Klein verlet

De meest courante gebeurtenissen die recht geven op klein verlet zijn:

Reden van afwezigheid

Duur van afwezigheid

Huwelijk

Huwelijk van de werknemer of het aangaan van het samenlevingscontract.

Twee dagen. Door de werknemer te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsheeft of tijdens de daarop volgende week.

Huwelijk of het aangaan van een samenlevingscontract van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e).

Dag van het huwelijk of het aangaan van het samenlevingscontract of de arbeidsdag die de gebeurtenis onmiddellijk voorafgaat of volgt, wanneer deze gebeurtenis niet samenvalt met een dag waarop in de onderneming normaal wordt gewerkt.

Huwelijk of het aangaan van een samenlevingscontract van een (schoon)broer, (schoon)zuster, van de (schoon/stief)vader, (schoon/stief)moeder, van een kleinkind van de werknemer.

De dag van het huwelijk of het aangaan van een samenlevingscontract.

Geboorte

De geboorte van een kind van de werknemer.

De werknemer heeft recht op 20 dagen, te kiezen binnen de vier maanden na de bevalling. Voor de eerste drie dagen ontvangt hij het normale loon van zijn werkgever en voor de resterende dagen een uitkering van de mutualiteit.

Overlijden

Overlijden van de echtgeno(o)t(e) van de werknemer of van zijn kind of van een kind van de echtgeno(o)t(e).

Tien dagen, waarvan:

  • drie dagen te kiezen tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis,
  • zeven dagen te kiezen binnen het jaar na de dag van het overlijden.

 

Overlijden van de (schoon/stief)vader, (schoon/stief)moeder van de werknemer.

Drie dagen. Door de werknemer te kiezen tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis.

Overlijden van een (schoon)broer, (schoon)zuster, van een schoonzoon, schoondochter, (over)grootvader, (over)grootmoeder of (achter)kleinkind

 

  • die bij de werknemer inwoont

Twee dagen. Door de werknemer te kiezen tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis.

  • die niet bij de werknemer inwoont

De dag van de begrafenis.

Feest vrijzinnige jeugd/communiefeest

Deelname van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) aan het feest van de vrijzinnige jeugd of plechtige communie.

De dag van de gebeurtenis of de gewone activiteitsdag voorafgaand of volgend onmiddellijk op de gebeurtenis als deze met een zondag, een feestdag of een gewone inactiviteitsdag samenvalt.

Hospitalisatie /medisch onderzoek

Bij hospitalisatie van de echtgeno(o)t(e) of van een kind van de arbeider.

Recht om op het werk afwezig te zijn met behoud van loon gedurende één arbeidsdag, die in de periode van de hospitalisatie valt.

Bij een medisch onderzoek (en niet alleen een consultatie) van de arbeider.

Maximum één bezoldigde dag van afwezigheid per kalenderjaar.

     

 

De wettelijke samenwonende partner wordt voor het klein verlet gelijkgesteld met de echtgeno(o)t(e).

Bij klein verlet in geval van een overlijden worden zowel de wettelijk als de feitelijk samenwonende partner gelijkgesteld met de echtgeno(o)t(e).

Deeltijdse werknemers hebben ook recht op klein verlet voor zover er effectief loonverlies is. Gebeurtenissen die zich voordoen op een dag waarop de deeltijdse werknemer normaal niet werkt, geven dus geen recht op klein verlet.