13de maand - Eindejaarspremie

De minimum eindejaarspremie wordt vastgesteld op 100% van het basisloon van de maand december. De premie wordt uitbetaald voor 25 december van het jaar waarop zij betrekking heeft. Voor de handelsvertegenwoordigers is de eindejaarspremie geplafonneerd op € 2.239 en uiterlijk betaalbaar in januari.

De premie wordt toegekend indien je op 31 december van het lopend jaar ten minste 6 maanden anciënniteit telt in de onderneming. Indien je voldoet aan de anciënniteitsvoorwaarde heb je recht op de eindejaarspremie naar rata van één twaalfde van het bedrag per werkelijk gewerkte maand tijdens het beschouwde dienstjaar, lopende van 1 januari tot 31 december.

Volgende periodes van afwezigheden worden gelijkgesteld met gewerkte arbeidstijd: de afwezigheden te wijten aan een beroepsziekte, een arbeidsongeval of ongeval overkomen op de weg naar of van het werk (12 maanden), de afwezigheden wegens ziekte of zwangerschapsverlof (6 maanden), de wettelijke vakantiedagen, de wettelijke feestdagen, de gerechtvaardigde afwezigheden “kort verzuim”, de afwezigheden in het kader van het educatief verlof en van de sociale promotie, de syndicale verlofdagen  en het verlof voor het uitoefenen van een deeltijds politiek mandaat, vaderschapsverlof, adoptieverlof en dagen economische werkloosheid (max. 60 dagen), de periode gedekt door de sectorale bestaanszekerheidsregeling in geval van verplichte werkverwijdering in geval van zwangerschap en borstvoedingsverlof (nieuw!).