Klein verlet

In principe moet je je werkgever vooraf verwittigen. Indien dit niet kan, doe het dan zo vlug mogelijk. De werkgever is verplicht de afwezigheden toe te staan die hierna worden opgesomd. Hij moet het normale loon betalen.

Reden van afwezigheid Duur van afwezigheid
Huwelijk
Huwelijk van de werk-nemer. Twee dagen. Door de werknemer te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaats-grijpt of tijdens de daarop volgende week.
Huwelijk van een kind van de werknemer of van zijn echtgenoot, van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, stiefvader, stiefmoeder, van een kleinkind van de werknemer. Dag van het huwelijk.
Overlijden
Overlijden van de echt-genoot of echtgenote, van een kind van de werknemer of van zijn echtgenoot, van de vader, moeder, schoon-vader, schoonmoeder, stiefvader, stiefmoeder van de werknemer. Drie dagen. Door de werknemer te kiezen tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis.
Overlijden van een broer, zuster, schoon-broer, schoonzuster, van de grootvader, de groot-moeder, van een klein-kind, schoonzoon, schoondochter, over-grootvader, overgroot-moeder of achterklein-kind die bij de werknemer inwoont. Twee dagen. Door de werknemer te kiezen tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis.
Overlijden van een broer, zuster, schoon-broer, schoonzuster, van de grootvader, de groot-moeder, van een klein-kind, schoonzoon, schoondochter, over-grootvader, overgroot-moeder of achterklein-kind die niet bij de werknemer inwoont. De dag van de begrafenis.
Priesterwijding/intrede in klooster
Priesterwijding of intrede in het klooster van een kind van de werknemer of van zijn echtgenoot, van een broer, zuster, schoonbroer of schoon-zuster.
De dag van de plechtig-heid.
Feest van de vrijzinnige jeugd/communiefeest
Deelname van een kind van de werknemer of van zijn echtgenoot aan het feest van de vrijzinnige jeugd of plechtige communie van een kind van de werk-nemer of van zijn echtgenoot. De dag van de gebeurtenis of de gewone activiteitsdag voorafgaand of volgend onmiddellijk op de gebeurtenis als deze met een zondag, een feestdag of een gewone inactiviteitsdag samen-valt.
Familieraad
Bijwonen van een bijeenkomst van een familieraad bijeenge-roepen door de vrede-rechter. De nodige tijd, met een maximum van één dag.
Rechtbank/stembureau
Deelname aan een jury of oproeping als getuige voor de rechtbank of persoonlijke verschij-ning op aanmaning van de arbeidsrechtbank. De nodige tijd, met een maximum van vijf dagen.
Uitoefening van de functie van bijzitter in een hoofdstembureau of enig stembureau bij de verkiezing van parle-ment, provincieraad en gemeenteraad. De nodige tijd.
Uitoefening van de functie van bijzitter in één van de hoofd-bureaus bij de verkie-zingen van het Europees Parlement.
De nodige tijd, met een maximum van vijf dagen.
Uitoefening van de functie van bijzitter in een hoofdbureau voor stemopneming bij de parlements-, provin-cieraads- en gemeente-raadsverkiezingen. De nodige tijd, met een maximum van vijf dagen.