Klein verlet

Voor bepaalde familiegebeurtenissen of andere verplichtingen kan je op het werk afwezig blijven met behoud van loon. Op voorwaarde dat je jouw werkgever op voorhand op de hoogte brengt. Dit zijn de meest voorkomende redenen. De volledige lijst kan je bekomen bij je delegee of bij je plaatselijke afdeling.

REDEN VAN DE AFWEZIGHEID

DUUR VAN DE AFWEZIGHEID

Huwelijk van de werknemer.

Twee dagen door de arbeider te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsvindt of tijdens de daaropvolgende week.

Huwelijk van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van een broer, een zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de vader, de moeder, de schoon- vader, de stiefvader, van de schoonmoeder, de stiefmoeder, van een kleinkind van de arbeider.

De dag van het huwelijk.

Overlijden van de echtgenote of echtgenoot of wettelijk samenwonende*.

10 dagen waarbij 3 dagen door de werknemer te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van de begrafenis en 7 dagen door de werknemer te kiezen binnen het jaar na de dag van het overlijden.

Overlijden van een kind van de arbeider of van zijn echtgeno(o)t(e) van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder of stiefmoeder van de arbeider.

Drie  dagen door de werknemer te kiezen in de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.

Overlijden van een (schoon) broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de grootmoeder, van een kleinkind, overgrootvader, overgrootmoeder, achterkleinkind, schoonzoon of schoondochter die bij de arbeider inwoont.

Twee dagen door de arbeider te kiezen in de periode die begint met de dag van overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.

Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de grootmoeder, van een kleinkind, overgrootvader, overgrootmoeder, achterkleinkind, schoonzoon of schoondochter die niet bij de arbeider inwoont.

De dag van de begrafenis.

 

Deelname van een kind van de arbeider of van zijn echtgeno(o)t(e) aan het feest van de vrijzinnige jeugd of plechtige communie (*).

De dag van de gebeurtenis.

Bijwonen van een bijeenkomst van een familieraad, bijeengeroepen door de vrederechter.

De nodige tijd met een maximum van één  dag.

Deelneming aan een jury of oproeping als getuige voor de rechtbank of persoonlijke verschijning op bevel van de arbeidsrechtbank.

De nodige tijd met een maximum van vijf dagen.

Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdstembureau of enig stembureau bij de parlements-, provincieraads- en gemeente- raadsverkiezingen.

De nodige tijd.

Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdbureau bij de Europese parlementsverkiezingen.

De nodige tijd met een maximum van vijf dagen.

Adoptie van een kind.

  • Maximum zes weken als het kind minder dan drie jaar is.
  • Maximum vier weken als het kind ten minste drie jaar  is, tot  max. acht  jaar.

De eerste drie dagen met behoud van loon, overige dagen ziekteverzekering.

 

(*) Wanneer de plechtige communie of de deelneming aan het feest van de Vrijzinnige jeugd van hun kind of van het kind van hun echtgeno(o)t(e) samenvallen met een zondag, een feestdag of een gewone inactiviteitdag, hebben de arbeiders recht, zonder loonverlies, afwezig te zijn op de gewone activiteitsdag die de gebeurtenissen onmiddellijk voorafgaat of volgt.

Verlof in geval van geboorte van een kind van een werknemer

GEBOORTE KIND

Persoon die bevalt:

Moederschapsverlof:  van vijftien weken (zeventien tot negentien in geval van verschillende geboorten).

Zwangerschapsverlof: tussen zes weken en zeven dagen voor de vermoedelijke bevallingsdatum.

Bevallingsrust: minimum negen weken (maximum veertien weken met overdracht van dagen zwangerschapsverlof).
De mutualiteit vergoedt 82% van het volledig brutosalaris tijdens de eerste dertig dagen; 75% van het geplafonneerd vanaf de 31ste dag in geval van verlenging.

Vader/ meeouder:

15 dagen geboorteverlof als het kind wordt geboren vanaf 1 januari 2021 en vóór 1 januari 2023.

20 dagen geboorteverlof als het kind wordt geboren vanaf 1 januari 2023.

Opmerkingen:

  • Het aangenomen of natuurlijk erkend kind wordt gelijkgesteld met het wettig of gewettigd kind ;
  • Bij overlijden, worden de schoonbroer, de schoonzuster, de grootvader en de grootmoeder van de echtgeno(o)t(e) van de arbeider gelijkgesteld met de schoonbroer, de schoonzuster, de grootvader en de grootmoeder van de arbeider ;
  • Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt de persoon met wie de arbeider wettelijk samenwoont, zoals geregeld door de artikelen 1475 e.v. van het Burgerlijk Wetboek, gelijkgesteld met de echtgenoot of echtgenote van de arbeider.