Klein verlet

In principe moet je je werkgever vooraf verwittigen. Indien dit niet kan, doe het dan zo vlug mogelijk. De werkgever is verplicht de afwezigheden toe te staan die hierna worden opgesomd. Hij moet het normale loon betalen.

 De meest courante gebeurtenissen die recht geven op klein verlet, zijn:

Reden van afwezigheid

Duur van afwezigheid

Huwelijk

Huwelijk van de werknemer of het aangaan van het samenlevingscontract.

Twee dagen. Door de werknemer te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsheeft of tijdens de daarop volgende week.

Huwelijk of het aangaan van een samenlevingscontract van een kind van de werknemer of van zijn echtgenoot.

Dag van het huwelijk of het aangaan van het samenlevingscontract of de arbeidsdag die de gebeurtenis onmiddellijk voorafgaat of volgt, wanneer deze gebeurtenis niet samenvalt met een dag waarop in de onderneming normaal wordt gewerkt.

Huwelijk of het aangaan van een samenlevingscontract van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, stiefvader, stiefmoeder, van een kleinkind van de werknemer.

De dag van het huwelijk of het aangaan van een samenlevingscontract.

Geboorte

De geboorte van een kind van de werknemer.

De werknemer heeft recht op vijftien dagen, te kiezen binnen de 4 maanden na de bevalling.. Voor drie dagen ontvangt hij het normale loon van zijn werkgever en voor de resterende   dagen een uitkering van de mutualiteit.

Overlijden

Overlijden van de echtgenoot van de werknemer of van zijn kind of van een kind van de echtgenoot.

Tien dagen, waarvan:

·        Drie dagen te kiezen tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis,

·        Zeven dagen te kiezen binnen het jaar na de dag van het overlijden.

(* Zie bemerking onderaan)

Overlijden van de vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, stiefvader, stiefmoeder van de werknemer.

Drie dagen. Door de werknemer te kiezen tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis.

Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de grootmoeder, van een kleinkind, schoonzoon, schoondochter, overgrootvader, overgrootmoeder of achterkleinkind

 

·        die bij de werknemer inwoont

Twee dagen. Door de werknemer te kiezen tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis.

·        die niet bij de werknemer inwoont.

De dag van de begrafenis.

Feest vrijzinnige jeugd/communiefeest

Deelname van een kind van de werknemer of van zijn echtgenoot aan het feest van de vrijzinnige jeugd of plechtige communie van een kind van de werknemer of van zijn echtgenoot.

De dag van de gebeurtenis of de gewone activiteitsdag voorafgaand of volgend onmiddellijk op de gebeurtenis als deze met een zondag, een feestdag of een gewone inactiviteitsdag samenvalt.

Hospitalisatie /medisch onderzoek

Bij hospitalisatie van de echtgeno(o)t(e) of van een kind van de arbeider.

Recht om op het werk afwezig te zijn met behoud van loon gedurende één arbeidsdag, die in de periode van de hospitalisatie valt.

Bij een medisch onderzoek (en niet alleen een consultatie) van de arbeider.

Maximum één bezoldigde dag van afwezigheid per kalenderjaar.

(*) Dit is de nieuwe wettelijke regeling. In de sector wordt momenteel nog besproken hoe de bestaande sectorale regeling aan deze nieuwe wettelijke regeling zal worden aangepast.

De wettelijke samenwonende partner wordt voor het klein verlet gelijkgesteld met de echtgenoot.

Bij klein verlet in geval van een overlijden, worden zowel de wettelijk als de feitelijk samenwonende partner gelijkgesteld met de echtgenoot.

Deeltijdse werknemers hebben ook recht op klein verlet, voor zover er effectief loonverlies is. Gebeurtenissen die zich voordoen op een dag waarop de deeltijdse werknemer normaal niet werkt, geven dus geen recht op klein verlet.