest van de vrijzinnige jeugd van jouw kind

1 dag

(als dit valt op een zondag, een feestdag of een dag waarop je gewoonlijk niet werkt, wordt het verlof opgeschoven naar de eerstvolgende dag waarop je gewoonlijk werkt of naar de dag vóór de gebeurtenis)

Deelname aan een familieraad. Maximum 1 dag
Verblijf als:
  • milicien in een rekruteringscentrum of een militair ziekenhuis
  • gewetensbezwaarde in een administratieve gezondheidsdienst of een aangeduid ziekenhuis
Maximum 3 dagen
Deelname aan een jury, oproeping als getuige voor de rechtbank of persoonlijke verschijning op bevel van de arbeidsrechtbank Maximum 5 dagen
Uitoefening van het ambt van bijzitter De nodige tijd, met een maximum van 5 dagen