Werfovername

Een onderneming die een werf met minstens 3 arbeiders overneemt, moet het personeel met minstens 9 maanden anciënniteit op de werf mee overnemen.

Zijn er minder dan 3 arbeiders, dan wordt enkel het personeel met 24 maanden overgenomen.

Arbeiders en arbeidsters krijgen een nieuwe arbeidsovereenkomst, zonder proefperiode, met behoud van hun anciënniteit en van hun aantal werkuren.

Zij mogen niet ontslagen worden om economische redenen, en hun arbeidsuren mogen niet verminderen, gedurende een periode van:

  • 6 maanden op een werf met minstens 3 arbeiders,
  • 3 maanden op een werf met minder dan 3 arbeiders.

Arbeiders en arbeidsters in voltijds tijdskrediet blijven in de ‘uittredende’ onderneming. Hun vervanger (mits 9 maanden anciënniteit) gaat over naar de ‘intredende’ onderneming, met een contract van onbepaalde duur.

De arbeider met halftijds of 4/5de tijdskrediet kan naar de intredende onderneming overgaan, op voorwaarde dat zijn prestaties op de overgenomen werf het totaal uitmaken van zijn halftijdse of 4/5de betrekking. Zo niet blijft hij bij het uittredende bedrijf.

Arbeiders en arbeidsters die meer dan 6 maanden ziek zijn blijven bij de ‘uittredende’ onderneming.

Voor de ploegbazen en de brigadiers: wanneer zij hun functie niet behouden in het nieuwe contract  is er een functieopzeg volgens hun anciënniteit.