Vakbondsvertegenwoordiging

De delegees zijn beschermd tegen willekeurige afdanking, zoals verkozenen in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) en de Ondernemingsraad (OR).

Een vakbondsafvaardiging wordt opgericht wanneer een bedrijf tenminste 20 arbeiders en arbeidsters tewerkstelt.

Om als delegee te worden aangeduid moet men minstens 6 maand in de onderneming werken (of in de onderneming die vroeger op de werf bezig was) en door je vakbond worden voorgesteld.

De vakbondsafvaardiging is bevoegd voor de toepassing van de sociale wetgeving, de sectorale en bedrijfs-cao’s, en de individuele arbeidsovereenkomsten. De vakbondsafvaardiging heeft ook recht op werfbezoeken.