Werkbaar werk

De sociale partners van de textielsector hebben vanaf 1 januari 2015 afspraken gemaakt m.b.t.  werkbaar werk. Textielwerkgevers en hun werknemers worden gestimuleerd om passende acties te ondernemen. De bedoeling is om de kwaliteit van de arbeid in de sector te verbeteren en het werk gedurende de hele loopbaan beter aan te kunnen.

Vanuit de sectorale opleidingscentra Cobot vzw en Cefret asbl werd een dienstverlening, begeleiding en projectmatige ondersteuning m.b.t. werkbaar werk opgezet. Textielondernemingen kunnen projecten ‘werkbaar werk’ indienen bij Cobot/Cefret via een online applicatie. Deze projecten moeten vooraf besproken, goedgekeurd en opgevolgd worden door de overlegorganen.

Daartegenover staat een financiële tegemoetkoming van maximum 0,10% van de loonmassa van de onderneming. De financiële tussenkomst is wel beperkt tot de werkelijke kosten van het project.

Het project wordt verdergezet in de periode 2023-2024.