Het tijdskrediet landingsbaan

Tijdskrediet

Sinds 1 juli 2023, zijn alle systemen van tijdskrediet met motief toegestaan in het PC 124 (voltijds, halftijds en 4/5de):

  • zorgen voor je kind tot 8 jaar;
  • bijstaan of verzorgen van een lid van het gezin of van de familie dat aan een ernstige ziekte lijdt;
  • verlenen van palliatieve zorg;
  • verzorging van een kind met een beperking tot 21 jaar;
  • bijstaan of verzorgen van een ernstig ziek minderjarig kind of een ernstig ziek minderjarig kind dat deel uitmaakt van het gezin;
  • een opleiding volgen.

Er worden wel enkele uitsluitingen voorzien:

  • arbeiders die een zelfstandige activiteit in bijberoep uitoefenen hebben geen recht op tijdskrediet;
  • de werkgever kan bepalen welke functies worden uitgesloten van het recht op vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5de . Indien hierover betwisting zou zijn, kan er een verzoening worden aangevraagd bij het Paritair Comité.

De periode van tijdskrediet wordt niet gelijkgesteld met arbeidsdagen voor de bestaanszekerheid bouw (bv. voor de berekening van het aantal arbeidsdagen in het kader van de legitimatiekaarten).

Landingsbaan vanaf 55 jaar

Voor de periode van 01/07/2023 tot 30/06/2025 is het mogelijk: om vanaf 55 jaar met een uitkering in een landingsbaan te stappen. Je kan dan halftijds of 4/5de gaan werken.

Voorwaarden voor om deze te kunnen opnemen vanaf 55 jaar:

  • Ofwel ten minste 35 jaar beroepsloopbaan hebben;
  • Ofwel tewerkgesteld zijn in de bouwsector en beschikken over een attest van een arbeidsgeneesheer (Art.6, § 5, 2° en 3°KB van 12 december 2001).

De loopbaanvermindering 1/5e kan vastgelegd worden over een periode van maximum 12 maanden. Dit betekent dat de vermindering van de arbeidsprestaties niet alleen kan gebeuren op weekbasis, maar ook op maand-, kwartaal- of jaarbasis.