U bent hier

CPBW- OR - SD

Om hun stem te laten horen in de onderneming worden de werknemers vertegenwoordigd door de afgevaardigden in de OR en het CPBW. Deze worden om de vier jaar verkozen bij de sociale verkiezingen. Waarover gaat het precies?

Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)

Het CPBW heeft het recht om voor elke beslissing van de werkgever geïnformeerd en geraadpleegd te worden over alles wat de veiligheid, het leefmilieu, de gezondheid en het welzijn op het werk aanbelangt. Een bedrijf heeft een CPBW wanneer er minstens 50 werknemers zijn. In bedrijven met minder dan 50 werknemers , kan de syndicale delegatie het CPBW vervangen. Als er geen syndicale delegatie is, moet de werkgever de werknemers rechtstreeks consulteren over alles wat het welzijn op het werk omvat. De kandidaten voor deze vergaderingen dienen zich aan op drie lijsten: een voor de arbeiders, een voor de bedienden, en ook een voor de jonge werknemers, op voorwaarde dat er minstens 25 mensen jonger zijn dan 25 jaar op de dag van de verkiezingen.

Wat doet een CPBW-vertegenwoordiger?

  • Nagaan welke problemen zich stellen voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van werknemers; 
  • met de werkgever de discussie voeren: over welzijn op het werk, degelijke beschermingsmiddelen, over milieuhinder, over het beheersen van de werkdruk, of het beperken van de gevolgen van fysische agentia op de werkvloer, de invoering van nieuwe technologieën. De leden van het Comité PBW zijn ook bevoegd voor de arbeidsongevallen en beroepsziekten. Zij adviseren ook de inspecteurs van het ‘Toezicht op het welzijn op het werk.  

De Ondernemingsraad (OR)

De OR moet voorafgaand geïnformeerd en geraadpleegd worden over elke beslissing die de economische situatie en de tewerkstelling in het bedrijf aangaat. Er is een OR in bedrijven die minstens 100 werknemers tellen. Voor de ondernemingsraad zijn er vier kandidatenlijsten : een van de arbeiders, een van de bedienden, een van de jonge werknemers en een van de kaderleden. Voor een jongerenlijst moeten er zoals bij het CPBW minstens 25 werknemers jonger dan 25 jaar zijn. Voor een kaderlijst moeten er minstens 15 kaderleden zijn.

Wat doet een OR-vertegenwoordiger?

  • Hij of zij volgt en bespreekt de sociaal-economische toestand van het bedrijf, de personeelsbezetting, de productiviteit, de vooruitzichten. En hij reageert als dat nodig is.
  • Hij of zij ziet ook toe op  en beslist mee over het arbeidsreglement, de datums van de jaarlijkse vakantie, de ontslagregelingen, de wijzigingen in de arbeidsorganisatie, de aanduiding van de bedrijfsrevisor;
  • en het gaat in de OR ook over de organisatie naar overuren, of het inschakelen van uitzendkrachten en onderaannemers. In bedrijven tussen 50 en 100 werknemers neemt het comité PBW de informatieve een adviserende rol van de OR over voor wat betreft de tewerkstelling, de economische en financiële situatie en de perspectieven van de onderneming.
  • Interzetel vergaderingen : 

    In ondernemingen of groepen van ondernemingen die over meerdere OR’s in Blegië beschikken kunnen de verschillende OR’s zich verenigen en interzetel-vergaderingen houden, onder meer om informatie over de tewerkstelling en de jaarlijkse economische en financiële informatie te verkrijgen.

Vakbondsafvaardiging

De vakbondsafvaardiging wordt benoemd door de vakbond. Het aantal afgevaardigden hangt af van de akkoorden die werden gesloten in het paritair comité waartoe de onderneming behoort of van een akkoord dat werd gesloten in het bedrijf zelf. Het kan zijn dat de leden van de vakbondsafvaardiging worden benoemd via verkiezingen, al dan niet gekoppeld aan de sociale verkiezingen.

De VA verwerkt de informatie van CPBW en OR, bespreekt ze met de werknemers en organiseert indien nodig syndicale actie.

Zij is immers de draaischijf van de syndicale werking in de onderneming: militantenvergaderingen organiseren, informatie verstrekken (pamfletten uitdelen, een krantje uitgeven), acties organiseren...

De VA vormt daarnaast ook de band tussen de ABVV-leden in de onderneming en het ABVV buiten de werkplaats: de centrale, het gewest en het interprofessioneel ABVV.

In kleinere bedrijven, waar geen Comité of Ondernemingsraad bestaat, neemt de VA de taken van het Comité en sommige taken van de Ondernemingsraad over.

De Vakbondsafvaardiging speelt dus een veelzijdige hoofdrol in het vakbondsnetwerk, zowel binnen als buiten de onderneming.

Als vakbondsafgevaardigde heb je toegang tot de beschermde website van het ABVV. Daar kan je een aantal interessante brochures terugvinden. Vraag snel een toegangscode via je afdeling.

De Europese Ondernemingsraad (EOR) en verbindingscomités

In alle ondernemingsgroeperingen en multinationals met meer dan 1000 werknemers in Europa EN 150 werknemers in twee verschillende landen, heeft het hoofdbestuur in Europa de verplichting een Europese Ondernemingsraad op te richten. Deze raad verenigt minstens jaarlijks de vertegenwoordigers van alle Europese landen waar de groep actief is. De EOR heeft het recht geïnformeerd en geraadpleegd te worden inzake economische en sociale informatie. Meer info

Verbindingscomités

In alle groepen met meerdere zetels die verschillende OR’s en Comités PBW hebben en waar een Europese Ondernemingsraad werd opgericht, kunnen de afgevaardigden een verbindingscomité oprichten om alle werknemers in de verschillende zetels te raadplegen en te informeren over de toon en de resultaten van de jaarlijkse EOR vergadering.