U bent hier

PC 120 - Textielnijverheid en breiwerk

De Belgische textielsector kan worden onderverdeeld in vijf productgroepen:

 • interieurtextiel (tapijt, meubelstoffen, decoratiestoffen, huishoudlinnen, matrastijk, passementerie)
 • kledingtextiel (weefsels en gebreide stoffen voor kleding, afgewerkte breigoedproducten)
 • technisch textiel (textiel voor land- en tuinbouw, (wegen-)bouw, defensie, bescherming en veiligheid, voertuigen, medische doeleinden, transport en verpakking, industriële toepassingen)
 • textielveredeling (wassen, bleken, verven, bedrukken en coating van diverse textielartikels; het vuilafstotend, krimpvrij, brandvertragend, enz. maken van textiel)
 • spinnerijen (de voorbereiding en productie van vezels en garens)

In 2013 bedroeg de omzet in de Belgische textielsector 4,5 miljard euro en telde de sector 20.000 werknemers. 85% van de bedrijven zijn KMO's en ongeveer 35% van de werknemers zijn vrouwen.

TEXTIELNIJVERHEID EN HET BREIWERK 120,00

Tite van de paritaire commissie : Textielnijverheid en breiwerk

Arbeidsduur

In de textiel- en breigoedsector is voor de enkele en dubbele ploeg de arbeidsduur in verschillende stappen teruggebracht van 40 uur tot 37u20. Dat is echter een weekgemiddelde op jaarbasis. Per week wordt meestal nog altijd 40 uur effectief gewerkt. Dat moet onder meer zorgen voor een maximaal gebruik van het machinepark. Een systeem van inhaalrustdagen en supplementaire vakantiedagen zorgt voor het gemiddelde. De inhaalrustdagen compenseren de vermindering van 40 tot 38 uur, de supplementaire vakantiedagen de vermindering tot 37u20. De arbeidsduurvermindering is zonder loonverlies gerealiseerd. Omdat de inhaalrustdagen onbezoldigd zijn, is indertijd het loon verhoogd.

Klein verlet: specifieke regelingen in de textiel

Vier dagen klein verlet bij het overlijden van de echtgenoot van de werknemer of van zijn kind of van een kind van de echtgenoot, te kiezen tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis.

Kind van de werknemer

Wanneer het huwelijk, de priesterwijding of kloosterintrede, de plechtige communie of de deelname aan het feest van de vrijzinnige jeugd van een kind niet samenvalt met een dag waarop in de onderneming normaal gewerkt wordt, geldt de arbeidsdag die de gebeurtenis onmiddellijk voorafgaat of volgt. Deze regeling is ook van toepassing voor de werknemers uit de nachtploeg. Voor gebeurtenissen waarvoor een dag klein verlet is voorzien, krijgt de nachtarbeider dus een nacht vrijaf. Dit is zelfs het geval wanneer deze gebeurtenissen zich op een maandag voordoen.

Overbruggingsploegen

De wetgeving inzake klein verlet is ook van toepassing op de overbruggingsploegen.

De kaderovereenkomst inzake de halve overbruggingsploegen voorziet dat er voor iedere dag klein verlet 12 uur moet betaald worden. Deze bepaling is nog niet opgenomen in de kaderovereenkomst voor volledige overbruggingsploegen. In talrijke ondernemingsakkoorden is deze regeling wel voorzien.

Anciënniteitsdag(en)

De getrouwheid aan de onderneming wordt beloond. Het stelsel omvat:

 • 1 betaalde afwezigheidsdag per kalenderjaar na een anciënniteit van 20 jaar in hetzelfde bedrijf
 • een tweede betaalde afwezigheidsdag na een anciënniteit van minstens 25 jaar in hetzelfde bedrijf.

De werkgever moet voor die dag(en) het loon doorbetalen.

Recht

De extra dagen zijn er voor wie 20 of 25 jaar ononderbroken anciënniteit heeft in dezelfde onderneming. Dit is de periode dat men ingeschreven is in het personeelsregister van de onderneming. De periodes van schorsing zoals legerdienst, ziekte, arbeidsongeval en tijdelijke werkloosheid komen in aanmerking. Ook de periode tijdens dewelke men bijvoorbeeld deeltijds werkt, telt mee. Bij ontslag na sluiting, faling of reorganisatie blijft de anciënniteit behouden indien de werknemer binnen de 6 maanden (182 kalenderdagen) in dienst gaat bij een andere textielwerkgever.

Wie beslist?

De werkgever bepaalt niet eenzijdig wanneer die extra dag verlof moet genomen worden. De spelregels van de jaarlijkse vakantie zijn van toepassing. Dit houdt in dat de verlofdag moet genomen worden in onderling overleg tussen de werkgever en de werknemer. Men kan natuurlijk wel op het vlak van het bedrijf in de ondernemingsraad een gunstiger regeling voorzien. Dit is onder meer mogelijk via het arbeidsreglement.

Overbruggingsploegen

De arbeiders uit de overbruggingsploegen hebben ook recht op deze betaalde afwezigheidsdagen. Deze zijn gelijk aan 12 uur en moeten betaald worden aan het loon van de overbruggingsploegen.

Betaling

De werkgever moet voor die afwezigheidsdag(en) het normale loon aan de arbeider betalen dat voorzien was indien hij had gewerkt. Dit moet gebeuren met de eerste gewone loonafrekening.

Controle

De syndicale afvaardiging heeft het recht om op het einde van het jaar inzage te krijgen in het aantal werknemers en de namen van de werknemers die deze verlofdag hebben genomen.

Vaderschapsverlof, adoptieverlof en overbruggingsploegen: specifieke regeling in de textiel

Ook werknemers die in overbruggingsploegen zijn tewerkgesteld, hebben recht op vaderschapsverlof. Ze kunnen 48 uur afwezig zijn (2 weekends).

De betaling van deze afwezigheid gebeurt in drie delen. Het gaat hier om een ingewikkelde berekening die als volgt kan samengevat worden:

 • 14,4 uur gewoon loon ten laste van de werkgever (d.i. 3/10 van 48 uur of 1,2 dagen)
 • 33,6 uur (d.i. 7/10 van 48 uur of 2,8 dagen) vergoed door de mutualiteit op basis van 82% van het begrensd brutoloon. Het maximumbedrag bedraagt € 107,91 per dag.
 • Daarbovenop betaalt de werkgever een (begrensd) supplement dat berekend wordt volgens onderstaande formule:
  • [U x 54 x 7/10e x 85,88%] - [U x 48 x 7/10e x 82%]. Waarbij U = het uurloon van de arbeider in de overbruggingsploeg
  • Vermits het supplement een aanvulling betreft op een voordeel van de sociale zekerheid, wordt er geen RSZ afgehouden, maar wel bedrijfsvoorheffing.

In geval van adoptieverlof betaalt de werkgever aan de arbeider in adoptieverlof eenzelfde supplement, berekend zoals voor een arbeider in vaderschapsverlof.

Medische controle: specifieke regeling in de textiel

Indien op het medisch attest vermeld is dat de woning niet mag verlaten worden, mag de dokter bij de werknemer thuis komen tussen 8u en 20u. Indien de werknemer de woning wel mag verlaten, kan de controledokter de werknemer bij zich uitnodigen voor een onderzoek. Dit kan enkel tussen 8u en 18u. De plaats waar de controle wordt uitgevoerd, mag niet verder van de woonplaats liggen dan 15 km. De reiskosten zijn ten laste van de werkgever.

Wanneer de werknemer zich niet zou aangeboden hebben op het vastgestelde tijdstip, moet de werkgever bewijzen dat hij hem werkelijk heeft uitgenodigd. Wie de medische controle weigert, verliest zijn recht op gewaarborgd loon. De werknemer wordt dan als onwettig afwezig beschouwd. Wij raden je aan om onmiddellijk de vakbondssecretaris op de hoogte te brengen om met hem de verdere procedure te bespreken.

Kortwerk en beurtstelsel

In de sector geldt een afspraak waarbij tijdelijke werkloosheid om economische redenen zo rechtvaardig mogelijk wordt verdeeld over alle ploegenstelsels in het bedrijf.

Tewerkstellingsverbintenissen

Bij ontslag(en) omwille van economische of technische redenen geldt een specifieke procedure van voorafgaand overleg tussen de werkgever en de vakbonden.

Indien de werkgever toch overgaat tot ontslag omwille van economische of technische redenen zonder voorafgaand overleg, dan is er een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van € 991,57 per ontslagene.

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Alles wat wettelijk mogelijk is, wordt in de textielsector toegepast.

Volgend stelsel loopt tot 31 december 2015:

 • SWT 56 jaar na 40 jaar loopbaan.

Volgende stelsels worden verlengd tot 31 december 2016:

 • SWT 62 jaar (algemeen stelsel, cao 17)
 • SWT 58 jaar, zwaar beroep, 35 jaar loopbaan
 • SWT 58 jaar, 20 jaar nachtarbeid of zwaar beroep, 33 jaar loopbaan
 • SWT 58 jaar voor werknemers met ernstige lichamelijke problemen
 • SWT 58 jaar, 40 jaar loopbaan (vanaf 2016).

Volgend stelsel wordt verlengd tot 31 december 2017:

 • SWT 60 jaar, 40 jaar loopbaan voor de mannen, voor de vrouwen: 31 jaar (2015), 32 jaar (2016) en 33 jaar (2017) loopbaan.

SWT vanaf 56 jaar - lange loopbaan 40 jaar (tot 31/12/2015)

Voorwaarden:
 • 56 jaar of ouder zijn
 • een beroepsloopbaan van 40 jaar hebben
 • “textiel”-anciënniteit:

→ ofwel 15 jaar arbeid in loondienst in de sectoren textiel, breigoed, kleding, confectie en/of vlasbereiding
→ ofwel 5 jaar in de laatste 10 jaar in de vermelde sectoren en waarvan minstens 1 jaar in de laatste 2 jaar.

SWT vanaf 62 jaar - algemeen stelsel cao 17 (tot 31/12/2016)

Voorwaarden:
 • 62 jaar of ouder zijn
 • een loopbaan hebben van 40 jaar (mannen) of van 31 jaar in 2015 en 32 jaar in 2016 (vrouwen)
 • een “textiel”-anciënniteit bewijzen die dezelfde is als bij het SWT 56 jaar - lange loopbaan 40 jaar.

SWT vanaf 58 jaar – zware beroepen (tot 31/12/2016)

Voorwaarden:
 • 58 jaar of ouder zijn
 • een loopbaan hebben van minstens 35 jaar en tijdens die 35 jaar in een zwaar beroep gewerkt hebben gedurende 5 jaar in de laatste 10 kalenderjaren of 7 jaar in de laatste 15 kalenderjaren.
 • Een zwaar beroep is:

→ werk in wisselende ploegen (ploegenarbeid van minstens 2 ploegen van minstens 2 werknemers)
→ nachtarbeid

 • een "textiel"-anciënniteit bewijzen die dezelfde is als bij het SWT 56 jaar - lange loopbaan 40 jaar.

SWT vanaf 58 jaar, 20 jaar nachtarbeid of zwaar beroep (tot 31/12/2016)

Voorwaarden:
 • 58 jaar of ouder zijn
 • een beroepsloopbaan van minstens 33 jaar hebben

en

→ ofwel 20 jaar arbeid met nachtprestaties bewijzen
→ ofwel in een zwaar beroep gewerkt hebben gedurende 5 jaar in de laatste 10 kalenderjaren of 7 jaar in de laatste 15 kalenderjaren. 

 • een “textiel”-anciënniteit bewijzen die dezelfde is als bij het SWT 56 jaar - lange loopbaan 40 jaar.

SWT vanaf 58 jaar voor mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen (tot 31/12/2016)

Voorwaarden:
 • 58 jaar of ouder zijn
 • een beroepsloopbaan van minstens 35 jaar hebben
 • een mindervalide werknemer zijn die erkend is door een bevoegde overheid

of

 • een werknemer zijn met ernstige lichamelijke problemen die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door je werk en de verdere uitoefening van je beroep bemoeilijken.
 • een "textiel"-anciënniteit bewijzen die dezelfde is als bij het SWT 56 jaar - lange loopbaan 40 jaar.

SWT vanaf 58 jaar met 40 jaar loopbaan (vanaf 01/01/2016 tot 31/12/2016)

Voorwaarden:
 • 58 jaar of ouder zijn
 • een beroepsloopbaan van 40 jaar hebben
 • een "textiel"-anciënniteit bewijzen die dezelfde is als bij het SWT 56 jaar - lange loopbaan 40 jaar.

Voltijds (conventioneel) SWT vanaf 60 jaar (tot 31/12/2017)

Voorwaarden:
 • 60 jaar of ouder zijn
 • een beroepsloopbaan van 40 jaar hebben (mannen). Voor de vrouwen is dat 31 jaar in 2015, 32 jaar in 2016 en 33 jaar in 2017
 • een "textiel"-anciënniteit bewijzen die dezelfde is als bij het SWT 56 jaar - lange loopbaan 40 jaar.

Indien je denkt dat je in aanmerking komt voor één van deze stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag, informeer je je best bij je afdelingssecretariaat.

Lonen

Vanaf 1/09/2017

Vanaf 1/07/2017

Vanaf 1/07/2016

Vanaf 1/10/2012

Vervoerskosten

(Vanaf 1/02/2017)

Syndicale premie

(Vanaf 15/06/2016)

Arbeidskledij

De werkgever is verplicht is om alle arbeiders arbeidskledij te geven. Hij moet ook instaan voor het onderhoud.

De CAO van 28 september 2007 betreffende het verschaffen en het onderhoud van de werkkledij in de textielsector voorziet de betaling van een forfaitair bedrag voor de werknemers die zelf moeten instaan voor het onderhoud (wassen) van de werkkledij.

Dit bedrag is gekoppeld aan het indexcijfer voor de post “kuisen van een kostuum”. Eenmaal per jaar, in januari, worden deze bedragen aangepast per indexschijf van 10%.

Vanaf 1/1/2014 gelden volgende bedragen:

 • € 0,46 per effectief gepresteerde arbeidsdag voor een schort of een kiel.
 • € 0,90 per effectief gepresteerde arbeidsdag voor een werkpak of overall of een broek en een vest.

Aangezien het gaat om de terugbetaling van onkosten, is er een vrijstelling van RSZ en belastingen. De terugbetaling van de onkosten gebeurt per kwartaal en op volgende tijdstippen:

 • voor het eerste kwartaal: de eerste betaaldag volgend op 9 juni.
 • voor het tweede kwartaal: de eerste betaaldag volgend op 9 september.
 • voor het derde kwartaal: de eerste betaaldag volgend op 9 december.
 • voor het vierde kwartaal: de eerste betaaldag volgend op 9 maart.

Supplementaire vakantiedagen

In de textielsector heb je recht op maximum 4 supplementaire vakantiedagen. Om voor jouw geval het aantal dagen te achterhalen, bereken je het aantal arbeidsdagen van het voorgaande jaar. Daarvoor tel je al de dagen waarvoor je een loon ontvangen hebt, samen met je wettelijke en supplementaire vakantiedagen. In onderstaande tabel kun je dan aflezen hoeveel supplementaire vakantiedagen je krijgt.

Arbeidsdagen in het voorgaande jaar (5-dagenstelsel) Supplementaire vakantiedagen in het lopende jaar
228 dagen en meer 4
van 163 tot 227 dagen 3
van 98 tot 162 dagen 2
van 33 tot 97 dagen 1
minder dan 33 -

Het vakantiefonds betaalt de supplementaire vakantiedagen in de loop van september. Je krijgt dan 2% van het brutoloon van het voorgaande jaar (aan 100%). Er wordt daarop een bedrijfsvoorheffing van 17,16% afgehouden.

Maaltijdcheques

De textiel-cao voorziet maaltijdcheques voor:

 • voltijds en deeltijds tewerkgestelde arbeiders
 • arbeiders tewerkgesteld in de overbruggingsploegen

Het aantal maaltijdcheques waarop je recht hebt, is afhankelijk van de manier waarop ze worden berekend.

Er zijn twee manieren:

 • één maaltijdcheque per effectief gewerkte dag
 • de “alternatieve” berekeningsmethode (gebaseerd op uren i.p.v. dagen).

De textiel-cao bepaalt dat er voor de voltijdse arbeiders een keuze kan gemaakt worden tussen beide systemen. Voor de deeltijdse arbeiders en de arbeiders tewerkgesteld in de overbruggingsploegen moet de “alternatieve” telling verplicht worden toegepast.

In de textielsector is je minimumbijdrage in de maaltijdcheque vastgesteld op € 1,09. De werkgeversbijdrage werd stelselmatig opgetrokken. De concrete (netto)bedragen vind je terug in de onderstaande tabellen.

Vanaf 1 januari 2016 verhoogt de werkgeversbijdrage met € 1,00.

Voltijdse arbeiders en deeltijdse arbeiders

Patronaal aandeel Persoonlijk aandeel Totale waarde
Vanaf 01/04/2010 t.e.m. 31/12/2015 € 3,11  € 1,09 € 4,20
Vanaf 01/01/2016 € 4,11  € 1,09 € 5,20

Arbeiders tewerkgesteld in de overbruggingsploegen

Indien je als arbeider in een halve of volle overbruggingsploeg (weekendploeg) werkt, heb je uiteraard ook recht op “gelijkwaardige” maaltijdcheques. Om dit te realiseren, moet men de verplichte “alternatieve” telling toepassen. Men heeft een aantal berekeningen moeten doen om uiteindelijk tot onderstaande bedragen te komen.

Voor de vaststelling van het bedrag van de maaltijdcheque, moeten we nagaan of er, voor wat betreft de voltijdse arbeiders, in je bedrijf werd geopteerd voor de “alternatieve” telling of niet.

Je bedrijf kiest voor één maaltijdcheque per effectief gewerkte dag voor de voltijdse arbeiders

In dit geval heb je als arbeider in de overbruggingsploegen recht op een maaltijdcheque met onderstaande waarde:

Patronaal aandeel Persoonlijk aandeel Totale waarde
Vanaf 01/04/2010 t.e.m. 31/12/2015 € 3,91 € 1,09 € 5,00
Vanaf 01/01/2016 € 5,17 € 1,09 € 6,26
Je bedrijf kiest de “alternatieve” telling voor de voltijdse arbeiders

In dit geval heb je als arbeider in de overbruggingsploegen recht op een maaltijdcheque met de volgende waarde:

Patronaal aandeel  Persoonlijk aandeel Totale waarde
Vanaf 01/04/2010 t.e.m. 31/12/2015 € 4,10 € 1,09 € 5,19
Vanaf 01/01/2016 € 5,43 € 1,09 € 6,52

Eindejaarspremie (aanvullende vakantievergoeding)

Wie heeft recht?

Alle arbeiders die van 1 april vorig jaar tot 31 maart van het huidige jaar in een textiel- of breigoedfirma werkten. Gelijkgestelde dagen (ziekte, arbeidsongeval) komen ook in aanmerking.

Berekening van het bedrag

De eindejaarspremie bedraagt 9,2% van het loon (aan 100%) dat tussen 1 april vorig jaar en 31 maart van het huidige jaar (de referteperiode) verdiend werd. Voor de dagen waarvoor je uitkeringen kreeg ingevolge ziekte of arbeidsongeval, wordt bij je loon een fictief dagloon van € 24,79 geteld. Enkel de eerste 12 maanden worden gelijkgesteld.

Afhoudingen en intrest

Er wordt op je eindejaarspremie bedrijfsvoorheffing (belastingen) ingehouden. Dit is 17,16% voor de bruto-vergoeding tot en met € 1.300 en 23,22% vanaf € 1.300,01.

Wie betaalt en wanneer?

De eindejaarspremie wordt betaald rond 20 december. De uitbetaling gebeurt door het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de Textiel- en Breigoednijverheid.

Syndicale premie (sociale toelage)

Wie heeft recht?

Je bent nog verbonden door een arbeidsovereenkomst:
 • op 30 juni van het huidig jaar ingeschreven zijn in het personeelsregister van een textiel- of breigoedonderneming. Voor schoolverlaters wordt deze datum verschoven naar 30 september van het huidig jaar
 • lid zijn van het de Algemene Centrale-ABVV en in regel zijn met de bijdragen
 • Je ontvangt elk jaar een syndicale premie.
Je bent werkloos, SWT-er of langdurig ziek:
 • je moet ontslagen zijn door de werkgever, maar niet om dringende redenen, of ontslag hebben gekregen of gegeven om medische redenen
 • lid zijn van het Algemene Centrale-ABVV en in regel zijn met de bijdragen
 • werklozen jonger dan 50 jaar of langdurig zieken ontvangen gedurende 3 jaar de syndicale premie
 • werklozen ouder dan 50 jaar behouden hun recht op de syndicale premie gedurende 6 jaar
 • SWT-ers ontvangen de syndicale premie tot aan de pensioengerechtigde leeftijd
 • Gepensioneerde textielarbeiders die in dienst zijn gebleven tot aan de datum van hun pensionering, ontvangen de syndicale premie gedurende 6 jaar.

Bedrag en aanvraag

De syndicale premie bedraagt vanaf 2016 € 135,00. Er worden geen rechtstreekse afhoudingen verricht. De syndicale premie moet wel aangegeven worden op je belastingformulier. De premie wordt vóór eind december uitbetaald door het Waarborg- en Sociaal Fonds van de Textiel- en Breigoednijverheid.

De werkgever moet in de loop van de maand juli aan alle arbeiders die in dienst zijn op 30 juni een formulier "Aanvullende sociale toelagen in de textielnijverheid en het breiwerk" overhandigen. Je moet het zo vlug mogelijk overmaken aan de Algemene Centrale-ABVV. Die zorgt er dan voor dat je vóór eind december je syndicale premie ontvangt. Laattijdig bezorgde formulieren (na 1 oktober) worden weliswaar nog uitbetaald, maar dan in de loop van het volgende jaar. De werkloze, de SWT-er of langdurig zieke textielarbeider ontvangt zelf geen aanvraagformulier. De Algemene Centrale-ABVV staat in voor de indiening van deze aanvragen.

Opleg bij tijdelijke werkloosheid (aanvullende sociale toelage)

Wie heeft recht?

Alle arbeiders die tewerkgesteld zijn in een textiel- of breigoedonderneming en die voldoen aan de voorwaarden gesteld in de statuten van het Fonds.

De aanvullende sociale toelage bedraagt € 3,29 (zesdagenweek) per dag tijdelijke werkloosheid om economische of technische redenen of ingevolge brand.

De opleg wordt door het Fonds betaald vanaf de 7de dag tijdelijke werkloosheid tot en met de 86ste dag die valt in de periode van 1 juli van het vorig jaar tot 30 juni van het huidig jaar. In totaal kan de opleg toegekend worden voor maximum 80 dagen, hetzij € 263,20. Er wordt een inhouding (belastingen) verricht van 26,75%. De aanvraag en de uitbetaling gebeuren samen met de syndicale premie.

De werkgevers betalen per dag tijdelijke werkloosheid eveneens een opleg van € 2,00 per dag (regime 5-dagenweek) of € 1,67 per dag (regime 6-dagenweek) rechtstreeks aan de werknemer. Vanaf 1 juli 2015 wordt dit bedrag verhoogd tot € 2,60 (5-dagenweek) of € 2,17 (6-dagenweek). Deze opleg wordt maandelijks samen met het loon betaald en komt dus bovenop de opleg bij tijdelijke werkloosheid die door het Fonds wordt betaald.

Opleg bij volledige werkloosheid (sociale begeleiding)

Door de wet op het eenheidsstatuut van 26 december 2013 kan de sociale begeleiding niet meer toegekend worden aan wie ontslagen werd na 30 juni 2015.

Wie reeds in het systeem zat vóór 1 juli 2015, kan zijn recht verder uitputten conform de geldende voorwaarden.

Wie ontslagen wordt in het kader van een collectief ontslag, sluiting van een onderneming of sluiting van een afdeling van een onderneming die uiterlijk op 30 juni 2015 werd aangekondigd, kan nog aanspraak maken op de sociale begeleiding.

Publicaties

Mini-brochure textielnijverheid 2017-2018

Loon- en arbeidsvoorwaarden voor de textielnijverheid 2017-2018

Mini brochure 2015 - 2016 | PC 120

Deze brochure bevat de minimum loons- en arbeidsvoorwaarden voor 2015 - 2016 in de sector.

Links

Collectieve arbeidsovereenkomsten PC 120.00

Sectoraal opleidingscentrum voor arbeiders van de textielsector.

Illustraties

Sectoraal logo

Actualiteit

Gepubliceerd op 12 juni 2017, 15:30

Er is een akkoord bereikt voor de textielnijverheid. Hier vind je een overzicht van de belangrijkste elementen. Lees verder

Gepubliceerd op 13 februari 2017, 11:30

Kledingarbeiders in Bangladesh kwamen op straat voor een hoger loon en dat leidde tot massaontslag en het gevangenzetten van vakbondsleiders. UNI Europa voert in Brussel actie voor hun vrijlating.... Lees verder

Gepubliceerd op 19 januari 2017, 14:00

Op 7 januari organiseerde de Algemene Centrale haar traditionele conferentie voor Verkoren Maandag, een belangrijke traditie voor de textielindustrie. Driehonderd militanten namen deel. Lees verder

Gepubliceerd op 20 oktober 2016, 11:15

Op 13 en 14 oktober kwamen de delegees uit de textiel samen voor hun vakcongres. De textielsector komt er stilaan bovenop na de crisis. Maar voorlopig profiteren de werknemers daar niet mee van. Lees verder

Gepubliceerd op 14 september 2016, 10:45

Vanaf dit jaar is er een nieuwe regeling voor de syndicale premie in de textielsector, paritair comité 120. Lees verder

Gepubliceerd op 18 februari 2016, 9:15

Vakbonden en werkgevers in de textielnijverheid hebben in het laatste sectoraal akkoord een plan afgesproken voor werkbaar werk. Lees verder

Gepubliceerd op 13 januari 2016, 9:45

Ook bij het begin van dit nieuwe jaar werd Verkoren Maandag gevierd in de sectoren van de textiel, de confectie, de wasserijen en ook de diamant. Lees verder

Gepubliceerd op 14 december 2015, 13:45

De Schone Kleren Campagne deelde zakjes pindanoten uit in de Nieuwstraat in Brussel. Want “peanuts” verdienen Cambodjaanse kledingarbeiders vandaag voor werkdagen van 10 uur of meer, zes dagen op... Lees verder

Gepubliceerd op 28 oktober 2015, 9:15

De crisis van 2008-2009 sloeg hard toe in de textielsector. 1 werknemer op 5 verloor zijn job. Maar dit jaar klaarde de hemel eindelijk op. Lees verder

Gepubliceerd op 2 september 2015, 17:00

De Schone Kleren Campagne liet weer van zich horen, met acties op 27 augustus in Gent en op 2 september in Brussel. Er werd getoond dat er een zware maakfout zit aan goedkope kleren: de stiksters die... Lees verder

Pagina's

Sections

Antwerpen - Waasland

Van Arteveldestraat, 17
2060 Antwerpen
Tel : 03/220.68.11
Fax : 03/220.68.08

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Dinsdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Woensdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Donderdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 18:00
  • Vrijdag : -
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Vrijdag : -
Vermorgenstraat, 11
9100 Sint-Niklaas
Tel : 03/760.04.20
Fax : 03/760.04.23

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:30
  • Woensdag : 08:30 - 12:30
  • Donderdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Vrijdag : -
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:30
  • Donderdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Vrijdag : -

Brabant-Wallon

Rue de Namur, 24
1400 Nivelles
Tel : 067/21.18.84
Fax : 067/22.06.23

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Brugge - Roeselare - Ieper - Oostende

Zuidstraat, 22 bus 22
8800 Roeselare
Tel : 051/26.00.79
Fax : 051/22.85.89

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12

Permanente burelen

Zilverstraat, 43
8000 Brugge
Tel : 050/44.10.31
Fax : 050/44.10.35

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12
J. Peurquaetstraat, 27
8400 Oostende
Tel : 059/55.60.70
Fax : 059/55.60.71

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12
Steenstraat 2
8700 Tielt
Tel : 051/26.05.39

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : -
Korte Torhoutstraat, 27
8900 Ieper
Tel : 057/20.06.67
Fax : 057/21.84.87

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12

Bruxelles/Brussel - Vlaams Brabant

Watteeustraat, 2-6
1000 Brussel
Tel : 02/512.79.78
Fax : 02/514.45.97

Heures d'ouverture

 • Financiële verrichtingen
  • Maandag : 08:30 - 11:50 | 13:00 - 16:50
  • Dinsdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Woensdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Donderdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Financiële verrichtingen | Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 11:50
  • Dinsdag : 08:30 - 11:50
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Juridische dienst
  • Maandag : 08:30 - 11:50 | 13:00 - 16:50
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:00
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Juridische dienst | Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 11:50
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
Maria Theresiastraat, 113
3000 Leuven
Tel : 016/22.21.83
Fax : 016/22.95.16

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 17:20
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 16:20
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 16:20
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 17:50
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Permanente burelen

Meiboom, 4
1500 Halle
Tel : 02/356.38.16

Heures d'ouverture

  • Maandag : -
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Vrijdag : -
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 09:00 - 12:00
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : -
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00
  • Vrijdag : -
Gemeenteplaats, 7
1770 Liedekerke
Tel : 053/66.19.75

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 13:00 - 15:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:00
  • Vrijdag : -
Mechelsestraat, 6
1800 Vilvoorde
Tel : 02/251.78.51

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Donderdag : 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Statiestraat, 7 bus 1
3200 Aarschot
Tel : 016/56.49.88

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:30 - 12:00 | 12:30 - 18:15
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 09:30 - 12:00 | 12:30 - 18:15
  • Vrijdag : -
Paanhuisstraat, 3
3290 Diest
Tel : 013/33.68.74
Fax : 013/33.68.74

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Woensdag : 08:30 - 13:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : -
Leuvensestraat, 17
3300 Tienen
Tel : 016/81.13.84
Fax : 016/81.13.85

Heures d'ouverture

  • Maandag : -
  • Dinsdag : 09:30 - 12:00 | 13:00 - 18:15
  • Woensdag : -
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : 09:30 - 12:00 | 13:00 - 18h15

Centre

Rue Aubry, 23
7100 Haine-Saint-Paul
Tel : 064/23.82.00
Fax : 064/21.33.29

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Charleroi

Boulevard Devreux, 36-38 Boîte 9
6000 Charleroi
Tel : 071/64.13.70
Fax : 071/31.99.72

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 16:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 16:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
  • Maandag : 08:30 - 12:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Kortrijk

Conservatoriumplein, 9
8500 Kortrijk
Tel : 056/26.82.68
Fax : 056/26.82.60

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00

Liège - Huy - Waremme

Place Saint-Paul, 13
4000 Liège
Tel : 04/223.36.94
Fax : 04/221.02.19

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
  • Zaterdag : 09:00 - 11:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00

Limburg

Gouverneur Roppesingel, 55
3500 Hasselt
Tel : 011/22.25.47
Fax : 011/24.33.17

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Luxembourg

Rue Fonteny Maroy, 13
6800 Libramont
Tel : 061/53.01.60
Fax : 061/22.57.27

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Permanente burelen

Rue des Martyrs, 80
6700 Arlon
Tel : 063/22.06.50
Fax : 063/22.37.77

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Rue des Brasseurs, 13
6900 Marche-en-Famenne
Tel : 084/31.18.05

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Mechelen - Kempen

Zakstraat, 16
2800 Mechelen
Tel : 015/29.90.20
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:45
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:45
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 15:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (Behalve 1ste van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30

Permanente burelen

Lierseweg, 54
2200 Herentals
Tel : 014/21.15.56
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 18h30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16h30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00 (Behalve 1ste van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Grote Markt, 48
2300 Turnhout
Tel : 014/40.03.21
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (Behalve 1ste van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Lichtstoetstraat, 4
2400 Mol
Tel : 014/31.27.05
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (Behalve 1ste van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Werft, 57
2440 Geel
Tel : 014/58.93.83
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (Behalve 1ste van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Dr. Persoonslaan, 15/E
2830 Willebroek
Tel : 03/886.76.40
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:30
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00 (Behalve 1ste van de maand)
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Mons - Borinage

Rue Lamir, 18-20
7000 Mons
Tel : 065/22.14.00
Fax : 065/31.57.41

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00

Namur

Rue Dewez, 40-42
5000 Namur
Tel : 081/64.99.63
Fax : 081/24.10.04

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Oost-Vlaanderen

Steendam, 44
9000 Gent
Tel : 09/265.97.50
Fax : 09/265.97.51

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Dijkstraat, 59
9200 Dendermonde
Tel : 052/25.92.50
Fax : 052/25.92.53

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Stationstraat, 21
9600 Ronse
Tel : 055/33.90.13
Fax : 055/21.81.06

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Houtmarkt, 1
Aalst 9300
Tel : 053/72.78.30
Fax : 053/78.48.06

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : -

Verviers

Rue de Bruxelles, 19
4800 Verviers
Tel : 087/29.24.58
Fax : 087/29.24.65

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Wallonie Picarde

Avenue de Maire, 134
7500 Tournai
Tel : 069/66.94.20
Fax : 069/66.94.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
Rue du Val, 3
7700 Mouscron
Tel : 056/85.33.33
Fax : 056/85.33.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:30 - 18:00
  • Woensdag : 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Woensdag : 13:00 - 17:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00