U bent hier

PC 330 - Gezondheidsdiensten

De sector gezondheidsdiensten bestaat uit vooral ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen. Hoewel de sector vooral gekend is voor zijn verpleegkundigen, werken er ook duizenden arbeiders en arbeidsters in de keukens, het onderhoud en de technische diensten. Dankzij onze acties zijn de loon en arbeidsvoorwaarden de afgelopen jaren flink verbeterd. Er zijn in deze sector echter vele kleine instellingen zoals bvb ambulancediensten, labo’s en dokterspraktijken waar het personeel soms nog voor een schijntje moet werken ! Er is dus nog werk aan de winkel! 

Tite van de paritaire commissie : Gezondheidsinrichtingen en -diensten

Wekelijkse arbeidsduur

De wekelijkse arbeidsduur is, sedert 1 april 1988, vastgesteld op maximaal 38 uur per week. Deze dur kan overschreden worden op niveau van de instelling op voorwaarde dat de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur de 38 uur/ week niet overschrijdt binnen een periode van of 4 weken, of 13 weken.
Overschrijding van de wekelijkse arbeidsduur is gelimiteerd tot maximaal 65 uren / kwartaal. Na deze 65 uur dient sowieso een rustperiode worden voorzien.

De bijkomende worden worden vergoed aan 150%. Uitgezonderd gevallen van overmacht, mag de arbeidsduur 11 uur per dag niet overschrijden. Als arbeidsduur wordt beschouwd, de tijd waarbij de werknemer ter beschikking staat van de werkgever.

Het arbeidsreglement moet alle uurroosters vermelden die van toepassing zijn in de instelling.

Arbeidsduurvermindering (45-50-55 JAAR)

Een groot aantal werknemers van 45 jaar en ouder en tewerkgesteld in de gezondheidsdiensten, hebben recht op arbeidsduurvermindering. Deze arbeidsduurvermindering wordt toegekend onder de vorm van aanvullende verlofdagen wat wij ADV-dagen noemen.

Principe

 • Van 45 tot 49 jaar: 12 dagen;
 • Van 50 tot 54 jaar: 24 dagen;
 • Vanaf 55 jaar: 36 dagen.

In principe moeten de ADV-dagen opgenomen worden onder de vorm van hele dagen. Maar op niveau van de instelling, en mits goedkeuring door de syndicale delegatie, kunnen de modaliteiten mbt het nemen van de ADV-dagen als hele dagen worden gewijzigd.

Wie kan aanspraak maken op ADV-dagen?

De werknemers tewerkgesteld in:

 • de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn;
 • de psychiatrische verzorgingstehuizen;
 • de samenwerkingsverbanden voor de oprichting en het beheer van initiatieven van beschut wonen;
 • de rusthuizen voor bejaarden,de rust- en verzorgingstehuizen, de serviceflats en dienstencentra die verzorging verlenen ten gunste van bejaarden;
 • de revalidatiecentra;
 • de thuisverpleging;
 • de diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België;
 • de medisch-pediatrische centra;
 • de wijkgezondheidscentra.

Wie heeft recht op wat?

Automatisch recht

Het verplegend en verzorgend personeel, en de werknemers met specifieke taken hebben ambtshalve recht op ADV-dagen. Als werknemers met specifieke taken worden beschouwd:

 • de ambulanciers van de spoeddiensten;
 • de laboratoriumtechnologen en -technici;
 • de technologen en technici medische beeldvorming;
 • de bedieners van medisch materiaal,
 • o.a. het personeel tewerkgesteld in de sterilisatie-diensten, de apothekers en apotheekassistenten;
 • de medewerkers patiëntenvervoer;
 • de werknemers die morele, filosofische of godsdienstige bijstand verlenen;
 • de opvoeders en begeleidend personeel geïntegreerd in de zorgteams;
 • de logistieke medewerkers geïntegreerd in de zorgteams;
 • de maatschappelijk assistenten en psychologisch assistenten tewerkgesteld in de zorg-teams of geïntegreerd in het therapeutisch programma;
 • de kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, audiologen, diëtisten, psychologen, orthopedagogen en pedagogen, animatoren en alle andere personeelsleden tewerkgesteld in
 • de zorgteams of geïntegreerd in het therapeutisch programma.

De diensthoofden en adjunct-diensthoofden die rechtstreeks bovenstaande personeelsgroepen omkaderen, genieten eveneens ambtshalve van de vrijstelling van arbeidsprestaties.

Recht op basis van onregelmatige prestaties

 1. De werknemers die niet behoren tot bovenstaande lijst, en gedurende de referentieperiode van 24 maanden die voorafgaan aan de maand waarop de werknemer de leeftijd van 45, 50 en 55 jaar bereikt, minstens 200 uren prestaties hebben verricht bij dezelfde werkgever, in één of meerdere functies, waarvoor een vergoeding voor onregelmatige prestaties (zondag, zaterdag, feestdag, nachtdienst of onderbroken diensten). Onregelmatige prestaties zijn uren waarvoor je een extra toeslag bovenop je loon krijgt. De belangrijkste zijn werk op zondag, zaterdag, feestdagen, nachtdienst of onderbroken diensten.
 2. De werknemer die geen 200 uren onregelmatige prestaties heeft verricht bij dezelfde werkgever, op het ogenblik dat hij/zij 45, 50 en 55 jaar is, verwerft het statuut van gelijkgesteld personeel en dus de vrijstelling van arbeidsprestaties, van zodra hij alsnog binnen elke periode van 24 maanden deze 200 uren heeft verricht.

OPGELET! GELIJKSTELLING : Een aantal periodes van arbeidsonderbreking (bij voorbeeld: in geval van ziekte) worden gelijkgesteld. Dit betekent dat bij de berekening deze dagen worden gelijkgesteld als gewerkte dagen.

Deeltijdse werknemers

Voor de deeltijds tewerkgestelde werknemers moeten deze 200 uren onregelmatige prestaties berekend worden pro rata de contractuele arbeidstijd op het moment dat het recht geopend wordt.
Bij voorbeeld: indien je 19/38 bent tewerkgesteld, dien je 100 uren te bewijzen.


Wat te doen indien je niet beantwoordt aan de voorwaarden opdesomd in de vorige punten?

Sinds 1 oktober 2005 heeft een werknemer, die niet voldoet aan de voorwaarden, recht op:

 • 5 dagen (38 uren) vanaf 50 jaar;
 • 5 bijkomende dagen vanaf 52 jaar (of 10 dagen, of 76 uren in totaal).

Sinds 1er oktober 2007:

 • 10 bijkomende dagen vanaf 55 jaar (of 20 dagen, of 152 uren in totaal).

Deeltijdse werknemers

Voor de deeltijds tewerkgestelde werknemers worden deze dagen pro-rata berekend i.f.v. de contractuele arbeidstijd. Voor meer informatie hierover kan je steeds contact opnemen met je plaatselijke AC- afdeling.

Jaarlijkse vakantie

Een werknemer heeft recht op 2 extra vakantiedagen (bovenop de regeling wettelijke vakantie). De bijkomende vakantiedagen worden toegekend volgens dezelfde modaliteiten als de wettelijke vakantiedagen.

Bij indiensttreding of bij verbreking van het contract wordt het aantal dagen pro-rata toegekend.

De betrokken werknemer ontvangt voor deze bijkomende vakantiedagen zijn normaal loon, met inbegrip van de gemiddelde toeslagen, zoals berekend in het kader van de wetgeving op de betaalde feestdagen (7 uren en 36 minuten maximum per dag in de 38-urenweek en 8 uren maximum per dag in de 40-urenweek.

De bijkomende vakantiedagen worden genomen in gemeenschappelijk akkoord tussen de werknemer en de werkgever, rekening houdend met de mogelijkheden van de dienst.

Periodes van ononderbroken vakantie (Cf. mini-akkoord 2013)

In opvolging van het Sociaal Akkoord 2011 engageren de werkgevers zich om tegemoet te komen aan de vraag van de werknemer die 2 weken aaneensluitend vakantie (met 3 opeenvolgende weekends) wenst te nemen tijdens de periode van mei-oktober, zonder

dat dit de continuïteit van de dienstverlening bezwaart.
De gegevens m.b.t. het aantal positieve en negatieve beslissingen zullen jaarlijks worden overgemaakt aan de sociale overlegorganen (Ondernemingraad, Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, Syndicale Delegatie).


Tijdskrediet : loopbaanonderbreking

Tijdskrediet stelt de werknemer in staat geheel of gedeeltelijk zijn prestaties op te schorten en zo 4/5de of deeltijds te werken. Tijdens deze periode van onderbreking heb je recht op een vergoeding. Er bestaan 3 types van tijdskrediet.

Tijdskrediet zonder motief

Tijdskrediet zonder motief biedt aan een werknemer, die een anciënniteit heeft van minstens 24 maanden bij zijn werknemer en een loopbaan van minstens 5 jaar, de mogelijkheid zijn prestaties op te schorten voor 12 maanden voltijds, voor 24 maanden halftijds of 60 maanden 4/5de tijdens de duur van zijn loopbaan.

De werknemer kan de verschillende systemen combineren tot een maximum van 12 maanden voltijds wetende dat 1 maand voltijds = 2 maanden halftijds = 5 maanden 4/5de.

Tijdskrediet met motief

Een werknemer, met een anciënniteit van minstens 24 maanden (geen extra voorwaarde mbt duur loopbaan) heeft ook recht, naast tijdskrediet zonder motief, op een systeem van tijdskrediet met motief. Zo heeft men recht op 36 maanden voor het motief “Zorg en Opleiding” en 48 maanden voor het motief “Gehandicapt kind en zwaar ziek kind”.

De termijnen van 36 en 48 maanden worden niet pro-rata berekend ingeval men dit tijdskrediet deeltijds opneemt. Het betreft dus 36 of 48 maanden, ongeacht of de werknemer dit tijdskrediet halftijds of voltijds opneemt.

Tijdskrediet zonder motief staat los van tijdskrediet met motief, de werknemer kan dus beide stelsels cumuleren (als de werknemer dit recht nog niet heeft uitgeput).

HET TIJDSKREDIET MET MOTIEF KAN DUS NIET MEER BEDRAGEN DAN 48 MAANDEN.

Het motief “Zorg en opleiding” (36 maanden)

Dit is om te zorgen voor zijn kind tot de leeftijd van 8 jaar, om palliatieve zorgen toe te dienen, om een zwaar ziek gezins- of familielid bij te staan of te verzorgen en om een erkende opleiding te volgen.

De motieven “Gehandicapt kind et zwaar ziek” (48 maanden)

Dit is om te zorgen voor zijn gehandicapt kind tot de leeftijd van 21 jaar, en om zijn minderjarig zwaar ziek kind of een zwaar ziek minderjarig kind, dat deel uitmaakt van het gezin, bij te staan of te verzorgen.

Tijdskrediet eindeloopbaan

De werknemer moet minstens 55 jaar zijn en een loopbaan hebben van minstens 25 jaar.

Er bestaan afwijkingen om het tijdskrediet eindeloopbaan te bekomen vanaf 50 jaar met een loopbaan van minstens 28 jaar.

Afhankelijk van het gekozen stelsel bedraagt de minimale periode waarop je dit recht kan opnemen 3 of 6 maanden. Er bestaat geen maximale duur.

Bedragen van toepassing voor de betaalde uitkeringen

Om deze bedragen te kennen, kan je best contact opnemen met de Algemene Centrale ABVV of de website van de RVA (www.rva.be) consulteren.

Thematisch verlof

Elke werknemer heeft het recht thematisch verlof te nemen. Een werknemer kan zijn loopbaan geheel of gedeeltelijk onderbreken voor:

 • palliatief verlof;
 • verlof om bijstand te verlenen aan een gezinslid of een familielid dat lijdt aan een zware ziekte;
 • ouderschapsverlof.

Palliatief verlof

Een werknemer, voltijds of halftijds tewerkgesteld, heeft het recht zijn arbeidsprestaties te schorsen voor de periode van 1 maand in kader van palliatieve zorgen. De werknemer, die voltijds is tewerkgesteld, kan ook opteren om zijn arbeidsduur halftijds of met 1/5de te verminderen. Het palliatief verlof kan worden verlengd met 1 maand.

Onder palliatieve zorgen worden verstaan medische ondersteuning, maar ook psychologische en administratieve ondersteuning. Om recht te hebben om palliatief verlof, moet uw werkgever in het bezit zijn van een attest van de behandelende geneesheer waarop de naam van de patiënt is vermeld.

Het palliatief verlof neemt aanvang de week volgend op de indiening van het attest. In akkoord met de werkgever kan een kortere duur worden afgesproken.

In geval een werknemer zijn recht op verlof in kader van “Palliatief verlof” heeft uitgeput, geniet deze werknemer van een “superprioriteit” om beroep te doen op het recht op tijdskrediet.

Verlof om bijstand te verlenen aan een gezinslid of een familielid dat lijdt aan een zware ziekte

Een werknemer heeft het recht zijn arbeidsprestaties te onderbreken in kader van bijstand aan een familielid met een zware ziekte. Ingeval de arbeidsprestaties volledig worden geschorst, kan de onderbreking maximaal 12 maanden bedragen. Ingeval de vermindering de helft of 1/5de bedraagt, kan de onderbreking maximaal 24 maanden bedragen.

Sowieso dienen deze periodes van onderbreking worden opgenomen in schijven van minimum 1 maand en maximum 3 maanden.

Voor de alleenwonende werknemers, die medische bijstand verlenen aan hun kind van maximum 16 jaar, kan de maximumduur van de volledige onderbreking worden verlengd tot maximum 24 maanden en de maximumduur van de gedeeltelijke onderbreking worden verlengd tot maximum 48 maanden.
Als alleenstaande wordt beschouwd, dat u uitsluitend en effectief samenwoont met één of meer van uw kinderen ten laste.

Gezien het verlof is voorbehouden aan de familie (kinderen en andere verwante personen), of aan alle andere personen die samenwonen met de werknemer, dient het attest de naam van de patiënt te vermelden. Het is de behandelende geneesheer die een attest aflevert waaruit blijkt dat de werknemer bereid is deze persoon bij te staan of te verzorgen.

Indien de werknemer aanspraak wil maken op dit thematisch verlof, dient hij zijn werkgever dit schriftelijk minstens 7dagen voor de begindatum mee te delen. Het schriftelijk document dient de periode te vermelden waarin je dit thematisch verlof wenst te nemen. Een werkgever beschikt over de mogelijkheid om het verlof uit te stellen omwille van redenen die verband houden met de goede werking van de dienst of de onderneming. Indien de werkgever de ingangsdatum van de onderbreking wil uitstellen, moet hij binnen 2 werkdagen na ontvangst van de kennisgeving schriftelijk reageren.
De duur van het uitstel bedraagt 7 dagen.

In geval een werknemer zijn recht op verlof in kader van “Palliatief verlof” heeft uitgeput, geniet deze werknemer van een “superprioriteit” om beroep te doen op het recht op tijdskrediet.

Ouderschapsverlof

Een werknemer heeft het recht zijn arbeidsprestaties te onderbreken met het oog op de opvoeding van jong(e) kind(eren). In zo’n situatie kan een werknemer ouderschapsverlof aanvragen. De duurtijd van dit thematisch verlof bedraagt 4 maanden. 

Een voltijds tewerkgestelde werknemer kan ook opteren om zijn arbeidsduur halftijds te verminderen voor een periode van 8 maanden, of met 1/5de voor een periode van 20 maanden.

De maanden waarbij men zijn prestaties onderbreekt dienen niet noodzakelijk opeenvolgend te zijn. De werknemer kan dit zelf bepalen:

 • in periodes van 1 maand in geval van volledige onderbreking van de arbeidsprestaties;
 • in periodes van 2 maanden of een veelvoud van 2 in geval van halftijdse onderbreking;
 • in periodes van 5 maanden of een veelvoud van 5 ingeval van 1/5de onderbreking.

Daarnaast kan de werknemer ook verschillende systemen combineren.

Bij voorbeeld kan men voor eenzelfde kind 1 maand volledige onderbreking combineren met 2 maanden halftijdse onderbreking en 10 maanden met 1/5de onderbreking.

Ouderschapsverlof kan opgenomen worden:

 • vanaf de geboorte van het kind tot de leeftijd van 12 jaar;
 • in geval van adoptie, wordt het recht op ouderschapsverlof toegekend gedurende een periode die loopt vanaf de inschrijving van het kind als lid van het gezin in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente waar u uw verblijfplaats hebt en dit, zolang het kind de leeftijd van 12 jaar niet bereikt heeft op de ingangsdatum van het verlof.

De werknemer moet zijn werkgever minstens 2 maanden en maximaal 3 maanden op voorhand schriftelijk verwittigen. Daarnaast dient de werkgever ook de attesten (geboorte- of adoptieattest) te bezorgen aan de werkgever ten laatste bij de start van het ouderschapsverlof.
Ouderschapsverlof is een recht voor de werknemers, die minstens 12 maanden in dienst zijn van dezelfde werknemer in de periode van 15 maanden voor de aanvraag.
Ouderschapsverlof kan worden aangevraagd door beide ouders, en voor elk kind.

Brugpensioen = Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (voorheen voltijds brugpensioen) is een regeling waarbij een werknemer, in geval van ontslag, en mits hij voldoet aan leeftijd- en loopbaanvoorwaarde, naast de gewone werkloosheidsuitkering, een aanvullende vergoeding geniet ten laste van de werkgever.
Sedert 1 januari 2012, voor nieuw afgesloten CAO’s, werd de leeftijdsvoorwaarde verhoogd naar 60 jaar met een loopbaan van minstens 40 jaren.

Voor die CAO’s die zonder onderbreking steeds werden verlengd, worden de leeftijds- en loopbaanvoorwaarde, respectievelijk 60 jaar en 40 jaren, van toepassing vanaf 1 januari 2015. Het halftijds brugpensioen is niet meer van toepassing sedert 2012.

Onderstaand schema geeft de verschillende systemen van SWT weer (met ook telkens de leeftijd- en loopbaanvoorwaarde). We raden jullie aan voor al jullie vragen hierover contact op te nemen met de Algemene Centrale ABVV.

Betrokken werknemers Leeftijdsvoorwaarde Aciënniteitsvoorwaarde
Man vanaf Vrouw vanaf
Algemeen systeem 60 jaar 2012 : 35 jaren
2015 : 40 jaren
2012 : 38 jaren
2015 : 40 jaren
2012 : 28 jaren
2015 : 31 jaren
2016 : 32 jaren
2017 : 33 jaren
2018 : 34 jaren
2019 : 35 jaren

2024 : 40 jaren
Sectoraal stelsel PC 330 Sedert 2012 : 58 jaar
Vanaf 2015 : 60 jaar 
2012 : 38 jaren
2015 : 40 jaren
2012 : 35 jaren
2014 : 38 jaren
2016 : 39 jaren
2017 : 40 jaren
Lange loopbaan 56 jaar 40 jaar
Zware beroepen Sedert 2012 : 58 jaar 35 jaren waarvan 5 jaren zwaar beroep tijdens de laatste 10 jaren of 7 jaren tijdens de laatste 15 jaren
Nachtarbeid 56 jaar 33 jaar beroepsloopbaan waarvan 20 jaren nachtarbeid

Aanvullend pensioen

Er werd een sectorale pensioenregeling opgesteld op basis van de CAO van 13/12/2010. Dit pensioenregime heeft als doelstelling een pensioenkapitaal op te bouwen dat bij pensionering wordt gestort aan de leden (of de rechthebbenden indien de werknemer overlijdt voor pensionering).

Het pensioenreglement identificeert de rechten en plichten van de organisator, het pensioenfonds, de werkgevers, de rechthebbenden, alsook de wijze waarop ieder van deze partijen zijn rechten kan laten gelden. Het sectoraal pensioenstelsel is niet van toepassing op de volgende personen:

 • werknemers met een arbeidsovereenkomst interim;
 • werknemers met een studentenovereenkomst of opleidingsovereenkomst.

Sedert 2012 ontvangen de werknemers elk jaar een pensioenattest van het Pensioenfonds met daarop de informatie over het reeds opgebouwde kapitaal. 

Om aanspraak te kunnen maken op het aanvullend pensioen, moet je een arbeidsovereenkomst hebben met een duurtijd van minstens 2 opeenvolgende kwartalen.

Het aanvullend pensioen is een aanvulling op het wettelijk pensioen. Dit vervangt dus geenszins het rustpensioen of het overlevingspensioen.

Syndicale delegatie

Voorwaarden voor aanstelling

Een syndicale delegatie kan worden opgericht in elke instelling:

 • die, tijdens de 6 maanden voorafgaand aan de aanduiding of verkiezingen, minstens 20 personen heeft tewerkgesteld;
 • en indien 50% van de werknemers de vraag tot oprichting hebben gesteld.

Samenstelling van de syndicale delegatie

De samenstelling van de syndicale delegatie en de verdeling van de mandaten wordt bepaald op basis van de procedure voor aanstelling van delegees voor het CPBW. Voor de verdeling van de mandaten hanteert men de resultaten van de sociale verkiezingen voor het CPBW.

Bevoegdheden

De bevoegdheid van de syndicale delegatie handelt o.a. over:

 • arbeidsrelaties;
 • toepassing van de sociale wetgeving, CAO’s, arbeidsreglement en individuele arbeidsovereenkomsten in de onderneming;
 • onderhandelingen in voorbereiding van de afsluiting van CAO’s of akkoorden in de onderneming.

Indien er geen CPBW werd opgericht in de instelling, neemt de syndicale delegatie de taken van het CPBW over.

Werking

 • Informatie van de syndicale delegatie aan het personeel;
 • personeelsvergaderingen;
 • voorbereidende vergaderingen met de directie;
 • overleg tussen de directie en de syndicale delegatie;
 • beroep doen op vertegenwoordigers van de vakorganisaties;
 • afficheren van schriftelijke akkoorden.

Kredieturen voor uitoefening van het mandaat

De syndicale delegatie beschikt over 2 kredieturen per maand voor de voorbereiding van de vergaderingen met de directie..

Syndicale vorming

Een sectorale CAO (CAO van 01/04/1985) stelt aan de vakorganisaties, vertegenwoordigd in de OR, CPBW en SD, kredieturen ter beschikking om zo de mogelijkheid te bieden aan vertegenwoordigers van de vakorganisaties deelt te nemen aan vormingen.

Het aantal dagen afwezigheid dat ter beschikking wordt gesteld van een bepaalde representatieve werknemersorganisatie is gelijk, voor de totale duur van de mandaten, aan 10 maal het aantal effectieve zetels welke zijn toegekend of bekomen op de lijst welke door deze werknemersorganisaties werd voorgesteld voor de OR, CPBW en SD.

Iedere afwezigheid mag niet minder bedragen dan één dag voor voltijds tewerkgesteld personeel en één halve dag voor deeltijds tewerkgesteld personeel.

Minimumdienst in geval van staking

Dit artikel verwijst naar de beslissing genomen in de schoot van PC 305, in uitvoering van de wet van 19 augustus 1948 betreffende de prestaties van algemeen belang in vredestijd.

Lonen

Vanaf 1/06/2017

Diverse vergoedingen

(Vanaf 1/12/2016)

Syndicale premie

(Vanaf 4/11/2014)

Eindejaarstoelage en attractiviteitspremie

Eindejaarstoelage

 • Vast gedeelte : 337,32 euro
 • Variabel gedeelte : 2,5% van brutowedde oktober 2016 x 12

Attractiviteitspremie

 • Vast gedeelte : 636,46 euro
 • Variabel gedeelte : 0,53% van brutowedde oktober 2016 x 12

Voorwaarden

 • Je hebt gewerkt tussen 1 januari en 30 september. Gelijkgestelde dagen tellen mee (ziekte bijvoorbeeld). Dit is de referentieperiode. Elke maand geeft recht op een negende van de premie.
 • De premies worden berekend in verhouding tot je prestaties:
  • als je in dienst trad in de loop van de referentieperiode
  • als je stopte met je werk in de loop van de referentieperiode
  • als je deeltijds werkt
  • als je in dienst trad vóór de 16e van de maand, telt dat als een volledige maand
 • Er zijn geen premies voor :
  • werknemers ontslagen om dringende reden
  • werknemers in proefperiode op het ogenblik van de betaling
  • werknemers wier arbeidsovereenkomst werd gestopt tijdens de proefperiode
  • studentencontracten
  • tijdelijke werknemers die iemand vervangen die al een premie krijgt.

Toekenning van een functiecomplement voor sommige werknemers, diensthoofden in funcie

Aan de hoofdverpleegkundige(n) met de loonschalen 1.78, 1.78a, 1.78s en 1.80 evenals de paramedische diensthoofden met dezelfde loonschalen en aan de verpleegkundige(n) - hoofd van dienst en ermee gelijk te stellen paramedici diensthoofden en geklasseerd in de schalen 1.79 en 1.00, die een baremieke anciënniteit van 18 jaar of meer behaald hebben, wordt maandelijks een bijkomend functiecomplement van € 78,19 toegekend (bedrag op 01/12/2012). (CAO van 30/06/2006).

Verplaatsingskosten: woon - werk

De werkgever moet tussenkomen in de verplaatsingskosten van de werknemers. Het bedrag van de tussenkomst wordt bepaald door het type van vervoer.

Met de trein : derdebetalersregeling via de NMBS: 100% van de treinkaart 2de klasse.

Met de bus, tram, metro : de werkgever komt tussen vanaf de 4de km :

 • een biljet: een forfaitair bedrag op basis van de officiële tabellen (zonder de reële prijs van het ticket te overschrijden);
 • een abonnement: de werkgever komt tussen voor 71,8% op basis van de officiële tabellen.

Met de wagen : De werkgever komt tussen vanaf de 4de km. De tussenkomst bedraagt 80% van de prijs van een treinabonnement voor dezelfde afstand.

Met de fiets : De tussenkomst bedraagt € 0,21/km.

Syndicale premie

De syndicale premie bedraagt € 90 voor een voltijdse werknemer en € 45 voor een deeltijdse werknemer.

Om aanspraak te kunnen maken, dienen volgende voorwaarden te zijn vervuld:

 • tewerkgesteld in de federale gezondheidsdiensten tijdens de referteperiode (01/01 tot 31/12);
 • lid zijn, sedert de maand oktober van het vorige jaar, tot op moment van uitbetaling van de premie, en in orde zijn met de bijdrage.

Publicaties

Gemeenschappelijk eisenbundel federal non-profitsector

Gemeenschappelijk eisenbundel federale Non-Profitsector: een nieuw sociaal akkoord voor kwaliteitsvolle zorg en kwaliteit op elk moment van de loopbaan.

PC 330 - Vrijstelling van arbeidsprestaties

In 2005 zijn we er in geslaagd om het stelsel van de vrijstelling van arbeidsprestaties (VAP) met behoud van loon, of de zogenaamde “rimpeldagen”, te verbeteren.

Gezondheidsdiensten - Regering Michel plant afschaffing rimpeldagen

Lonen en arbeidsvoorwaarden 2015-2016 / PC 330

Sociaal akkoord 2013

Links

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

De collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's) van je sector kun je terugvinden op de site van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Om dit te downloaden volstaat het om naar het nummer van het paritair comité te gaan van de gewenste pagina met de hulp van onderstaande link en klik op zoeken.

Illustraties

Sectoraal logo

Actualiteit

Gepubliceerd op 10 oktober 2016, 13:45

Op 3 en 4 oktober verzamelden de delegees van de gezondheidsdiensten voor hun vakcongres. De sector maakt momenteel heel wat veranderingen door.  Lees verder

Gepubliceerd op 9 juni 2016, 11:45

Respect voor de arbeidsvoorwaarden in de social profit is in het belang van alle patiënten en inwoners van ons land. Helaas stellen we het omgekeerde vast. Daarom komen we op 10 juni op straat.  Lees verder

Gepubliceerd op 24 november 2015, 13:15

De non-profitsector is van heel groot belang voor onze samenleving. Maar de werknemers vrezen dat hun toekomst op de helling staat door de zesde staatshervorming. Lees verder

Gepubliceerd op 10 juli 2015, 0:15

In de 19de eeuw mocht je al blij zijn als je de vijftig haalde, vandaag is de gezegende leeftijd van negentig niet meer ongewoon. Prachtig, maar het zou nog beter zijn als rust- en... Lees verder

Pagina's

Sections

Antwerpen - Waasland

Van Arteveldestraat, 17
2060 Antwerpen
Tel : 03/220.68.11
Fax : 03/220.68.08

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Dinsdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Woensdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Donderdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 18:00
  • Vrijdag : -
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Vrijdag : -
Vermorgenstraat, 11
9100 Sint-Niklaas
Tel : 03/760.04.20
Fax : 03/760.04.23

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:30
  • Woensdag : 08:30 - 12:30
  • Donderdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Vrijdag : -
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:30
  • Donderdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Vrijdag : -

Brabant-Wallon

Rue de Namur, 24
1400 Nivelles
Tel : 067/21.18.84
Fax : 067/22.06.23

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Dinsdag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Woensdag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Donderdag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Vrijdag : 08:15 - 12:00

Brugge - Roeselare - Ieper - Oostende

Zuidstraat, 22 bus 22
8800 Roeselare
Tel : 051/26.00.79
Fax : 051/22.85.89

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12

Permanente burelen

Zilverstraat, 43
8000 Brugge
Tel : 050/44.10.31
Fax : 050/44.10.35

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12
J. Peurquaetstraat, 27
8400 Oostende
Tel : 059/55.60.70
Fax : 059/55.60.71

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12
Steenstraat 2
8700 Tielt
Tel : 051/26.05.39

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : -
Korte Torhoutstraat, 27
8900 Ieper
Tel : 057/20.06.67
Fax : 057/21.84.87

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12

Bruxelles/Brussel - Vlaams Brabant

Watteeustraat, 2-6
1000 Brussel
Tel : 02/512.79.78
Fax : 02/514.45.97

Heures d'ouverture

 • Financiële verrichtingen
  • Maandag : 08:30 - 11:50 | 13:00 - 16:50
  • Dinsdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Woensdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Donderdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Financiële verrichtingen | Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 11:50
  • Dinsdag : 08:30 - 11:50
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Juridische dienst
  • Maandag : 08:30 - 11:50 | 13:00 - 16:50
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:00
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Juridische dienst | Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 11:50
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
Maria Theresiastraat, 113
3000 Leuven
Tel : 016/22.21.83
Fax : 016/22.95.16

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 17:20
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 16:20
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 16:20
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 17:50
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Permanente burelen

Meiboom, 4
1500 Halle
Tel : 02/356.38.16

Heures d'ouverture

  • Maandag : -
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Vrijdag : -
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 09:00 - 12:00
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : -
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00
  • Vrijdag : -
Gemeenteplaats, 7
1770 Liedekerke
Tel : 053/66.19.75

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 13:00 - 15:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:00
  • Vrijdag : -
Mechelsestraat, 6
1800 Vilvoorde
Tel : 02/251.78.51

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Donderdag : 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Statiestraat, 7 bus 1
3200 Aarschot
Tel : 016/56.49.88

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:30 - 12:00 | 12:30 - 18:15
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 09:30 - 12:00 | 12:30 - 18:15
  • Vrijdag : -
Paanhuisstraat, 3
3290 Diest
Tel : 013/33.68.74
Fax : 013/33.68.74

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Woensdag : 08:30 - 13:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : -
Leuvensestraat, 17
3300 Tienen
Tel : 016/81.13.84
Fax : 016/81.13.85

Heures d'ouverture

  • Maandag : -
  • Dinsdag : 09:30 - 12:00 | 13:00 - 18:15
  • Woensdag : -
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : 09:30 - 12:00 | 13:00 - 18h15

Centre

Rue Aubry, 23
7100 Haine-Saint-Paul
Tel : 064/23.82.00
Fax : 064/21.33.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 11:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 08:30 - 11:30 | 13:30 - 16:30
  • Woensdag : Fermé
  • Donderdag : 08:30 - 11:30 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Charleroi

Boulevard Devreux, 36-38 Boîte 9
6000 Charleroi
Tel : 071/64.13.70
Fax : 071/31.99.72

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 16:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 16:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Horaire d’été - 15/06 au 15/09 inclus |
  • Maandag : 08:30 - 12:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Kortrijk

Conservatoriumplein, 9
8500 Kortrijk
Tel : 056/26.82.68
Fax : 056/26.82.60

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00

Liège - Huy - Waremme

Place Saint-Paul, 13
4000 Liège
Tel : 04/223.36.94
Fax : 04/221.02.19

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
  • Zaterdag : 09:00 - 11:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00

Limburg

Gouverneur Roppesingel, 55
3500 Hasselt
Tel : 011/22.25.47
Fax : 011/24.33.17

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Dinsdag : 9:00-12:00 & 13:30-18:15
  • Woensdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Donderdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Vrijdag : 9:00-12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Dinsdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Woensdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Donderdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Vrijdag : 9:00-12:00

Luxembourg

Rue Fonteny Maroy, 13
6800 Libramont
Tel : 061/53.01.60
Fax : 061/22.57.27

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Permanente burelen

Rue des Martyrs, 80
6700 Arlon
Tel : 063/22.06.50
Fax : 063/22.37.77

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Rue des Brasseurs, 13
6900 Marche-en-Famenne
Tel : 084/31.18.05

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Mechelen - Kempen

Zakstraat, 16
2800 Mechelen
Tel : 015/29.90.20
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:45
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:45
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 17:00 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 16:45 op de 1ste dinsdag van de maand)
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 17:00 op de 1ste woensdag van de maand)
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 16:45 op de 1ste donderdag van de maand)
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 15:30 op de 1ste vrijdag van de maand)

Permanente burelen

Lierseweg, 54
2200 Herentals
Tel : 014/21.15.56
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 18h30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16h30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00 (Behalve 1ste van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Grote Markt, 48
2300 Turnhout
Tel : 014/40.03.21
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 18:30 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Rozenberg, 66
2400 Mol
Tel : 014/31.27.05
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 18:30 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Werft, 57
2440 Geel
Tel : 014/58.93.83
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 18:30 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Dr. Persoonslaan, 15/E
2830 Willebroek
Tel : 03/886.76.40
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:30
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 (en 13:00 - 17:30 op de 1ste donderdag van de maand)
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Mons - Borinage

Rue Lamir, 18-20
7000 Mons
Tel : 065/22.14.00
Fax : 065/31.57.41

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00

Namur

Rue Dewez, 40-42
5000 Namur
Tel : 081/64.99.66
Fax : 081/24.10.04

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Oost-Vlaanderen

Steendam, 44
9000 Gent
Tel : 09/265.97.50
Fax : 09/265.97.51

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Dijkstraat, 59
9200 Dendermonde
Tel : 052/25.92.50
Fax : 052/25.92.53

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Stationstraat, 21
9600 Ronse
Tel : 055/33.90.13
Fax : 055/21.81.06

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Houtmarkt, 1
Aalst 9300
Tel : 053/72.78.30

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : -

Verviers

Rue de Bruxelles, 19
4800 Verviers
Tel : 087/29.24.58
Fax : 087/29.24.65

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30

Wallonie Picarde

Avenue de Maire, 134
7500 Tournai
Tel : 069/66.94.20
Fax : 069/66.94.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
Rue du Val, 3
7700 Mouscron
Tel : 056/85.33.20
Fax : 056/85.33.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00