U bent hier

De aangifte

Arbeidsongeval

Het ongeval moet opgenomen worden in een registratiefiche. In de aangifte van het ongeval moet men aan de verzekeringsmaatschappij zo weinig mogelijk kansen laten om de erkenning te weigeren of uit te stellen.

Het ongeval zal zonder problemen als "arbeidsongeval" erkend worden indien de aangifte vermeldt:

  • dat het om een plotse gebeurtenis gaat (die zich in een korte tijdspanne voordoet);
  • dat het een letsel veroorzaakt (externe of interne verwonding, fysisch of mentaal);
  • dat het zich voordoet tijdens de werkuren of op de weg van en naar het werk;
  • dat het voortspruit uit de uitvoering van een arbeidscontract: dit betekent dat het moet veroorzaakt worden door het risico waaraan de werknemer wordt blootgesteld bij het uitvoeren van zijn werk of door de omgeving waarin hij moet werken;
  • dat het tijdig wordt aangegeven.

Het is heel belangrijk dat de aangifte duidelijk en onbetwistbaar is. Hij moet een gedetailleerde beschrijving bevatten van de feiten die tot het ongeval hebben geleid, alsook van het verband tussen het feit dat het letsel heeft veroorzaakt en het ongeval. De werknemer moet een kopie vragen van de verklaring.

Zodra het bewijs is geleverd dat er sprake is van een plotse gebeurtenis en een letsel, wordt het ongeval verondersteld een arbeidsongeval te zijn. Indien de verzekeringsmaatschappij het ongeval wil betwisten, moet ze bewijzen dat het letsel
niet veroorzaakt werd door de plotse gebeurtenis of dat het ongeval niet gebeurd is naar aanleiding van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. bij de meeste betwistingen ontkennen de verzekeraars de plotse gebeurtenis omdat dit begrip vaag blijft. Om deze beslissing aan te vechten, moet men kunnen bewijzen dat het element, dat door de verzekeringsmaatschappij betwist wordt, wel degelijk gegrond is.

Ongeval op de weg van en naar het werk

Elke werknemer die op de weg van en naar het werk een ongeval heeft, moet hiervan onverwijld zijn werkgever inlichten. afhankelijk van de ernst van het ongeval en de opgelopen letsels kan de melding onmiddellijk gebeuren of uitgesteld worden totdat de eerste zorgen zijn toegediend. In ernstige gevallen kan de melding/verwittiging van de werkgever door een ander persoon gebeuren.

Een ongeval wordt beschouwd als een ongeval op de weg van en naar het werk indien het zich voordoet op de weg die de werknemer gewoonlijk volgt om zich van zijn huis naar het werk te begeven en op de normale uren in functie van het begin en het einde van zijn taak (een kleine omweg of een korte onderbreking worden aanvaard, alsook een grote omweg of een lange onderbreking in geval van overmacht).

Men moet proberen getuigen te vinden, zelfs onrechtstreekse getuigen.

Zelfs al zijn er geen zichtbare letsels na een ongeval op de weg van en naar het werk, is het toch aangeraden om onmiddellijk een geneesheer te raadplegen.

De letsels laten vaststellen

De letsels moeten zo vlug mogelijk door een geneesheer worden vastgesteld. wat betreft de letsels is het heel belangrijk in de onderneming duidelijk te maken dat het niet aan de werkgever, een diensthoofd, een preventieadviseur, een verpleegster is om te beslissen of het ongeval al dan niet "erkend" zal worden. Zij moeten de aangifte invullen en opsturen. Indien dit niet gebeurt, heeft het slachtoffer het recht om zelf de aangifte in te dienen (of een gezinslid).

Indien men de verzekeringsmaatschappij van de werkgever niet kent of men hem ervan verdenkt niet aangesloten te zijn, moet men een aangetekend schrijven richten aan het Fonds voor arbeidsongevallen waarin de feiten worden uitgelegd en een onderzoek wordt aangevraagd.

De werkgever heeft 8 kalenderdagen om het ongeval aan de verzekeringsmaatschappij aan te geven.